Uudised

Esmaspäeval, 16. veebruaril, kell 12.30-13.30 toimub Tallinnas, (Koskla 16) DUO kirjastuse  uue rehabilitatsioonivaldkonna käsiraamatu „Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil“ esitlus. Isiklikult on võimalik kohtuda ja küsimusi esitada metoodika ühele autoritest Jean Pierre Wilkenile, kes muuhulgas on sel aastal Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituudi külalisprofessor.

CARe on mõeldud inimeste toetamiseks nende isiklikus ja sotsiaalses taastumisprotsessis, ning tugineb psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni, taastumise ja võimestamise põhimõtetele. See lähenemine pakub vaimse tervise probleemidega, sõltuvushäiretega või sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevate inimestega töötavatele kutselistele tõhusaid viise ja võimalusi abivajajate toetamiseks.

Sisu tutvustus: 

Raamat kirjeldab tugiteenuste osutajatele põhimetoodikat, millega aidata ajutiselt või pikema aja vältel professionaalset toetust vajavaid inimesi. See metoodika – kõikehõlmav rehabilitatsioonikäsitlus – on nüüdseks juba peaaegu kakskümmend aastat vana ja seda kasutavad tuhanded hoolekandetöötajad nii Hollandis kui muudes riikides.
Raamatu esimene versioon ilmus 1994. aastal (Wilken, Kaiser ja Den Hollander, 1994), teine 1999. (Wilken ja Den Hollander, 1999) ning kolmas 2005. aastal (Wilken ja Den Hollander, 2005). Eesti keelde tõlgiti raamatu teine versioon 2002. aastal, eelkõige Pelguranna Tugikodu töötajate pilootprojekti tarbeks.
Kõikehõlmav rehabilitatsioonikäsitlus ehk CARe koosneb teooriatest, põhivisioonist, praktilisest meetodist ja abivahenditest. Lisaks sellele on välja töötatud spetsiifilised rakendused, näiteks tööellu tagasipöördumiseks. CARe leiab kasutamist toetatud eluasemeteenuse osutamisel, vaimse tervise teenuseid pakkuvate asutuste osakondades, turvakodudes ja varjupaikades, ACT- ja FACT meeskondades, ambulatoorse tugiteenuse osutamisel, eakate hoolekandes, noorte hoolekandes, kriminaalhoolduses, sõltuvusravis, vaimsete puuetega klientide ja autismispektrihäirega klientide puhul. See raamat kirjeldab metoodikat niisugusena, nagu see on praegu.
Eeskätt on tegemist õpiku ja praktikaraamatuga. See tähendab, et eelkõige pööratakse tähelepanu CARe meetodile, mida saab kasutada iga kliendi puhul. Rakendusi, mis on välja töötatud erinevate spetsiifiliste tingimuste ja sihtgruppide jaoks, raamat ei käsitle. Nende osas viitame käsiraamatule ja muudele väljaannetele, samuti koolitusprogrammidele, mida korraldavad Rino Groepi pikaajalise ja komplitseeritud hoolekande koolituskeskus Hollandis ja EPRÜ Eestis.
Raamatu eesmärgiks on toetada tõhusalt inimesi, kes meie ühiskonnas üksi hakkama ei saa, ning sõltuvad professionaalsest abist ja toetusest, kes pikema, kes lühema aja vältel. Nende vajadus juhendamise ja hoolekande järele on sageli keeruline, enamasti seepärast, et omavahel põimuvad mitmed asjaolud: näiteks psühhiaatriline haigus, töötus ja sotsiaalne eraldatus. Või vaimsed puuded ja käitumisprobleemid.
Klientide taastumislood näitavad, et taastumine on võimalik kõigi puhul.
Taastumise all mõistame ainulaadset isiklikku protsessi, milles inimene saavutab uuesti enesekindluse, õpib paremini toime tulema oma haavatavusega ja hakkab taas täitma sotsiaalseid rolle. Paljud inimesed on üllatavalt vastupidavad. Kuigi taastumisprotsess on isiklik, on selleks siiski vaja teisi inimesi. Need võivad olla sarnaste kogemustega inimesed, pereliikmed või sõbrad ja tugiteenuste osutajad.
CARe eesmärgiks on viia tugiteenuste osutajate poolt pakutav abi sihipäraselt ja tõhusalt vastavusse inimeste soovide ja vajadustega nende taastumisprotsessis. Seega räägib see raamat ka soovidest, võimetest ja võimalustest. See räägib taastumisest ja tugevuste kasutamisest. Oluline on luua võimalusi üksikisikutele ja võimalusi ühiskonnas, ning neid ka kasutada.

1. peatükk kirjeldab CARe metoodika tausta, lähtekohti ja eesmärke; aktuaalseid arenguid ja metoodika aluseks olevaid teooriaid.
2. peatükis käsitletakse CARe metoodika põhijooni. Kirjeldatakse, kuidas suhet kliendiga üles ehitada, koguda teavet, määratleda eesmärgid ning koostada, ellu viia ja hinnata tegevuskava.
3. peatükk käsitleb koostöösuhte ülesehitamist. Niisugune koostöösuhe, mille puhul on tegemist usaldusega ja sooviga panustada, on CARe metoodika alus.
4. peatükis räägitakse psüühilise haigusega seotud haavatavuse aspektidest ja sellest, kuidas aidata klientidel nendega võimalikult hästi toime tulla.
5. peatükk kirjeldab, kuidas töötada kliendi elukeskkonnaga. Siin on juttu keskkondadest, kus klient tahaks elada, töötada, õppida ja puhata. Samuti räägib see peatükk sotsiaalsetest võrgustikest ja ühiskondlikest tugisüsteemidest.
6. peatükk algab taastumist toetava hoolekande tunnuste kirjeldamisega. Seejärel visandatakse CARe metoodikat kasutava töötaja profiil ja kirjeldatakse, kuidas CARe’i kui taastumist toetavat metoodikat tõhusalt rakendada.

Raamatu eestikeelse väljaande kirjastaja on sotsiaalne ettevõte DUO kirjastus , mis sündis taastujate ja vaimse tervise spetsialistide ühisest ideest. Raamatute müügiks on loodud e- pood aadressil: http://duokirjastus.eu/e_pood/ . Raamatumüügist saadud tulu kasutatakse kirjastustegevuse jätkamiseks ja taastujate uute algatuste toetamiseks.

Külli Mäe, kirjastuse asutajaliige: „ Ma soovin, et kirjastuse valitud väljaanded aitaksid teha aitajatel sellist tööd, mis tõesti ka on tajutavad abina, sellise abina , mis julgustab leidma endas jõuvarud, et jaksata jälle oma eluga edasi minna ning olla ühiskonna väärikas liige.“

Marju Õunpuu, kirjastuse asutajaliige:“Näen oma ootustes DUO kirjastus omamoodi hea tahte kanalina, mis annab oma panuse „kiiksuga“ ja „kiiksuta“ inimeste vastastikusse austusse ja üksteisemõistmisse.“

Olete oodatud esitlusele ning laiemalt koostööle DUO kirjastusega

Lisainformatsioon:
Marju Õunpuu
Tel: 53035984
e- post: marju.ounpuu@duokirjastus.ee