Huvikaitse

Oma huvikaitse alases tegevuses lähtume põhikirjalistest eesmärkidest:

  • Kaitsta puuetega inimeste inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi.
  • Kaitsta oma liikmete ning liikmeskonna liikmete huvisid.
  • Olla puuetega inimeste poliitika edendamise alaseks üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks;
  • Esindada ja kaitsta Eesti puuetega inimeste huve Euroopa ja rahvusvahelisel tasandi.
  • Soodustada võimaluste võrdsustamist kõigile vastavalt mittediskrimineerimise põhimõttele koostöös riigi valitsemis- ja võimuorganite, kodanikeühenduste, ärisektori ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja esindustega.
  • Osutada koolitus-, hoolekande- ja sotsiaalalaseid ning teisi teenuseid ning korraldada ühisüritusi.

Eesmärkide saavutamiseks:

  • Teeme koostööd riigiasutuste, omavalitsuste ja kodanikuühiskonna ning erasektori organisatsioonidega.
  • Osaleme töörühmades; vahendame informatsiooni, viime ellu arendustegevusi ja projekte EPIKoja liikmesorganisatsioonidele ning puuetega inimestele ja kroonilistele haigetele.
  • Anname välja teabematerjale, suhtleme laiema avalikkusega läbi meedia.
Illustratsioon: mees seisab vapi ees.
ÜLES