Seadused ja poliitikad

Eesti Vabariigi põhiseaduses on sätestatud igaühe õigus tervise kaitsele, märkides, et lasterikkad pered ja puudega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) erilise hoole all. Põhiseadus sätestab muuhulgas ka, et riik soodustab vabatahtlikku ja KOV hoolekannet.

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon sätestab inimõiguste ja põhivabaduste täieliku ja võrdse teostamise kõigi puudega inimeste poolt.

Puudega ja erivajadusega inimeste abistamiseks on KOV-i üksusele antud ülesanded kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (edaspidi KOKS) ning sotsiaalhoolekande seadusega (edaspidi SHS). KOV-ile on pandud KOKS kohaselt ülesanne korraldada vallas või linnas sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist, eakate hoolekannet, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. SHS kohaselt on isikule kohustatud sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist korraldama isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne kohaliku omavalitsuse üksus.

Sotsiaaltoetuste maksmist puudega inimestele reguleerib puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus, mille eesmärk on puudega inimeste iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja võrdsete võimaluste toetamine ning õppimise ja töötamise soodustamine puudest tingitud lisakulude osalise hüvitamise kaudu.

Sotsiaalkaitse põhimõteteks on inimväärikus, inimese omavastutus, solidaarsus, avaliku võimu selgitamis- ja abistamiskohustus.

Hoolekandelise abi tagamise põhimõteteks abi osutamisel on:

  • lähtumine inimese vajadustest ja seisundist;
  • inimesega koostöö tegemine, tema soovide arvestamine ning kaasamine tema elu puudutavate otsuste tegemisse;
  • teenuse kohandamine konkreetse inimese vajadustele;
  • selliste abi andmise meetmete eelistamine, mis toetavad inimese iseseisvat toimetulekut, töötamist ja õppimist ning vähendavad abivajadust pikemas perspektiivis;
  • institutsiooni paigutamisele kodus elamise toetamise võimaluste eelistamine;
  • kodusarnaste hoolekandeasutuste loomine ning hoolekandelise abi pakkumine võimalikult inimese kodu lähedal niivõrd, kui see on võimalik.

Loe lisaks:

Illustratsioon: naine hoidmas lippu.
ÜLES