Важнейшие мнения и обращения

В процессе своей повседневной деятельности мы составляем и распространяем на государственном уровне обращения и мнения по вопросам и проблемам, касающимся людей с инвалидностью. Ниже вы найдете наши обращения (на эстонском языке) в различные ведомства.

Olulisemad arvamused ja pöördumised:

  • 2024
  • 2020
  • 2020
  • 2020
  • 2020
  • 2019

12.01 - Lisa arvamus mootorsõidukimaksu seaduse eelnõule
12.01 - Pöördumine seoses teenuste omaosaluse ja sissetulekupiiri kehtestamisega
15.02 - Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekud pikaajalise hoolduse reformi II etappi
04.03 - Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamus rehabilitatsiooniteenuste VTK-le
15.03 - Ettepanekud seoses puude mõiste ja PISTS alusel makstava toetuse eesmärgi ja termini sõnastamisega ning arvamus PISTS ja SHS muudatustega seonduvalt
26.03 - Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõule
26.03 - Eesti Puuetega Inimeste Koja poolsed täiendused ÜKP tuleviku Eesti seisu- ja lähtekohtadesse 2028. aastal algava EL pikaajalise eelarve läbirääkimisteks
12.04 -Pöördumine seoses teenuse loomisega intellektipuudega ja autismispektrihäirega lastele
14.05 - Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamus töötuskindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusele
29.05 - Eesti Puuetega Inimeste Koja pöördumine lapsevanemate jagatud hooldusõiguse korral puudega lapse sotsiaaltoetuste maksmise teemal

17.12 - EPIKoja pöördumine sotsiaalministrile
01.12 - EPIKoja arvamus seaduseelnõu 146 SE kohta (Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine)
17.09 - Arvamus sotsiaalkaitseministri 15. detsembri 2014. a käskkirja nr 232 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ muutmise eelnõule
11.08 - Arvamus Vaimse tervise rohelisele raamatule
08.05 - pöördumine ERR seaduse muutmise seaduse eelnõu
16.04 - Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035
08.04 - Erivajadusega lapse vanema toetus eriolukorras
12.02 - ERR seaduse muutmise seaduse eelnõu
20.02 - Meediateenuste seaduse muutmine
25.02 - Ettepanek Täitemenetluse seadustiku muutmiseks

17.12 - EPIKoja pöördumine sotsiaalministrile
01.12 - EPIKoja arvamus seaduseelnõu 146 SE kohta (Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine)
17.09 - Arvamus sotsiaalkaitseministri 15. detsembri 2014. a käskkirja nr 232 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ muutmise eelnõule
11.08 - Arvamus Vaimse tervise rohelisele raamatule
08.05 - pöördumine ERR seaduse muutmise seaduse eelnõu
16.04 - Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035
08.04 - Erivajadusega lapse vanema toetus eriolukorras
12.02 - ERR seaduse muutmise seaduse eelnõu
20.02 - Meediateenuste seaduse muutmine
25.02 - Ettepanek Täitemenetluse seadustiku muutmiseks

17.12 - EPIKoja pöördumine sotsiaalministrile
01.12 - EPIKoja arvamus seaduseelnõu 146 SE kohta (Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine)
17.09 - Arvamus sotsiaalkaitseministri 15. detsembri 2014. a käskkirja nr 232 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ muutmise eelnõule
11.08 - Arvamus Vaimse tervise rohelisele raamatule
08.05 - pöördumine ERR seaduse muutmise seaduse eelnõu
16.04 - Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035
08.04 - Erivajadusega lapse vanema toetus eriolukorras
12.02 - ERR seaduse muutmise seaduse eelnõu
20.02 - Meediateenuste seaduse muutmine
25.02 - Ettepanek Täitemenetluse seadustiku muutmiseks

НАВЕРХ