EPIKoja olulisemad saavutused ja tegevused 2019 I poolaastal

27.06.2019 | Jaga Facebookis

2019. a I poolaasta mõjukaimaks saavutuseks kujunes ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (edaspidi ÜRO PIK) täitmise variraporti (edaspidi variraport) lühendatud ja inglise keelde tõlgitud versiooni esitamine ÜRO puuetega inimeste õiguste komiteele 13.02 ning videokonverentsi vahendusel eelkaitsmine 09.04. Peale tutvumist riigi raporti ja EPIKoja variraportiga ning eelkaitsmist koostas ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee soovitused Eesti riigile (List of Issues), millele riik koostab kirjaliku vastuse enne 2020. kevadesse kavandatud riigi raporti kaitsmist komitees. Soovitused on avaldatud ÜRO kodulehel Oluline saavutus EPIKoja huvikaitsetegevuse jaoks on, et mitmed meie variraportis ja eelkaitsmisel käsitletud küsimused on riigile sõnastatud soovitustes kajastamist leidnud.

Seoses ÜRO PIK-ga on 2019. aastal tõhustunud EPIKoja koostöö Õiguskantsleri kantseleiga. Kantselei esindaja Juta Saarevet osales variraporti eelkaitsmisel Genfis kohapeal. Lisaks käsitlesime koostöös DigiDoc4 ja ühistranspordi ligipääsetavuse küsimusi ja planeerisime 2019. II poolaastal kantselei korraldusel toimuvat ÜRO PIK teemalist rahvusvahelist näitust.

I poolaastal astus Eestis ametisse uus valitsus. EPIKoja juhatuse esimees ja tegevmeeskond kohtus 11.06 uue sotsiaalministri Tanel Kiikiga, et selgitada peamisi kitsaskohti sotsiaal, tervishoiu- ja töövaldkonnas ning tutvustada EPIFondi kui pikaaegset EPIKoja võrgustiku rahastuse korraldajat.

Huvikaitse valdkonnas oleme I poolaastal esindanud puuetega inimeste ja krooniliste haigete õigusi mitmes töörühmas sotsiaalministeeriumi eestveetava projekti „Pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamine“ raames. Muudatusi planeeritakse teenuste korralduses ja rahastuses, puude tuvastamise metoodikas, abivahendite ja rehabilitatsioonisüsteemis.

Seoses 01.01.2019 laienenud tasuta hambaravi võimalustega sügava puudega inimestele vajavad hambaarstid teadmisi spetsiifilistele sihtgruppidele teenuse osutamise eripäradest. Koostöös Eesti Haigekassaga oleme edukalt käivitanud hambaarstide koolitused.

7.05 kohtusime Kultuuriministeeriumi asekantsleri Tarvi Sitsiga arutamaks puuetega inimeste ligipääsu kultuuriasutustele ja kultuurisündmustele Eestis. Kohtumise tulemusena saime Kultuuriministeeriumilt toetuse laulu- ja tantsupeo ligipääsetavuse projektile elluviimiseks koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Kultuuriministeeriumi, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, ERR-i ja EPIKoja liikmesorganisatsioonidega.

I poolaastasse jäi EPIFondi poolt tellitud EPIKoja võrgustiku rahastuse ja huvikaitsetegevuse uuringu andmekorje. EPIKoda on aktiivselt panustanud uuringu küsitluse ja valimi koostamisse ning kommunikatsiooni.

EPIKoja uuenenud kodulehe sisuloome ja kujunduse visandamisega oleme I poolaastal heas tempos edasi liikunud. Eesmärk on avaldada uus koduleht suve lõpuks.

Uuenduskuuri läbis ka Puuetega Inimeste Kultuurifestival Rakveres, mille teine päev toimus seekord vabalava formaadis.

Oleme esindatud Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasava hariduse projektitaotluste hindamiskomisjonis ning kevadel panustasime Eesti Lasteaednike Liidu kaasava alushariduse infopäevadel ettekannetega.

Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusametiga koostöös oleme valmistanud ette puudetaotluste ja töövõime hindamise taotlusvormide kaasajastamist, samuti otsuste ja teenuste infomaterjale. Lisaks osaleme Riigikantselei Innovatsioonitiimi teenusedisaini programmi puude määramise protsessi lihtsustamise töörühmas.

Noortesuunalise tegevusena viisime ellu Erasmus + noortevahetuse projekti, milles osales 26 erivajaduste noort Eestist, Hispaaniast, Hollandist ja Itaaliast ja mida vedasid erivajadustega noored EPIKoja liikmesorganisatsioonidest.

2019. a I poolaasta tegevustest väärib veel väljatoomist, et oleme võrreldes varasemaga kaasanud EPIKoja sisutegevustesse rohkem vabatahtlikke. Kui ajalooliselt oleme vabatahtlike abi kasutanud peamiselt suurürituste korraldamisel, siis sel aastal on vabatahtlikud aidanud meil koostada ka uue kodulehekülje tekste, andmekaitse tingimusi, kaasajastada töötervishoiu valdkonda ning viinud ellu Erasmus+ noortevahetuse projekti. Samuti õnnestus vabatahtliku partnerluse käigus remontida EPIKoja hoone krundi välispiire – appi tulid Tallinna Ehituskooli praktikandid.

ÜLES