Dokumendid

EPIKoja põhikiri
EPIKoja arengukava 2017-2023

Visioon:
Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.

Missioon:
Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

EPIKoja strateegilisteks eesmärkideks on:

 1. Puuetega inimeste ja krooniliste haigete huvid ja õigused on poliitikakujunduses arvesse võetud.
 2. Puuetega inimeste ja krooniliste haigete kaasatus ühiskonda ja eneseteostuse võimalused on paranenud.
 3. EPIKoda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik organisatsioon.

Väljakutsed uue arengukava perioodi 2017-2023 alguses:

 • EPIKoja projektipõhise rahastamise asendamine regulaarsega, läbi mille tagame kindlustunde ja stabiilsuse.
 • ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine ja järelvalve seadustamine.
 • Sotsiaal-, tervishoiu-, töö- ja haridusvaldkonna parem omavaheline sidustamine ning teenuste kättesaadavus eesmärgiga parandada puuetega inimeste ja krooniliste haigete igapäevast majanduslikku ja sotsiaalset toimetulekut ning vähendada hooldus- ja halduskoormust.
 • Töövõime-, ja haldusreformi rakendamisele ning erihoolekandeteenuste ja riigi õigusabi süsteemi ümberkujundamisele puuetega inimeste ja krooniliste haigete vajadustest lähtuv kaasaaitamine.
 • Ligipääsetavuse parandamine avalikus ruumis ja kodudes.
 • EPIKoja organisatsioonide jätkusuutliku tegevusvõimekuse toetamine.

Trendid, mis mõjutavad Eesti Puuetega Inimeste Koda tulevikus:

 • Puudega inimese ja kroonilise haige identiteet on muutumises ega ole nii ulatuslikult seotud puude ja/või haigusega kui varem.
 • Puudega inimesed ja kroonilised haiged ei vaja enam ühingut, sest vajadused on muutunud. Võib osutuda vajalikuks tegutseda väheneva ja vananeva liikmeskonna tingimustes.
 • Eesti Puuetega Inimeste Koja puuetega inimeste ja krooniliste haigete huvikaitse mudel on muutumas – aina enam esindatakse kogu sihtrühma, mitte ainult liikmesorganisatsioonide liikmete huve.
 • Eesti Puuetega Inimeste Koja roll info vahendajana on teisenenud – oluline on sihtgrupile olulise ja usaldusväärse info eraldamine muust ning infoedastuse kiirus.
 • Poliitikakujundusse kaasamine on muutumises. Esile on kerkinud formaalse ehk näilise kaasamise probleem.
 • Haldus- ja riigireformiga kaasnevad muudatused mõjutavad sotsiaalteenuste ja -toetuste korraldust.
 • Euroopa Sotsiaalfondi vahendite mahu vähenemise võimalik negatiivne mõju valdkonna arengule.

Majandusaasta aruanded

Illustratsioon: mees asetab hiiglaslikke pabereid kasti.
ÜLES