Uudised

Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda) tähistas 2018. aasta veebruaris oma 25. tegevusaastat.   Mõneti sümboolsena oli meie juubeliaasta väljapaistvaim saavutus ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraporti (edaspidi variraport) eestikeelse pika versiooni väljaandmine. Kaheaastase pingelise töö tulemusena küpsenud variraport juhib tähelepanu kitsaskohtadele konventsiooni täitmisel, toetudes praktilisele tegelikkusele Eesti puuetega inimeste elus ning annab soovitusi probleemide lahendamiseks.  Raport põhineb  teadus- ja tõenduspõhistel allikatel ning puuetega inimeste organisatsioonide  eestvedajate intervjuudel, küsitlustel ja ekspertarvamustel.

Variraportile õnnestus saada lai meediakajastus – 12 uudislugu ja intervjuud eri kanalites, sh AK peauudis ja sotsiaalkaitseministri Kaia Iva usutlus AK otse-eetris 01.03.2018. Õnnestunud ja ühtlasi EPIKoja ajaloo esimesele pressikonverentsile järgnes variraporti esitlemine Riigikogu sotsiaalkomisjonis, fraktsioonides, uuele tervise- ja tööministrile Riina Sikkutile ning aasta teises pooles ka riigi kõrgeimal tasemel.   12.07.2018 kohtus EPIKoja delegatsioon  Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidiga. Kohtumisel sõlmitud kokkuleppe kohaselt saadeti presidendi kaaskirjaga variraporti paberversioon kõigi Eesti kohalike omavalitsuste juhtidele. 08.10.2018 tutvustasime variraporti tulemusi peaminister Jüri Ratasele. Samas selgitasime peaministrile probleeme puuetega inimeste organisatsioonide rahastamisel. Nüüdseks oleme variraportit lühendamas ja tõlkimas, et esitada see ÜRO puuetega inimeste õiguste komiteele tähtajaks 11.02.2019.

Olulise ja kauaoodatud huvikaitse tegevuse tulemusena saavutasime ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise järelevalve seadustamise. Alates 01.01.2019 teostab konventsiooni järelevalvet Õiguskantsleri institutsioon, eeldatavalt tihedas koostöös EPIKoja ja meie liikmesorganisatsioonidega. Samale teemale keskendusime EPIKoja aastakonverentsil 28.11.2018 Pärnus, mille peaettekande tegi õiguskantsler Ülle Madise.

Möödunud aastasse jäi ka ligi kolm aastat veninud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele kehtestamine alates 03.06.2018 ehitusseadustiku rakendusaktina, mille sisusse EPIKoda koos liikmesorganisatsioonidega aktiivselt panustas.

Kokku esitasime 52 ettepanekut, arvamust ja eksperthinnangut puuetega inimeste ja krooniliste haigete eluolu puudutavatel teemadel. Neist olulisemad (lisaks eelpool nimetatutele): abivahendite ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kättesaadavuse parandamine alates 01.01.2019, hooldajapuhkuse juurutamine alates 01.07.2018, puuetega inimestele tasuta hambaravi kättesaadavuse laiendamine alates 01.01.2019, patsiendikindlustuse seaduse ettevalmistamine ning ligipääsetavuse aspektide lisamine muinsuskaitse seadusesse.

EPIKojas aasta varem käivitatud töövõime hindamise ja puude tuvastamise nõustamisteenus saavutas 2018. aastal intensiivse koormuse. Teenusele pöördujate arv on kasvanud, mis tähendab, et oleme tõstnud teadlikkus teenusest. Rahuloluküsitlusest selgus, et nii eesti- kui venekeelsed kasutajad hindavad teenuse kvaliteeti väga kõrgelt.

2018. aasta tegevustest väärib veel väljatoomist, et oleme võrreldes varasemaga aktiviseerinud EPIKoja huvikaitse tegevusi tervishoiu valdkonnas, asudes senisest tihedamasse koostöösse Eesti Haigekassa ja Terviseametiga ning liitudes Connected Health klastriga. Rahvusvahelisel tasandil on alates 2018. aastast EPIKojal lisaks Euroopa Patsientide Foorumi (EPF) noorte töörühmale oma esindaja ka EPF digitervise töörühmas.

Liikmesorganisatsioonide suunal käivitasime möödunud aastal SA KÜSKi toel arendusprogrammi EPIKoja sisemine sära, mille raames toimunud uudsed liikmeklubid on kogunud liikmesorganisatsioonidelt tunnustavat tagasisidet.