Vajad õigusabi?

Eesti Puuetega Inimeste Kojas saavad õigusabi inimesed, kellel on tuvastatud keskmine, raske või sügav puue ning ka nimetatud sihtgrupiga seotud pereliikmed või hooldajad töövõime või puude raskusastme hindamist puudutvates küsimustes.

Meie koostööpartner Õigusteenuste Büroo pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele üle Eesti. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

▶ Teised tasuta õigusabi võimalused

SA Õigusteenuste Büroo nõustab tasuta Tallinna, Valga, Jõhvi, Narva ja Pärnu vähekindlustatud inimesi, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla 516,45 euro kuus ning Tallinna Naiste Kriisikodu saatekirjaga inimesi küsimustes, mis puudutavad töö-, võla-, asja-, pärimis-, perekonna-, täitemenetlus, sotsiaal(hooldus)õiguse küsimustes.

Eesti Õigusbüroo OÜ koostöös Justiitsministeeriumiga pakub Eestis elavatele inimestele tasuta ja soodustingimustel õigusabi. Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud keskmise brutosissetuleku 1,5-kordsele määrale s.o 2076 euro. Õigusabi antakse väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides, nii kohapealse konsultatsiooni kui ka interneti ja telefoni teel. Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses kui ka kohtus, samuti aidatakse koostada dokumente ja suhelda ametiasutustega. Nõustamine toimub nii veebikeskkonna kaudu kui ka isiklikul kokkusaamisel.

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit pakub eakatele inimestele kaks korda nädalas tasuta õigusabi Tallinnas, Keilas, Põlvas, Pärnus ja Rakveres. Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu veebilehel saavad erinevates õigusalastes küsimustes pöörduda lisaks eakatele ka puuetega inimesed.

Tallinna linna ombudsmani poole saad pöörduda juhul kui leiad, et Tallinna linna ametiasutused ja/või ametnikud on oma ülesannete täitmisel rikkunud sinu põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi või hea halduse tava.

Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbüroo pakub tasuta õigusabi Tallinnas erinevates õigusliku nõu vajavates küsimustes.

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus pakub tasuta võlanõustamist rahvastikuregistrijärgsetele Tallinna elanikele. Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. Teenus on Tallinna elanikele tasuta. Teiste kohalike omavalitsuste elanikele on teenuse hind 19,10 eurot tund. Maksab teenuse kasutaja või teenusele suunanud kohalik omavalitsus.

Eesti Lastekaitse Liit koostöös Eesti Advokatuuriga pakub tasutajuriidilist nõustamist perekonnaõigust puudutavates küsimustes. Nõustavad Eesti Advokatuuri ja vajadusel Notarite Koja liikmed, nõustamised toimuvad eesti ja vene keeles Lastekaitse Liidu büroos Tallinnas ja Hiiumaa Noorsootöö Keskuses.

Tallinna Ettevõtlusameti tööõigusnõustaja nõustab e-posti teel ning kohapeal tööõigusalastes küsimustes. Küsimused võivad puudutada kõiki tööõiguse valdkondi, sh töölepingut, puhkust, töötasu, töö- ja puhkeaja küsimusi aga ka kollektiivseid töösuhteid.

▶ Kuhu saab veel oma õiguse kaitseks pöörduda?

Õiguskantsleri poole laste, noorte ja puuetega inimeste õiguste ning põhiõiguste kaitse küsimustes.

Võrdõigusvoliniku poole võib pöörduda igaüks, kes kahtlustab, et teda on diskrimineeritud tema soo, rahvuse või nahavärvuse, usundi, veendumuste, vanuse, puude, seksuaalse sättumuse, lapsevanemaks olemise, perekondlike kohustuste või ametiühingusse kuulumise tõttu.

Tööinspektsioon nõustab töösuhete, töötervishoiu ja tööohutuse teemal.

Kohtusse ning taotleda riigi kulul õigusteenust ehk saada riigi õigusabi. Riigi õigusabi osutab advokaat ning õigusabi antakse kohtueelses menetluses (tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasjades), kohtumenetlustes (tsiviil-, kriminaal-, väärteo- ja haldusasjades), täitemenetluses, haldusmenetluses, teistmismenetluses, õigusdokumendi koostamises või muus õigusalases nõustamises või esindamises.Riigi õigusabi tähendab, et õigusteenuse eest maksab esialgu riik, mis ei tähenda tingimata täiesti tasuta teenust. Näiteks võidakse õigusabi määramisel panna kohustus tasuda osaliselt ise või maksta õigusabikulud osaliselt või täielikult tagasi pärast kohtuvaidluse lõppu.

Eesti Inimõiguste Keskus nõustab inimesi inimõigusi puudutavates küsimustes.

Eesti Naiste Varjupaikade Liit pakub tasuta õigusabi psühholoogilist, füüsilist, majanduslikku või seksuaalset vägivalda kogenud naistele.

Eesti Patsientide Liit pakub enda liikmetele tasuta juriidilist nõustamist, mille käigus saab küsida nõu tervishoiusüsteemi ja patsiendi õigusi puudutavates küsimustes.

Illustratsioon: kohtunik istub laua taga ja hoiab haamrit käes.
ÜLES