Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Ravimitootjate Liit kirjutasid alla koostöömemorandumile

13.10.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Ravimitootjate Liidu vahel sõlmiti täna koostöömemorandum, milles lepiti kokku ühised põhimõtted koostööks tervishoiusüsteemi edendamisel. Memorandumile kirjutasid alla Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk ning Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer.

„Patsientide kaasamine on tervishoiusüsteemis järjest kasvava tähtsusega – kuigi ühiskond ja ka tervishoiuasutused astuvad samme selles suunas, et patsiendid oleksid kaasatud tervishoiusüsteemi arendamisse ning et patsiendid oleksid koos teiste huvigruppidega võrdsed partnerid, siis me ei saa täna öelda, et patsienti tunnustatakse ja kaasatakse ka päriselt võrdse partnerina kõikides patsienti puudutavates küsimustes,“ sõnas Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk ning lisas, et allkirjastatud koostöömemorandumi üks kõige olulisematest kokkulepetest EPIKoja jaoks ongi, et patsiente ja patsiendiorganisatsioone kaasatakse süsteemsemalt ja võrdsetel alustel teiste huvigruppidega.

Patsientidega seotud teavitustegevused ei ole mõeldud ainult keeruliste terviseprobleemidega inimestele ja nende lähedastele, vaid tegelikult kõikidele inimestele, kes käivad pere- või- eriarsti juures, küsivad proviisorilt nõu ja ostavad apteegist ravimeid, toetavad oma eakaid lähedasi, aitavad neil kodust ravimivaru ohutuna hoida jmt, lisas Maarja Krais-Leosk.

Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapferi sõnul on Ravimitootjate Liit seadnud patsiendiorganisatsioonidega tehtava koostöö üheks oma prioriteediks. „Oleme partnerina suhelnud patsiendiorganisatsioonidega aastaid ja lõpuks sõnastasime ühise memorandumi, kuna nägime vajadust parandada patsientide teadlikkust ja seeläbi anda ka paremad võimalused tervishoius kaasarääkimiseks. Selleks saame omalt poolt patsiendiorganisatsioone rohkem kaasata meie tegevustesse, strateegilistesse plaanidesse, aga ka anda edasi infot, vajadusel korraldada seminare ja muid ühistegevusi. Esimesed ühised hariduspäevad on juba ka toimunud ning patsiendid on need hästi vastu võtnud,“ lisas Tapfer.

„Eestis on mõned tugevamad patsiendiorganisatsioonid, kuid ka nende jaoks tähendab see, et tegutsetakse muu töö ja elu kõrvalt, organisatsioon on loodud patsientide hädavajadusest ja initsiatiivil. Meie tugevuseks on kindlasti EPIKoja – patsiendi organisatsioone koondava ühingu olemasolu, mis esindab sisuliselt kõiki Eesti patsiente,“ rääkis patsiendiorganisatsioonide olukorrast Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi juhatuse liige ja algataja ning Euroopa Patsiendi Foorumi (EPF) digitervise töörühma liige Janek Kapper.

Kapperi sõnul on patsiendiorganisatsioonide õhinapõhisus üks põhjus, miks organisatsioonid on alamehitatud ja ka alarahastatud. Samas oodatakse patsientidelt kaasamisel alati kõrget kompetentsust. „Patsient ei saa olla eestkõneleja, seadustes kaasarääkija, tagasiside andja, kaasamõtleja ja mida kõike veel, kui ta teeb seda haiguse, pere ja töö kõrvalt. Täna on see vabatahtlik töö. Patsiendiorganisatsioonid vajavad ka riiklikult suuremat tähelepanu, me vajame võimestamist ja kaasamist kõige sisulisemas mõttes,“ sõnas Kapper.

Vajadust parandada patsientide teadlikkust ja anda neile suurem sõnaõigus on tunnustatud ning esile tõstetud riiklikus rahvastiku tervise arengukavas (2020–2030). Üks positiivne patsiendi-keskse lähenemisviisi suundumus on patsientide üha sagedasem kaasamine tervishoiuga seotud aruteludesse ja otsustustegevusse. Memorandum/strateegia on välja töötatud, koostatud ja kinnitatud EPIKoja ja RTL-i koostöös. Koostöö esialgne lähenemine hõlmab ühisprojektide määratlemist ning iga-aastaste patsiendihariduse päevade korraldamist.

Senised ühised tegevused:
Septembris toimus RTLi ja EPIKoja ühine Ravimite ohutusele pühendatud seminar, mis oli EPIKoja ja RTLi koostöös juba kolmas projekt: 6. oktoobril 2022 toimus Reumaliidu, EPIKoja ja Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi korraldatud patsiendi hariduspäev „Teadus inimesele lähemale“, mis keskendus kliinilistele uuringutele ning patsiendi rollile. 19. aprillil 2023 toimus hariduspäev “Patsientide hääl: mida teha, kui ravi pole kättesaadav?”, mis keskendus ravimitele, nende toimele ja kättesaadavusele (hariduspäeva salvestus on kättesaadav EPIKoja Youtube kanalil

Plaanis on veel 2023. aastal hariduspäev.
Hariduspäevade korraldamine jätkub ka järgmistel aastatel.

Eesti Puuetega Inimeste Koja (edaspidi EPIKoda) tegevuse üks eesmärke on osaleda puuetega inimesi ja kroonilisi haigeid puudutavate poliitikate ja praktikate kujundamisel, seista patsiendiorganisatsioonidega nende teadliku ja süsteemse toimimise eest. Huvikaitsetegevus tugineb põhikirjalistele eesmärkidele: puuetega inimeste õiguste ja huvide kaitsmine, sotsiaal- ja tervishoiupoliitika edendamise riikliku koostöö- ja koordineerimisorganina tegutsemine, koolituste pakkumine ja ühisürituste korraldamine koos kõigi huvirühmadega.

Ravimitootjate Liit (www.rtl.ee) on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid. Nende ravimifirmade toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning nad peavad lähtuma oma töös eetilistest printsiipidest. Ravimitootjate Liitu kuulub 27 liiget.

Lisateave:
Maarja Krais-Leosk, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht. E-mail: maarja.krais-leosk@epikoda.ee
Riho Tapfer, Ravimitootjate Liidu juhataja. E-mail: riho.tapfer@rtl.ee

ÜLES