Algkool jääb distantsõppele, kontaktõpe säilib hariduslike erivajadustega õppijatele

10.03.2021 | Jaga Facebookis

Alates 11.03 peavad 1.–4. klasside õpilased jääma distantsõppele, huviharidus ja -tegevus, noorsootöö ning täiendkoolitused ei ole sisetingimustes lubatud. Piirangud ei laiene erivajadusega inimestele ega rehabilitatsiooniga seotud tegevustele kui täidetakse ohutustingimusi. Piirangud kehtivad vähemalt ühe kuu ehk 11. märtsist kuni 11. aprillini.

Hariduslike erivajadustega ja puudega õppijad võivad, aga ei ole kohustatud jätkata kontaktõpet. Uute reeglite kohaselt võivad viibida ja liikuda üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppehoonetes õppijad, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks sh õpilased, kes saavad tõhustatud või erituge kas tavakoolis või erikoolis.

Ohutusnõudeid tuleb jälgida nii koolis kui ka väljapool õpperuumi sh haridusasutuse õuealal ja ühistranspordis: koos viibida ja liikuda võib kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuva või viibiva perekonna kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada (nt kui erivajadustega/puudega õppija vajab isikliku abistaja või tugiisiku vahetut kontakti).

Haridus- ja Teadusministeerium selgitas ERR-ile, et HEV-õpilasi võib suunata lühimaks vajalikuks ajaks distantsõppele üksnes juhul, kui vanem on selleks andnud nõusoleku või õpilane peab olema lähikontakti tõttu kodus. Distantsõppe kasutamisel hindavad kool ja vanemad regulaarselt õppe sujumist ning vajadusel ja võimalusel lepitakse kokku distantsõppe mahu muutmises.

Lasteaiad jätkavad tööd ja vajadusel võib erivajadustega lapse lasteaeda viia. Lasteaedade üheks peamiseks rolliks on praegu vältida erivajadustega laste vanemate hoolduskoormuse järsku tõusu.

Nii koolis kui ka lasteaias olles tuleb arvestada piirangute ja meetmete kehtestamise eesmärki (kontaktide vähendamine, viiruse leviku pidurdamine jne). Õppeasutustes tuleb järgida maski kandmise nõudeid, tagada õpilaste ja õpetajate hajutamist ning desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmist.

Rohkem infot

ÜLES