Õigused ja soodustused vanematele

Lisaks riiklikele ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltoetustele ning teenustele on puudega last kasvatavale vanemale (hooldajale) on ettenähtud ka mitmesuguseid õigused ja soodustused.

Ühistranspordi seaduse kohaselt:

  • Riigisisesel liinil, samuti kommertsliinil on raudtee-, maantee- ja veeliikluses vedaja kohustatud tasuta vedama nii eelkooliealisi lapsi kui ka puudega lapsi, sügava puudega 16-aastaseid ja vanemaid isikuid ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või nägemispuudega isikut saatvat juhtkoera. 

Töölepingu seaduse kohaselt:

  • Puudega lapse vanemat võib töölähetusse saata vaid tema nõusolekul.
  • Puudega lapse vanemal on õigus saada keskmise töötasu alusel lapsepuhkust üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni. Kokkuleppel tööandjaga on võimalik puhkusepäevi summeerida. Lisapuhkuse tasu hüvitab tööandjale riik.
  • Vanemal, kes kasvatab kuni 18-aastast puudega last, on õigus saada igal kalendriaastal lisaks 10 päeva tasustamata lapsepuhkust.
  • Tööl käivatel täisealise sügava puudega inimese hooldajatel (sh emal või isal) on võimalik kasutada kuni 5 lisapuhkepäeva kalendriaastas. Lisapuhkuse eest maksab tööandja töötajale tasu alampalga määras, mille riik omakorda tööandjale hüvitab.

Riikliku pensionikindlustuse seaduse kohaselt

  • Puudega lapse kasvatamist loetakse tööga võrdsustatud tegevuseks ja pensioni arvutamisel loetakse see aeg staaži sisse.  
  • 15-aastat Eestis omandatud pensionistaaži olemasolul tekib õigus soodustingimustel vanaduspensionile. Emal, isal, võõrasvanemal, eestkostjal või hooldajal, kes on kasvatanud vähemalt 8 aastat alla 18-aastast puudega last, on õigus  soodustingimustel vanaduspensionile  5 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist.

Õppelaenu kohustuse ülevõtmine

  • Kui õppelaenu võtnud vanema lapsel tuvastatakse enne laenu tagasimaksmist raske või sügav puue, võtab laenukohustuse üle riik.

Illustratsioon: naine seismas skeemi taustal.
ÜLES