Eesti Puuetega Inimeste Fondi konkurss puuetega inimeste digipädevuste stipendiumile

18.10.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Puuetega Inimeste Fondi digipädevuste stipendium on suunatud puuetega inimeste kogukonnas aktiivselt tegutsevale inimesele, kes tihti on teistele abiks digioskuste arendamise, edasiandmisel või konsulteerimisel.

Digipädevuste stipendiumi konkursi teise vooru tähtaeg 01.11.2023.
Stipendiumi maksimum suurus on 500 eurot.

STIPENDIUMI EESMÄRK JA ÜLDISED PÕHIMÕTTED
Toetatakse Eestist pärit puudega inimeste õpinguid - digitaalalaseid enesetäiendamisi tunnustatud IT koolitajate juures.
Programmi tulemusel arenevad puudega inimeste digipädevused ning võimekus oma kogukonna inimesi IT alastes küsimustes abistada.
Stipendium antakse arusaamises, et omandatud tarkusi rakendatakse pärast koolituste või kursuste lõppu Eesti ja oma kogukonna hüvanguks.
Stipendium koosneb koolituse kestel makstavast ühekordsest stardirahast.

TAOTLEMISE TINGIMUSED
Stipendiumi võivad taotleda isikud:
kellel on soovituskiri mõnest Eestis tegutsevast puuetega inimeste kogukonnast. Kogukonna all mõistame Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustiku kuuluvaid organisatsioone või nende liikmesorganisatsioone;
kes oskavad inglise keelt vähemalt suhtlustasandil;
kes omavad vähemalt keskharidust;
kes on õppemaksu või koolituse olemasolu korral leidnud võimaluse selle tasumiseks;
kes on motiveeritud oma teadmisi ja oskusi jagama oma kogukonna liikmetega;
kes on eelnevalt kokku puutunud Eesti Vabariigis pakutavate sotsiaal- ja tervisevaldkonna e-teenustega;
kes on Eesti kodanikud või omavad siin elamiseks alalist elamisluba.

Taotlus koos nõutud lisadokumentidega peab olema esitatud hiljemalt tähtajana välja kuulutatud kuupäeval.
Taotlus koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt allkirjastatuna e-posti aadressile epifond@gmail.com.

Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
taotleja nimi;
taotleja isikukood;
taotleja pangakonto number;
taotleja telefon ja e-posti aadress;
lühike selgitus, kuidas taotleja on seotud soovituse andnud puudepõhise kogukonnaga:
lühike selgitus, milliste riiklike e-teenustega taotleja kõige rohkem on kokku puutunud;
lühike selgitus, milliseid digitaalseid oskusi taotleja soovib edasi arendada ning kuidas need vastavad tema kogukonna vajadustele;
lühike selgitus ja motivatsioon, miks ta on või soovib saada digitugiisikuks oma kogukonnas.
Taotlusele tuleb lisada skaneeritud või digiallkirjastatud kujul:
soovituskiri puudega inimeste kogukonnast. Kogukonna all mõistame üldreeglina Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustikku kuuluvaid organisatsioone või nende liikmesorganisatsioone;
kinnitus mõnes digipädevusi tõstavas koolituses, kursusel, õppeprogrammis või enesetäiendamise kursusel osalemise kohta;
koopia keskharidust tõendava dokumendi kohta.
Kõik dokumendid tuleb lisada taotluse digiallkirjastatud konteinerisse. Sihtasutusel on õigus kontrollida üleslaetud dokumentide vastavust originaalidele.

Vaata infot ka Eesti Puuetega Inimeste Fondi kodulehelt

ÜLES