EPIKoja lühiküsitluse kokkuvõte: Erivajadustega laste õppetöö korraldus haridustöötajate streigi ajal

24.05.2024 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) viis 2024.a veebruaris läbi lühiküsitluse hariduslike erivajadustega (HEV) õppijatele suunatud õppeasutuste, kohalike omavalitsuste (KOV) esindajate ja lapsevanemate seas, et kaardistada erivajadustega laste õppetöö korraldust haridustöötajate streigi ajal perioodil 22.-30.01.2024.

Küsitluse eesmärk oli saada ülevaade streigiaegset õppetöö korraldusest erinevate osapoolte vaatest ja teha ettepanekuid edaspidiste sarnaste olukordade sujuvaks korralduseks.

Küsimustikule vastas 21 HEV õppeasutust 38st, 45 KOV esindajat 79st ja 124 lapsevanemat, kelle laps õpib kas erikoolis või tavakoolis kohandatud õppe vormis (väikeklass, individuaalõpe, lihtsustatud õppe erinevad vormid vm).

Küsitluse järeldused

 • Haridustöötajate streigi aegne õppekorraldus ei olnud HEV õpilaste vaatest kõikides koolides ühtmoodi ega õpilaste erivajadustega arvestavalt teostatud;
 • Pered tundsid vajadust täpsemate juhiste ja nõuannete järgi ning streigist tingitud õppetöö ümberkorraldused tekitasid ärevust ja stressi nii lastel kui nende pereliikmetel. Sellest võib järeldada, et paremini lahendatud info jagamine nii koolide kui KOV-de poolt oleks aidanud peredel harjumuspärasest erineva olukorraga paremini toime tulla;
 • Streigiaegne HEV õpilaste õppetöö korraldus ja selleteemaline kommunikatsioon ei olnud üleriigiliselt ühtlaselt koordineeritud;
 • 90% kõikidest vastanud koolidest jätkasid kas tavapärast õppetööd, ajutiselt muudetud õppekorraldust või pakuti õpilastele koju jäämise asemel alternatiivseid tegevusi.
 • Ligi kolmandik streigiga liitunud koolide lapsevanematest pidi leidma võimaluse streigi ajal enda töö ümberkorraldamiseks või võtma töölt vabu päevi ning pered tundsid koolide poolset survet laps streigi ajaks koju jätta, kuna koolid ei pakkunud ära jäänud õppetöö asemel alternatiivseid lahendusi;
 • Tööülesannete täitmine osutus streigi ajal väljakutseks neile erivajadusega laste vanematele, kellel paluti lapsi streigi ajal kooli mitte tuua;
 • Ligi 40% tööandjatest võimaldas streigi ajal paindlikumat töökorraldust, nt töötamine kodukontoris, töögraafiku muutmine vm.

Soovitused
Erivajadusega laste ja perede paremaks toetamiseks vajab streigi või muude analoogsete eriolukordade aegse õppetöö korraldamine ja hoiuteenuste tagamine selget plaani, juhiseid ja korraldust. On oluline, et nii haridusasutused kui omavalitsused jagaksid sarnast ja üheselt mõistetavat infot ning et pered saaksid kogu vajaliku info ühest kohast.

 • Haridus- ja Teadusministeeriumil töötada analoogseteks olukordadeks välja tegevuskava, mis tagaks hariduse kättesaadavuse erivajadusega õpilastele. Sama oluline on kindlustada, et lastele ja peredele on tagatud vajalikud tugiteenused;
 • Tagada piisav kommunikatsioon ja juhised seotud osapooltele – KOV-dele, koolidele, lapsevanematele;
 • KOV-del olla kujunenud erilistes olukordades kaasatud ja tuge pakkuv nii õppeasutustele kui peredele. Jagada seotud osapooltele vajalikku ja asjakohast informatsiooni ning nõustamist;
 • Kaardistada abivajajate ootused ja planeerida koostööd haridusasutuste ja peredega ning kindlustada vajalike tugiteenuste kättesaadavus erivajadustega lastele ja nende peredele;
 • Õppeasutustel leida võimalus luua HEV õpilastele erisusi, jagada operatiivset ja abistavat infot õpilaste peredele, et ennetada ja vähendada tavapärasest erineva olukorra tõttu tingitud pingeid. Vajadusel kutsuda kokku lapsevanemate koosolek, tagamaks õige ja piisav kommunikatsioon. Oluline on koostöö KOV-ga, kindlustamaks vajalike tugiteenuste piisavas mahus kättesaadavus lapsele ja perele;
 • Lapsevanematel soovitame eriliste olukordade tõttu tekkinud probleemide korral pöörduda kooli juhtkonna ja/või hoolekogu ning omavalitsuste haridusspetsialistide või lastekaitsetöötajate poole;
 • Tööandjatele teeme soovituse võimaldada vajadusel analoogsete eriolukordade ajal töötamiseks paindlikumaid lahendusi (nt muudatused töögraafikus, kodukontori võimalus vmt), lähtuvalt töötaja lapse erivajadusest.

Loe küsitluse täismahus kokkuvõtet siit: EPIKoja lühiküsitluse kokkuvõte: Erivajadustega laste õppetöö korraldus haridustöötajate streigi ajal

ÜLES