EPIKoja tegevuskava 2014

1.  2014. AASTA PRIORITEETSED TEEMAVALDKONNAD:

 • aidata kaasa ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ellurakendamisele Eestis läbi konventsiooni põhimõtete edendamise ja teadlikkuse kasvu;
 • olla riigile partneriks ja eksperdiks töövõime reformi käivitamisel, pakkudes ekspertiisi reformi ettevalmistamisel ja ellurakendamisel kaasates puuetega inimeste esindusorganisatsioone ning andes teavet sihtgrupile;

Tegevusprojekti raames pakume teavet ja koolitusi oma liikmesorganisatsioonidele, teeme koostööd erinevate ministeeriumite, riigiasutustega ja teiste MTÜ-dega, osaleme erinevates töögruppides, viime läbi projekte puuetega inimestele, liikmesorganisatsioonidele ning võrgustiku partneritele; korraldame seminare, avaldame artikleid ja teabematerjale. Iga-aastaselt toimub puuetega inimeste kultuurifestival ja rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverents; anname välja ajakirja ”Sinuga”.

Lisaks siseriiklikele tegevustele panustab EPIKoda aktiivselt rahvusvaheliste suhete arendamisse – EPIKoja esindaja  kuulub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse ning mitmetesse alakomiteedesse,  EPIKoja esindaja on ka Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi juhatuse (European Disability Forum – liige), tehes rahvusvahelist koostööd nii Euroopa riikide, Põhja- ja Baltimaadega.

Jooksev informatsioon EPIKoja tegevuste kohta on kättesaadav koduleheküljelt www.epikoda.ee. Sisutegevust toetab korrektne finantsarvestus ning haldustöötajad Toompuiestee 10 maja haldamiseks.

2.  PROJEKTI EESMÄRGID JA SIHTGRUPP:

EPIKoja tegevusprojekti eesmärk seondub otseselt puuetega inimeste huvide, õiguste ja vajaduste esindamise ja edendamisega läbi koostöö ning poliitikakujunduse riigiasutustega, liikmesorganisatsioonide ja avalikkusega ning EPIKoja liikmesorganisatsioonide tugevdamise, et organisatsioonid saaksid olla informeeritud ja tugevad koostööpartnerid nii riigile kui kohalikele omavalitsustele puudega inimeste eluolu edendamisel üle-Eesti.

EPIKoja tegevusprojekti eesmärgid on järgmised:

• panustada puudepoliitika kujundamisse läbi ühisseisukohtade väljakujundamise, arvamuste andmise ja esindamise ning läbi osalemise erinevates töögruppides, komisjonides ja projektides;
• pakkuda informatsiooni ja koolitusi EPIKoja liikmesorganisatsioonidele, arendada edasi liikmesorganisatsioonide pädevusi ja kompetentse puuetega inimeste eluolu parandamiseks üle Eesti;
• anda teavet puudega inimestele ning puuetega inimestega tegelevatele spetsialistidele puudetemaatika osas (toetused, teenused, võimalused, kohustused jm) läbi seminaride, infopäevade, EPIKoja trükiste ning kodulehekülje;
• arendada puuetega inimeste omavahelist sidusust;
• olla aktiivsed siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Sihtgrupid:

• EPIKoja liikmesorganisatsioonid (46 otseliiget, 420 liikmesorganisatsiooni, ~ 43 000 liiget)
• puudega inimesed ning nende pereliikmed (138 000 puudega inimest);
• puuetega inimestega tegelevad spetsialistid, tööandjad;
• poliitikakujundajad (ministeeriumid, riigiasutused, Riigikogu sotsiaalkomisjon jt):
• laiem avalikkus.

3.   PROJEKTI OODATAVAD MÕÕDETAVAD TULEMUSED:

 1. Ministeeriumitele, riigiasutustele on esitatud EPIKoja poolne ühisarvamus seaduse-eelnõude, arengukavade jt dokumentide  kohta – 25;
 2. Puuetega inimeste esindajad osalevad erinevates töögruppides (nt Koostöökogu, Abivahendite ekspertkomisjon, rehabilitatsiooni töögrupp, Haigekassa Nõukogu jpt) ning toovad välja puuetega inimeste poolsed seisukohad – 23;
 3. EPIKoja liikmesorganisatsioonidele on süstemaatiliselt edastatud informatsiooni planeeritavate muudatuste ja teiste küsimuste kohta, mis puudutavad puuetega inimeste eluolu ja toimetulekut, kasutades erinevaid infokanaleid;
 4. EPIKoja liikmesorganisatsioonidele läbiviidud koolitused – 3, üldkoosolekud – 3, teabepäevad -7 ja mitmed teised üritused;
 5. Puudega inimestele ja nende pereliikmetele läbiviidud regionaalseminarid -3;
 6. Puuetega inimestega tegelevatele spetsialistidele läbiviidud koolitused -1;
 7. Toimub üle-eestiline puuetega inimeste kultuurifestival – 1;
 8. Tähistatakse rahvusvahelist puuetega inimeste päeva konverentsiga -1;
 9. Ajakirja “Sinuga” välja-andmine – 4;
  Kommentaarid, pressiteated, sõnavõtud ja artiklid muud meedias (tele, raadio, kirjutav meedia)
  -vähemalt 10.

 

Tegevusprogrammi kavandatud tegevused ajalises järjestuses

Iga-aastast tegevusprojekti viime läbi alaprojektide kaupa, millest mõned on ajaliselt piiritletud, mõned toimuvad läbivalt terve aasta jooksul.

1.  EPIKoja arendustegevus ja koolitus

Alaprojekti eesmärkideks on:

 1. EPIKoja liikmesorganisatsioonide ning võrgustikupartnerite jätkuv kaasamine ja pädevuste edasiarendamine,
 2. EPIKoja rolli tugevdamine siseriiklikus poliitikakujundamise protsessis,
 3. Puuetega inimeste organisatsioonide arvamuste koondamine, et anda puuetega inimeste poolne sisend seadusandluse ettevalmistamisse,
 4. Puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse parandamine.

Sellele vastavalt oleme ülesanneteks seadnud liikmesorganisatsioonide vajadustele vastavate ümarlaudade, koolituste ja teabeürituste läbiviimise, üldkoosolekute, suvekooli ning juhatuse koosolekute korraldamise. Et tugevdada EPIKoja rolli siseriiklikus poliitikakujunduse protsessis töötame koostöös liikmesorganisatsioonidega välja seisukohad erinevate seaduse-eelnõude, arengukavade jt dokumentide kohta ning nende edastame poliitikakujundajatele.

Et vajalik informatsioon puuetega inimestele suunatud rahvusvaheliste ja siseriiklike tegevuste, sh toetuste, teenuste, rahvusvaheliste õigusaktide, töövõime reformi jt oluliste küsimuste kohta jõuaks rohkemate inimesteni, planeerime 2014. aastal jätkata regionaalseminaride korraldamist koostöös piirkondlike puuetega inimeste kodadega,  toimuvad koolitused, seminarid. Toimub järjepidev EPIKoja kodulehekülje edasiarendamine ning uuendamine.

Planeeritud tegevused:

 • üldkoosolekud (kuni 3)  ja suvekool (1);
 • juhatuse koosolekud (kuni 6);
 • regionaalseminarid (kuni 3);
 • koolitused liikmesorganisatsioonidele (kuni 3):  suhtlemis- ja koostööoskused ning enesejuhtimine (juhatuse liikmetele), projektikoolitus;
 • teabepäevad, ümarlauad jm liikmesorganisatsioonidele töövõime reformi ja konventsiooni teemadel -(vastavalt vajadustele ja võimalustele): teabepäev ravi- ja patsiendijuhiste koostamise teemal;
 • seisukohtade ja arvamuste väljatöötamine ning edastamine poliitikakujundajatele (vastavalt vajadusele);
 • infomaterjalide loomine ja väljaandmine eesti ja vene keeles – teemad töövõime reform ja ÜRO PIK (kuni 2);
 • uuring võrgustiku liikmete hulgas (1).

2. EPIKoja haldus

Alaprojekti eesmärgid:

 1. puutega inimeste huvide ja vajaduste esindamine, puuetega inimeste alase informatsiooni ja arvamuste avaldamine,
 2. koostöö edasiarendamine erinevate ministeeriumite ja riigiasutustega, Riigikogu Sotsiaalkomisjoni jt partneritega; osalemine töögruppides, komisjonides ja nõukogudes,
 3. EPIKoja kui organisatsiooni toimimine, tagades igapäevase sisulise töö tegemiseks vajalikud tööruumid nii EPIKojale kui Toompuiestee 10 asuvatele liikmesorganisatsioonidel, IT-, büroo ja kommunikatsioonivahendid, finantsarvestuse jm. Kõigil liikmesorganisatsioonidel on võimalik kasutada EPIKoja ruume kohtumiste, koosolekute kui ka suuremate ürituste korraldamiseks.

Ülesanneteks seame puudega inimestele, liikmesorganisatsioonidele jt partneritele teabe edastamise e-maili teel (ning võimalusel trükistena); dokumendihalduse ja üldpostkastist toimuva kirjavahetuse tõhustamise, avaliku arvamuse kujundamiseks artiklike ja kommentaaride avaldamise ning teadlikkuse tõstmise puuetega inimesi puudutavates küsimustes (sh selgitustöö EPIKoja eesmärkide ja rolli kohta).

Jätkub osalemine erinevates töögruppides ja komisjonides (Astangu KRK, Haridusfoorum, abivahendite ekspertkomisjon, ravimikomisjon, Haigekassa Nõukogu, Eesti eakate poliitika komisjon, SA Haapsalu NRK jpm). Samuti on pidev igakuiste tegevuskokkuvõtete (E-EPIK) edastamine liikmesorganisatsioonidele ning EPIKoja raamatupidamisega seotud tegevused.

Planeeritud tegevused:

 • Puuetega inimeste teemalised järelpärimised ja pöördumised (vastavalt vajadusele);
 • Kirjavahetus ja konsultatsioonid puuetega inimestega seotud teemadel EPIKoja meilboksi vahendusel (pidev);
 • Koostatud ja avaldatud teabematerjalid (EPIKoja võrgustiku tegevusaruanne 2013, ÜRO PIK);
 • Osalemine töögruppides, komisjonides ja nõukogudes (ligi 30), tegevuste parem kajastamine;
 • Arvamuste, artiklite, kommentaaride avaldamine meedias;
 • Ettekanded erinevatel seminaridel, teabepäevadel jm.

3. EPIKoja välissuhted

Alaprojekti eesmärgid:

 • tagada Eesti Puuetega Inimeste Koja organisatsioonide võrgustikule asjakohane teave EL-i puudepoliitikast;
 • olla avatud kontaktidele, mis arendavad võrgustiku jätkusuutlikkust puudepoliitika arendustöös,
 • kaardistada ning edastada rohujuure tasandi infot ja statistikat sihtrühma kohta EL ja teiste riikide asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajatele

2014.a. jätkub Euroopas 2013.a. Kodanike aasta. EPIKoda lähtub Euroopa teemaaasta eesmärkidest ja on oma tegevustes arvestanud nende prioriteetidega. Jätkub tihe koostöö Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees ning selle alakomiteedes. EMSK olulisteks tegevusvaldkondadeks on Euroopa 2020 strateegias puuetega inimeste õiguste tagamine ja elukvaliteedi parandamine, puuetega inimeste organisatsioonide rolli tugevdamine kodanikuühiskonna liikmetena jpm.

Jätkub koostöö Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga (EDF), kus on olulisel kohal erinevate seadusandlike algatuste tutvustamine ning tagasiside andmine seadusandluse ning positiivse praktika elluviimisest. 2013. aastal on tähtsal kohal EL 2014-2020 eelarveperioodi rakenduskavade, prioriteetsete suundade ja võrde kohtlemise printsiibi elluviimine,  samuti EL puuetega inimeste strateegia kuni aastani 2020 tegevuste jälgimine ja toetamine.

Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi juhatused toimuvad 2014 a. kolm korda, töös osaleb EPIKoja juhatuse liige Toomas Mihkelson. Esimene juhatuse koosolek toimub 22.-24.veebruar 2014 EL eesistujariigis Kreekas.  EPIK delegatsioon osaleb EDF üldkogul ja juhatuse valimistel 16.-18. mail, mis toimub Horvaatias. Kolmas juhatuse koosolek (EPIKoja esindaja osalemine juhul kui esindaja osutub mais juhatusse valituks) on kavandatud toimuma sügiskuudel, kuid toimumiskoht selgub aasta jooksul.

EPIKoda on Euroopa Patsientide Foorumi liige ja teeb koostööd Euroopa Harvaesinevate Haiguste organisatsiooni EURORDIS-ega. 2014.a. on kavas jätkata tööd patsientide valdkonna edendamisel, patsiendiportaali töörühma töös ning harva esinevate haiguste täiendaval tutvustamisel EPIK liikmeskonnas ja väljaspool.  Juba 27.jaanuaril viiakse läbi 12 osalejaga patsientide jõustamise fookusgrupi koosolek.

Jätkub koostöö Balti riikide puuetega inimeste katusorganisatsioonidega. Koostöös Balti riikide katusorganisatsioonidega on kavas kohtuda SA Eesti Agrenska Fond läbiviidava külastuse käigus 16.-17 septembril, mis toimub Tartus ja Tartumaal. Eesmärgiks on koordineerida kolme katusorganisatsiooni tegevusi seoses tööga EL-i tasandil ning siseriikliku olukorra tutvustamine vastastikku, leides ühiselt häid lahendusi probleemide kõrvaldamiseks.

Planeeritud tegevused:

 • EDF: 22.- 24. veebruar – EDF juhatuse koosolek Ateenas. 16.-18.mai EDF üldkogu Zagrebis. III kv: EDF juhatuse koosolek, koht selgub aasta jooksul.
 • 12.-13. mai – Euroopa Patsientide Foorumi üldkoosolek Brüsselis.

4. Ajakiri „Sinuga“

EPIKoja ajakirja „SINUGA“ antakse järjepidevalt välja alates 1994.aastal. Alates sellest ajast on EPIKoda andnud paberkandjal ajakirja välja 3-4 numbrit aastas. Ajakirjal on olnud läbi aja kaks eesmärki –informeerida lugejaid olulistest sündmustest, mis on toimunud puuetega inimeste seotuna poliitikamaastikul, arengutest sotsiaalvaldkonnas, hariduse-, tööturu ja kultuurivaldkonnas, EPIKoja ning puuetega inimeste liitude ja kohalike kodade tegevustest, muudatustest seadusandluses,  teiste puuetega inimeste elust jpm.

Planeeritud tegevus:

 • 2014. aastal planeeritakse  välja-anda 4 numbrit, intervalliga 1 kord kvartalis (märts, juuni, september ja detsember).

5. Puuetega inimeste kultuurifestival

Puuetega inimeste kultuuri-alast tööd edendab EPIKoda koostöös Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukojaga. Puuetega inimeste kultuurifestivali näol on tegemist traditsiooniks kujunenud üritusega, mis toimub juba 19-t korda Viljandis. Festivali eesmärk on anda võimalus esineda teises miljöös ja teises kohas, saada uusi kogemusi, leida uusi sõpru ja kohtuda vanade tuttavatega. Loovuse kaudu on võimalik lahendada ka koostööküsimusi, seega panustab EPIKoda sellesse, et isetegevusringide juhendajad oleksid kompetentsed, nad saaksid värsket infot ning uusi lahendusi isetegevusringide töö paremaks läbiviimiseks. Festival pakub osalejatele võimaluse end teostada ning oma oskusi publikule näidata. Lisaks sellele on festival osalejatele puuetega inimeste taidluse järjepidevuse sümboliks, kogemuste jagamise ning uute kollektiivide tutvustamise kohaks. Festivali raames toimub ka üksikesinejate ning kollektiivide ülevaatus, parimaid autasustatakse. Festival annab taidluskollektiivide tegevusele järjepidevuse ja kindla eesmärgi. Kultuurifestivalil esineb ca 25 -30 erinevat taidluskollektiivi üle vabariigi  – 250 inimest, külastajaid kahel päeval kokku 1000 inimest.

Kahe päeva jooksul on võimalik näha väga erinevaid esinemisi: näit. vaimupuudega inimeste sõnalis-muusikalised kavad, pimedate lauluansamblit, ratastoolitantse, mitmeid näitetruppe ja segakavasid.

Festival toimub Viljandis, Sakala Keskuses ja korraldajaks on Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda

Planeeritud tegevus:

 • Puuetega inimeste kultuurifestival koostöös Viljandi Hansapäevadega 7.-8. juunil 2014.

6. Puuetega inimeste päeva konverents

ÜRO poolt välja kuulutatud rahvusvahelist puuetega inimeste päeva tähistatakse igal aastal 3. detsembril. Seda tähtpäeva tähistatakse Eesti Puuetega Inimeste Koja eestvedamisel traditsioonilise aastakonverentsiga, kuhu on oodatud liikmesorganisatsioonid, puudega inimesed, EPIKoja koostööpartnerid, olulisemate ministeeriumite ja riigiasutuste esindajad jt külalised. 2014. aasta konverents on  pühendatud puuetega inimeste toimetulekule ja töövõimele ning Euroopa kodanikuaastale. Konverentsi eemärgiks on tagada, et puuetega inimeste temaatika püsiks aruteludes tähtsal kohal ning panustada puuetega inimeste elukvaliteedi parandamisele Eestis. Konverentsile on oodatud kuni 250 osalejat. Puuetega inimeste päeva tegemisi kajastab aktiivselt meedia.

Planeeritud tegevus:

 • Rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud aastakonverents 3.12.2014. Osalejate arv kuni 250.

7. Ligipääsetavuse tagamine

EPIKoja liikmesorganisatsioonide juhtidele või teistele volitatud esindajatele tagatakse ligipääs EPIKoja poolt korraldatavatele üritustele (üldkogud, infopäevad, seminarid) bussipiletite ja isikliku sõiduauto kasutamise kulude kompenseerimise kaudu.

Kuna EPIKoja puhul on tegemist organisatsiooniga, millel on liikmesorganisatsioone kõikjal Eestis ning üritused toimuvad paljudes erinevates Eesti paikades, on ligipääsetavuse projekti puhul tähtsa abiga organisatsioonidele, kuna ühistranspordi ligipääsetavus jätab endiselt soovida.

8. Toompuiestee 10 haldus

Alaprojekti eesmärk on pakkuda EPIKoja tegevuspaigas Toompuiestee 10 asuvas koolitus-ja arenduskeskuses võimalust liikmesorganisatsioonidele ja valdkonnaga seotud ning puuetega inimeste elu-olu mõjutavate kodanikuühiskonna organisatsioonidele kohtumiseks, seminaride-koolituste läbiviimiseks ja aktiivseks poliitikakujundustööks. Toompuiestee 10 hoone arvestab universaalse disaini nõuetega, hoone kaks korrust on ühendatud invatõstukiga ning teisel korrusel on leidnud endale tööruumid mitmed EPIKoja võrgustiku liikmesorganinatsioonid. Toompuiestee 10 koolitus-ja arenduskeskuses osutatakse juristi teenust, ettevõtlus- ja raamatupidamisalaseid konsultatsioone, võib kohtuda psühholoogiga, tööhõivealase nõustajaga ning tarbida pimemasseerija teenust.

Täiendavalt  käesolevale tegevusprojektile jätkame järgmiste projektide elluviimisega (jätkuprojektid aastast 2013):

 1. PROGRESS programm koostöös Inimõiguste Keskusega (rahastaja Euroopa Komisjon). Projekti käigus luuakse õppematerjalid (tööraamat ja simulatsiooni- või lauamäng) erinevuste teemal, sh puuete käsitlemiseks ja teadvustamiseks II kooliastmes (5-9 kl) lähtuvalt väärtuskasvatusest, teadlikkuse suurendamiseks ja sallivuse parandamiseks; õppefilmid (4 tk) erivajaduste tutvustamiseks ja teadlikkuse suurendamiseks sihtgrupiga kokku puutuvatele inimestele (tööandjad, koolitajad, konsultandid, üliõpilased, lapsevanemad, avalikkus jne); võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise  alased seminarid (4 tk) haavatavatele sihtgruppidele, keda diskrimineeritakse erinevatel alustel. Seminaride käigus toimuvad loengud ja arutelud. Seminaridel on 2 eesmärki – tõsta teadlikkust võrdsest kohtlemisest, õigustest ja mittediskrimineerimisest, teiseks jagada omavaheli kogemusi ja tõsta teadlikkust mitmesest diskrimineerimisest; piloot koolitusprogrammi väljatöötamine ja piloteerimine kohaliku omavalitsuse ametnikele (2 sihtgruppi)  diskrimineerimise ennetamiseks  ja võrdse kohtlemise edendamiseks, sekkumiste planeerimiseks ja kogemustevahetuseks, tööandjatele suunatud puudespetsiifilise juhendmaterjali loomine teadlikkuse suurendamiseks ja puude alusel diskrimineerimise vähendamiseks, foto- ja videokonkurss 6-9 klassi õpilastele,  eesmärgiks on panna noori mõtlema erivajadustest ja neid märkama. Multimeedia vahendusel jõutakse erinevate noortegruppideni. Projekti elluviimise periood  01.03.2013 – 31.03.2014
 2. KÜSK vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse edendamise toetamise vooru projekt „MÕJUTADA NÄHTAVALT“. Projekti eesmärgiks on parandada EPIKoja kui üleriigilise katusorganisatsiooni ja liikmesorganisatsioonide  juhtimisvõimekust, läbi tegevuste mõju hindamise ning avaliku kommunikeerimise. Selleks viiakse läbi  EPIKoja arengukava 2011-2016 analüüs, koostatakse mõju hindamise instrument, kommunikatsioonistrateegia, viiakse läbi koolitused EPIKoja liikmesorganisatsioonidele juhtimissuutlikkuse tõstmiseks ning tegevuste ja mõju avalikuks kommunikeerimiseks. Lisaks on oluline tõsta avalikkuse ja partnerite teadlikkust puuetega inimeste temaatikast ning tõhustada võrgustiku sisest kommunikatsiooni ning partnerite suunal välist kommunikatsiooni. Projekti lõppedes peab EPIKoja võrgustiku tegevus olem mõjusam ning nii liikmetele kui avalikkusele nähtavam. Projekti elluviimise periood 01.03.2013 – 30.04.2014.
 3. EPIFondi projekt „EPIKoja liikmesorganisatsioonide ja avalikkuse teavitamine puuetega inimeste tööhõive võimalustest ja vajadustest“. Projekti eesmärgiks on EPIKoja liikmesorganisatsioonide ja laiema avalikkuse (tööandjate, omavalitsuste sotsiaalhoolekande- ja arendusspetsialistide, kodanikuühiskonna organisatsioonide) teadlikkuse parandamine ja tegevusvõimekuse suurendamine tegelemaks puuetega inimeste tööhõive edendamisega, s.h. keskendudes headele praktikatele puuetega inimeste tööhõives ning sihtgrupile sobivate lahenduste tutvustamisele.  Projekti raames valmistatakse ette ja viiakse läbi EPIKoja liikmesorganisatsioonide 2-päevane meediakoolitus, korraldatakse 3 tööhõive-teemalist seminari (Tallinnas, Ida-Virumaal, Tartumaal). Ilmub „Sinuga“ ajakirja tööhõiveteemaline erinumber. Projekti elluviimise periood 01.09.2013 – 31.01.2014

Võimalikud uued algatused (esitatud projektitaotlused 2014):

 1. „PANEME SEADUSE KEHTIMA! Eestkosteplaani väljatöötamine Ehitusseaduse ligipääsetavuse nõuete täitmiseks, teavitamine ja plaani elluviimise võrgustiku jõustamine“. Rahastaja Norra Vabaühenduste Fond VÜF. Projekt keskendub Eesti Ehitusseaduse ligipääsetavuse sätte, enamikule elanikest vajaliku, olulise sätte ellurakendamise eestkosteplaani väljatöötamisele ning selle rakendamise võrgustiku loomisele ning käimalükkamisele. Projekti piiriülese ja siseriikliku koostöö tulemusena luuakse võrgustik, mille ülesandeks on tagada kõikjal Eestis olukord, kus Ehitusseaduse puuetega inimestele ning teistele elanikkonna rühmadele väga oluline ligipääs avalikele hoonetele on sama tähtis säte, kui kõik muu Ehitusseaduses sätestatu. Lähema 7 aasta jooksul (EL 2014-2020 eelarveperioodil) on oodata mitmeid suuri investeerimisprojekte, mille kõigile ühiskonnaliikmetele ligipääsetava elluviimise tagamine on väga oluline eesmärk, et Eestis saaks tavaks rajada ainult kaasavat elukeskkonda. Projekti raames valmiva eestkosteplaani elluviimiseks loodava võrgustiku tugevdamine ning juurutamine, eesmärgiga tagada võrgustiku tegevus ja suutlikkus pärast projekti lõppu, on samuti üks väga oluline PANEME SEADUSE KEHTIMA projekti eesmärk. Projekti elluviimise periood 01.04.2014 – 31.03.2016 (24 kuud). Vastus taotlusele veebruar 2014.
 2. PROGRESS programm ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ligipääsetava kodulehe loomine ja erinevatele sihtgruppidele kättesaadavuse tagamine, koostöös Inimõiguste Keskusega (rahastaja Euroopa Komisjon). EPIKoja tegevus, milleks on konventsiooni kodulehekülje loomine, on üks tegevus suuremast Eesti Inimõiguste Keskuse mitmekesisuse edendamise projektist. EPIKoda on kaastaotleja oma tegevuse raames. Projekti käigus luuaks konventsiooni tutvustav, erinevate erivajadustega inimestele igakülgselt ligipääsetav kodulehekülg, mis on seotud EPIKoja kodulehe ja ÜRO  vastava koduleheküljega. Projekti elluviimise periood 01.03.2014-31.12.2014. Vastus taotlusele veebruar 2014.