Riigikontrolli audit: Riigi tegevus tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel

22.03.2024 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Riigikontroll avaldas 07.03.2024 aruande, milles uuriti riigi tegevust tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel.

Uuringu tulemusel selgus, et hetkel kehtivad tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise nõuded on liiga üldised jättes teenuse osutajatele liiga suure tõlgendamise ruumi, kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamiseks on vaja kehtestada selged ja asjakohased, sh konkreetsest teenuseosutaja spetsiifikast tulenevad nõuded.

Ka kontroll ehk järelevalve tervishoiuteenuste kvaliteedi üle on ebapiisav ning Eestis ei ole toimivat ravikvaliteedi jälgimise ja parendamise süsteemi.

Lisaks leitakse, et kuigi teoorias räägitakse inimkesksest tervishoiust, siis reaalseid tegevusi selleni jõudmiseks on tehtud vähe.

Kitsaskohti on ka patsientide ja nende esindusorganisatsioonide kaasamises ehk see ei ole toimunud igas olulises protsessis, õigel ajal ning sisuliselt.

Uuringus antakse sisulisi soovitusi valdkonna arendamiseks s.h terviseministrile ja Tervisekassale, mille hulgas on soovitus kaasata enam ja sisuliselt patsientide esindusorganisatsioone ning töötada välja patsientide teenusekogemuse ja tervisetulemite mõõdikute metoodika, mis aitaks tervishoiuteenuste kvaliteedi puudusi avastada.

Eesti Puuetega Inimeste Koda tänab Riigikontrolli sisendi küsimise ja olulise teema uurida võtmise eest!

Tutvu uuringu ja seotud materjalidega: aruanded.riigikontroll.ee/80113

НАВЕРХ