Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Toetus puuetega laste vanematele, kes peavad ajutiselt töölt eemal olema

09.04.2020 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eriolukorra ajal hakatakse maksma toetust erivajadusega laste peredele, et võimaldada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast erivajadusega lapse kasvatamise tõttu olema ajutiselt töölt eemal.

Erivajadusega laste vanemate sissetuleku kaotuse osaline kompenseerimine tuleneb haridusasutuste sulgemisest ja vajadusest tagada erivajadustega laste igapäevane kodune järelevalve, tugi õppimisel ja isikuhooldustoimingute teostamine. Samuti on mõnedel erivajadusega lastel nõrgenenud immuunsus, mis asetab nad COVID-19 riskirühma.

Kellel on õigus toetusele?
Erivajadusega lapse vanema toetusele on õigus vanemal, lapsendajal, vanema abikaasal, füüsilisest isikust eestkostjal või sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses hoolduspere vanemal (edaspidi vanem), kes kasvatab keskmise puudega ja immuunpuudulikkusega, raske või sügava puudega või teatud haridusliku erivajadusega last.

Toetuse saamise eelduseks on tasustamata puhkusel viibimine või võlaõigusliku lepingu täitmise peatamine, mis tähendab, et töötaja ja tööandja peavad puhkusele jäämises või lepingu pooled peavad töötamise peatamises kokkuleppele jõudma ning see tuleb tööandjal fikseerida töötamise registris.

Kui suur on toetus?
Toetuse suurus on 70% lapsevanema eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatud tulust. Toetuse miinimumsumma ühes kuus on 540 eurot ja maksimumsumma 1050 eurot.

Mis ajast arvates, mis ajani ja millal toetust makstakse?
Toetus määratakse iga kalendrikuu kohta ühekordse maksena alates vanema tasustamata puhkusele minemisest või võlaõigusliku lepingu täitmisest peatamisest arvates. Oluline on, et palgata puhkuse ja võlaõigusliku lepingu täitmise peatamise alguskuupäev langeb eriolukorra kehtimise ajale. Sotsiaalkindlustusamet lähtub töötamise registrisse kantud andmetest. Toetus makstakse kuni eriolukorra lõppemise kuupäevani, kuid mitte kauem kui 31. mai 2020.

Kuidas toetust taotleda?
Alates 10. aprillist 2020 edastab Sotsiaalkindlustusamet toetusele õiguse tekkimise kohta teate erivajadusega laste vanemate e-posti aadressidele, elektrooniliselt isiku tuvastamist võimaldava infosüsteemi kaudu või muul viisil, nt võtab telefoniteel ühendust vanemaga, kelle e-posti aadressi Sotsiaalkindlustusametil ei ole. Teavitus saadetakse mõlemale õigustatud vanemale ning vanemad peavad toetuse saajas kokku leppima. Vanem peab toetuse saamiseks Sotsiaalkindlustusametit kirjalikult teavitama või kinnitama toetuse saamise Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses, eraldi avaldust toetuse saamiseks ei ole vaja vanemal esitada. Esimeste väljamaksetega alustatakse alates 20. aprillist.

Toetuse saamise täpsemad tingimused on kirjas Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

ÜLES