Important opinions on issues

Our everyday work consists of preparing and forwarding communications and opinions on issues and concerns regarding people with disabilities on the national level. Below you will find our communication with various authorities (in Estonian).

Olulisemad arvamused ja pöördumised:

  • 2021
  • 2020
  • 2020
  • 2019

03.05 - EPIKoja seisukoht seoses EL 2021-2027 toetustega
07.04 - EPIKoja arvamus ligipääsetavuse direktiivi osas
26.03 - Eesti Puuetega Inimeste Koja kolm ettepanekut kohalikel valimistel osalevatele erakondadele
25.03 - EPIKoja arvamus Meediateenuste seaduse muutmise seaduse eelnõule
24.03 - EPIKoja arvamus harvikhaigustega lastele toetuse määruse muutmise eelnõule
22.03 - EPIKoja pöördumine seoses erihoolekandeteenustelt eemalviibimisega
19.02 - EPIKoja arvamus PsAS muutmise eelnõule
20.01 - EPIKoja arvamus alushariduse seaduse eelnõule
19.01 - EPIKoja ettepanekud koalitsioonileppesse

13.01 - EPIKoja pöördumine haridus- ja teadusministrile
11.01 - EPIKoja arvamus PsAS muutmise eelnõule

17.12 - EPIKoja pöördumine sotsiaalministrile
01.12 - EPIKoja arvamus seaduseelnõu 146 SE kohta (Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine)
17.09 - Arvamus sotsiaalkaitseministri 15. detsembri 2014. a käskkirja nr 232 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ muutmise eelnõule
11.08 - Arvamus Vaimse tervise rohelisele raamatule
08.05 - pöördumine ERR seaduse muutmise seaduse eelnõu
16.04 - Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035
08.04 - Erivajadusega lapse vanema toetus eriolukorras
12.02 - ERR seaduse muutmise seaduse eelnõu
20.02 - Meediateenuste seaduse muutmine
25.02 - Ettepanek Täitemenetluse seadustiku muutmiseks

TOP