Ligipääsetavuse tööriistad

Kõik võidavad!

Kõik võidavad tasapinnalisest kõnniteest, astmeteta sisenemisest, liftist, hästi valgustatud avalikust ruumist ja asutuse ruumidest või kontrastsetelt tähistatud pindadest, liikumisteedest ning mööblist, subtiitritest, lihtsatest ja loogilistest siltidest ning viitadest. Need ongi mõned näited ligipääsetavust tagavatest vahenditest ja disainilahendustest.

Kultuuri ligipääsetavuse tööriist (esmane versioon 31.12.2023)

Kultuuri organisatsiooni ligipääsetavuse tööriist tugineb USA Minnesota osariigi piirkondliku kunstinõukogu (Metropolitan Regional Council, MRAC) ligipääsetavuse programmi direktori Scotia Artley ligipääsetavuse planeerimise töövihikul ja Ameerika Puuetega Inimeste seadusel ehk ADA-l (The American with Disabilities Act). Tööriist on kohandatud Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt. Probleemide korral võta ühendust mari.puuram@epikoda.ee (Mari Puuram, ligipääsetavuse nõunik).

Kultuuri ligipääsetavuse tööriist PDF (varsti saadaval)
Kultuuri ligipääsetavuse tööriist DOCX (varsti saadaval)

Seadusandlus (füüsiline ligipääsetavus):

 • Planeeri tuginedes universaalsele disainile, nt avaliku ruumi, hoonete ja rajatiste, s.h loodusradade, parkide või mänguväljakute puhul nii, et on arvesse võetud väga erinevate kasutajate vajadusi ja vasta Eestis kehtivale seadusandlusele.
 • Määrus nr 28 Puudega inimeste erivajadusest tulenevad nõuded ehitisele nõuded avalikku teenust pakkuva asutuse jaoks. Nõuded kehtivad ehitisele või selle osale, kus osutatakse avalikkusele suunatud teenust või mis planeeringu või projekteerimistingimuste kohaselt peab vastama puudega inimeste erivajadustest tulenevatele nõuetele ning millele on ehitusluba väljastatud alates 03.06.2018. Vaata Tarbijakaitse ja tehnilise Järelevalve Ameti enesekontrollilehte ehitusmäärus nr 28. Hooned, mille ehitusluba on antud välja ajavahemikus 01.01.2003 kuni 01.07.2015, peavad vastama tollel ajahetkel kehtinud määruse nr 14 nõuetele.

Info, kommunikatsioon ja veebilehtede ligipääsetavus:

 • Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadus põhineb Euroopa digiligipääsetavuse standardil EN 301 549 ning kehtib erasektorile alates 28.06.2025. See tähendab, et e-teenused, nt e-kaubandus, finants-teenused, piletimüügiteenused jne peavad vastama ligipääsetavuse nõuetele. Vaata digiligipääsetavuse alast nõu ja õppevideot avaliku sektori nõuetest, mis kehtivad ka erasektorile. 
 • WCAG 2.0 nõudeid järgivad ehk rahvusvahelisele ligipääsetavuse standardile vastavad veebikeskkonnad.
 • Lisa kodulehel ligipääsetavuse infot sisaldav (nt külastajale) lehekülg üheks esimeseks elemendiks, mida tabulaatori (tab-nupp klaviatuuril) või nägemispuudega inimestele mõeldud ekraanilugejatega abil fookusesse võtta.
 • Lisa ligipääsetavuse alalehele või külastajale rubriiki kirjeldus sellest, kuidas jõuda hooneni lähimatest ühistranspordipeatustest ja parklast:
 • a) kirjeldus liikumispuudega inimesele ühistranspordipeatusest ja parklast (vaata näiteid siin ja siin) b) kirjelduskaart (sõnakaart) nägemispuudega inimesele koos kirjeldustega hoonest (vaata näidet siin).
 • Lisa sama info alla muude teenuste kasutamise võimalused.
 • Kui sul puuduvad ligipääsetavad lahendused nägemis-, kuulmis-, liikumis- ja intellektipuudega inimestele, siis anna sellest oma kodulehel teada, et inimesed saaksid teha teadliku valiku!

Füüsilisele ligipääsule viitavad logod
Rahvusvaheline ligipääsetavuse sümbol

Ratastooli sümbolit tuleks kasutada ainult piiratud liikumisvõimega inimeste, sealhulgas ratastoolikasutajate ligipääsu näitamiseks. Näiteks tähistab märgis ligipääsetavat sissepääsu või ratastoolikasutajatele madalamale seatud tualetti või telefoni.

Ligipääsetav ratastooli tähis

Ligipääsetava logo loomise taga on võimalus küsida küsimusi puudega inimeste ja ehitatud keskkonna kohta laiemas mõttes. Kes omab juurdepääsu – füüsiliselt, jah, kuid veelgi enam - haridusele, mõtestatud kodakondsusele, poliitilistele õigustele? Loe rohkem accessible-icon projekti lehelt.

Ligipääsetavad tõlked

Nägemispuue

Kirjeldustõlge (vaegnägijatele, pimedatele ja teistele). Vaegnägijatele ja pimedatele mõeldud kirjeldustõlge annab kirjelduste abil edasi kõike visuaalset, näiteks infot tegevuste, tegelaste, lavaliste või stseenimuutuste aga ka ekraanile ilmunud teksti kohta. Hoones ringiliikumiseks on mõeldud kirjelduskaart, mis kirjeldab hooneni jõudmist, hoone sisevaadet, olulisemaid punkte hoones jne. Vaata näidet Rahvusarhiivi kodulehelt. Kirjeldustõlge inglise keeles on Audio Description (AD).

Nägemispuudega inimestele mõeldud kirjeldustõlget ja/või kirjelduskaarti loovad teenusena:

Eesti Pimedate liit

Kirjeldustõlge OÜ

MTÜ Kakora

Ligipääsuke.

Kui soovid tellida kirjelduskaarti nägijale, nt liikumispuude vaates, et kirjeldada ära teekond parklast hooneni või hoones sees olevate strateegiliste punktideni, ligipääsetava tualettruumi asukoht ja võimalused jne, siis võta ühendust Urban Consultinguga.

Nägemispuude tähised
Pime

Vaegnägemist tähistav logo

Kirjeldustõlke rahvusvaheline logo punktkirjas tähisega, kasutusel Eestis

Kuulmispuue

 • Kirjutustõlge ja subtiitrid (kuulmislangusega inimestele ja paljudele teistele). CC märk näitab, et tekst kuvatakse lisaks helile ka visuaalselt ehk subtiitrite kujul. Eesmärk on pakkuda täiendavat või tõlgendavat teavet. Kuulmislangusega inimestele mõeldud abivahendi – silmusvõimenduse – olemasolul kasutatakse stiliseeritud kõrva sümbolit, mille juures on suure algustähega T-täht. Kui sinu asutuses või organisatsioonis on olemas silmusvõimendus, siis tähista see alltoodud piktogrammiga nt info- või valvelauas, koosolekuruumis jne.

Silmusvõimendi ehk induktsioonsilmuse logo

Subtiitrite logo

Logo näitab, et kasutusel on subtiitrid. Logol loeb "SUB"

Kirjutustõlgi tellimiseks võta ühendust Viipekeeletõlgid OÜ-ga.

 • Viipekeel (viipekeelsetele inimestele ja viipekeele oskajatele). Eesti viipekeel on iseseisva grammatika ja sõnavaraga visuaal-motoorne keel, mida tajutakse silmadega ja väljendatakse kehaga. Eesti viipekeel omab eraldiseisva keele staatust, mis tähendab ka näiteks seda, et näiteks eesti ja vene viipekeel on erinevad keeled.
 • Viipekeeletõlgi tellimiseks võta ühendust Viipekeeletõlgid OÜ-ga või Eesti Viipekeele Seltsiga.

Viipekeele logo Eestis

Intellektipuue, lugemisraskused

 • Lihtne keel (intellektipuudega, vähese lugemis- või keeleoskusega inimestele, lastele). Tegemist on lihtsustatud keelega, mis on kergesti loetav ja mõistetav, näiteks intellektipuudega inimeste tarvis. Intellektipuudega inimeste jaoks on tähtis, et info oleks lihtsas keeles, et nad saaksid õppida uusi asju, osaleda ühiskonnas, teada oma õigusi ja seista nende eest, teha ise oma valikuid. Inclusion Europe´i väljatöötatud lihtsa keele logo kasutatakse siis, kui lihtsustatud teksti on testinud vähemalt kaks kerge intellektipuudega inimest:

Lihtsa keele logo

Lihtsa keele tõlgete tellimiseks võta ühendust MTÜ Vaimupuuga.

TOP