EPIKoja tegevuskava 2012

EPIKoja tegevusprogrammi eesmärgid on:

 • panustada puudepoliitika kujundamisse läbi ühisseisukohtade väljakujundamise, arvamuste andmise ja esindamise ning läbi osalemise erinevates töögruppides, komisjonides ja projektides;
 • pakkuda informatsiooni ja koolitusi EPIKoja liikmesorganisatsioonidele, arendada edasi liikmesorganisatsioonide pädevusi ja kompetentse puuetega inimeste eluolu parandamiseks üle Eesti;
 • anda teavet puudega inimestele ning puuetega inimestega tegelevatele sptsialistidele puudetemaatika osas (toetused, teenused, võimalused, kohustused jm) läbi seminaride, infopäevade, EPIKoja trükiste ning kodulehekülje;
 • arendada puuetega inimeste omavahelist sidusust ning puudega noorte tegevusvaldkondi;
 • olla aktiivsed siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Sihtgrupid:

 • EPIKoja liikmesorganisatsioonid;
 • puudega inimesed ning nende pereliikmed;
 • puuetega inimestega tegelevad spetsialistid;
 • poliitikakujundajad ja avalikkus.

Tegevusprogrammi oodatavad mõõdetavad tulemused:

 1. Ministeeriumitele, riigiasutustele on esitatud EPIKoja poolne arvamus seaduse-eelnõude, arengukavade jt dokumentide  kohta;
 2. Puuetega inimeste esindajad osalevad erinevates töögruppides (Koostöökogu, Abivahendite ekspertkomisjon, rehabilitasiooni töögrupp, Haigekassa Nõukogu jpt) ning toovad välja puuetega inimeste poolsed seisukohad;
 3. EPIKoja liikmesorganisatsioonidele on süstemaatiliselt edastatud informatsiooni planeeritavate muudatuste ja teiste küsimuste kohta, mis puudutavad puuetega inimeste eluolu ja toimetulekut, kasutades erinevaid infokanaleid (e-post, ühisüritused);
 4. EPIKoja liikmesorganisatsioonidele viiakse läbi 2 koolitust, 3 üldkoosolekut; toimuvad eraldi tegevused puudega noortele; sh rahvusvahelises plaanis;
 5. Puudega inimestele ja nende pereliikmetele viiakse läbi 4 regionaalseminari, et anda informatsiooni toetuste, teenuste, õiguste ja kohustuste kohta; antakse välja ajakirja “Sinuga” ja uuendatakse EPIKoja kodulehekülge;
 6. Puuetega inimestega tegelevatele spetsialistidele viiakse läbi koolitusi, et tutvustada puuetega inimeste vajadusi (jätkuprojekt ESF finantseerimisel);

Toimub üle-eestiline puuetega inimeste kultuurifestival ning tähistatakse rahvusvahelist puuetega inimeste päeva konverentsiga.

Tegevusprogrammi kavandatud tegevused ajalises järjestuses

Iga-aastast tegevusprojekti viime läbi alaprojektide kaupa, millest mõned on ajaliselt piiritletud, mõned toimuvad läbivalt terve aasta jooksul.

1.EPIK arendustegevus ja koolitus – pidev

1.1 Tegevusprojekti eesmärgiks on liikmesorganisatsioonide ning võrgustikupartnerite jätkuv kaasamine ja pädevuste edasiarendamine, puutega inimeste huvide ja vajaduste esindamine, puuetega inimeste alase informatsiooni edastamine ja teadlikkuse parandamine.

Sellele vastavalt on ülesanneteks liikmesorganisatsioonide vajadustele vastavate koolituste ja teabeürituste läbiviimine, EPIK kodulehekülje sisuline uuendamine, EPIK üldkogude ning juhatuse koosolekute läbiviimine.

1.2. Oluliseks tegevusvaldkonnaks on tugevdada EPI Koja rolli siseriiklikus poliitikakujundamise protsessis, et anda puuetega inimeste poolne sisend seadusandluse ettevalmistamisse nii sotsiaal- (puuetega inimeste toetused, teenused), kui ka haridus-,  tööturuvaldkonnas. Selleks jätkame Koostöökogu regulaarsete koosolekutega, koostöö erinevate ministeeriumite ja riigiasutustega, Riigikogu Sotsiaalkomisjoni jt partneritega ning osalemist erinevates töörühmades ja komisjonides (Eesti Haridusfoorum, abivahendite ekspertkomisjon, ravimikomisjon, Haigekassa Nõukogu, Eesti eakate poliitika komisjon, MTÜ Koostöökoda, SA Haapsalu NRK jpm).

1.3. Selleks, et vajalik informatsioon puuetega inimestele suunatud toetuste, teenuste, rahvusvaheliste õigusaktide jt oluliste küsimuste kohta jõuaks rohkemate inimesteni, planeerime 2012. aastal jätkata 4 regionaalseminari üle Eesti, koostöös piirkondlike puuetega inimeste kodadega.

TEGEVUSED (eeldatavad kuupäevad, aruteluks):

 • üldkoosolekud: 3 (aprill, august, oktoober).
 • juhatuse koosolekud: 5 (jaanuar, märts, juuni, oktoober, november).
 • regionaalseminarid: 4 üle erinevates Eesti piirkondades.
 • Koolitused: suhtlemis- ja koostööoskused (juhatuse liikmetele), projektide rahastus ja kirjutamine, seadusandlus, ajajuhtimine ja mainekujundus.

2. EPIK haldus – pidev

Alaprojekti eesmärgiks on tagada EPI Koja kui organisatsiooni toimimine ja tegevusprogrammi täitmine. Selleks on oluline tagada igapäevase sisulise töö tegemiseks vajalikud tööruumid, IT-, büroo ja kommunikatsioonivahendid. Jooksev (st pidev) töö tegevusprogrammi täitmisel on osalemine erinevates töögruppides ja komisjonides, liikmesorganisatsioonidele jt partneritele teabe edastamine e-maili teel (võimalusel trükistena), kirjavahetus ja arvamuste andmine seaduseelnõudele jt küsimustele, konsultatsioonid puuetega inimestega seotud teemadel EPIK meilboksi vahendusel, avaliku arvamuse kujundamiseks artiklike ja kommentaaride avaldamine ajakirjanduses ning teadlikkuse tõstmine puuetega inimesi puudutavates küsimustes (sh selgitustöö EPIK eesmärkide ja rolli kohta). Samuti on pidev igakuiste tegevuskokkuvõtete (E-EPIK) edastamine liikmesorganisatsioonidele ning EPIK raamatupidamisega seotud tegevused.

TEGEVUSED:

 • EPIKoja dokumendihalduse ja üldpostkastist toimuva kirjavahetuse tõhustamine,
 • komisjonide töö täpsustamine, tegevuste laiem kajastamine,
 • EPIKoda tutuvustav voldiku välja-andmine (eesti- ja inglisekeelne),

3. EPI Koja välissuhted – pidev

3.1. 2012.a. on Euroopas aktiivse vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta. EPIK lähtub Euroopa teemaaasta eesmärkidest ja on oma tegevustes arvestanud nende prioriteetidega. Jätkub tihe koostööEuroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees ning selle alakomiteedes. EMSK olulisteks tegevusvaldkondadeks on mittediskrimineerimise seadusandluse laiendamine väljapoole tööhõive valdkonda, puuetega inimeste organisatsioonide roll kodanikuühiskonna liikmetena jpm.

3.2. Jätkub koostöö  Puuetega Inimeste Foorumiga, kus on olulisel kohal erinevate seadusandlike algatuste tutvustamine ning tagasiside andmine seadusandluse ning positiivse praktika elluviimisest. 2012. aastal on tähtsal kohal info kogumine järgmise EL eelarveperioodi prioriteetsete suundade kohta, samuti EL puuetega inimeste strateegia kuni aastani 2020 tegevuste jälgimine ja toetamine.

Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi juhatused toimuvad 2012.a. kolm korda, töös osaleb EPIK juhatuse liige Toomas Mihkelson. Esimene juhatuse koosolek koos kaasneva eesistujariigi korraldatud konverentsiga „Ligipääsetavus ja osalemine – puuetega inimeste täielik kaasatus ühiskonda“ toimub 1.-6.märts 2012 EL eesistujariigis Taanis.  EPIK delegatsioon osaleb EDF üldkogul 25.-27. mail, mis toimub samuti Taanis. Kolmas juhatuse koosolek on kavandatud toimuma samal ajal Euroopa puuetega inimeste parlamendi üritusega Brüsselis.

2012.a.toimub kolmandat korda EDF-i eestvedamisel Euroopa Puuetega Inimeste Parlament.  Üritusele oodatakse kõikidest EL liikmesriikidest puuetega inimesi, kaasabi ürituse edukaks läbiviimiseks pakuvad EL institutsioonid ja ürituse edukaks läbiviimiseks on väga tähtis koostöö Euroopa Parlamendi liikmetega.

3.3. EPI Koda on Euroopa Patsientide Foorumi liige ja teeb koostööd Euroopa Harvaesinevate Haiguste organisatsiooni EURORDIS-ega. 2012.a. on kavas koostöös SA Eesti Agrenska Fondi ja EURORDISE ning Patsientide Foorumiga vaadelda harvaesinevate haiguste tegevuskava valdkonda ja olla kaastegev 23.-24. august Tammistu perekeskuses Tartumaal toimuva vastavateemalise konverentsi korraldamises.

3.4. jätkub koostöö Balti riikide puuetega inimeste katusorganisatsioonidega. Koostöös Balti riikide katusorganisatsioonidega on kavas osaleda Leonardo programmi projektis, mis keskendub ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklitele 24 ja 27. Konsortsiumipõhise projekti juhtpartner on Saksamaalt.

TEGEVUSED:

 • EDF: 01.- 06. märts – EDF juhatus ja ligipääsetavuse valdkonna konverents. 25.-27.mai üldkogu.  III kv: Euroopa parlament puudega inimestele.
 • 23.-24 august, harvaesinevate haiguste konverents, koostöös Perekeskusega Agrenska.
 • Planeeritav rahvusvaheline koostööprojekt erivajadusega inimeste elukestva õppe arendamiseks , Kruntvig – õppekäigu võõrustamine, oktoober.
 • Planeeritav rahvusvaheline koostööprojekt ÜRO konventsiooni artiklite 24 ja 27 teemal.

4. Tegevused puuetega noorte ja noorteorganisatsioonide valdkonnas – pidev:

EPIK peab oluliseks jätkuvat noorte kaasamist ning noortele täiendavate tegevuste pakkumist. Jätkuvad teatud traditsioonilised tegevused, mis on noorte seas aasta-aastalt populaarsemaks muutunud ning oodatud. Noorte valdkonnas on oluline teha mitmete teiste organisatsioonidega tõhustamaks noorte kaasatust ja pakkumaks paremaid võimalusi noortele osaleda igapäevases ühiskonna elus teistega võrdsetel alustel. Produktiivset koostööd jätkatakse Eesti Erinoostoo Ühing noOR´ega, Euroopa Noored Eesti bürooga jt. Lisaks on selles valdkonnas vaja olla paindlik ning reageerida erinevatele algatustele aastaringselt, mistõttu mitmed tegevused toimuvad alternatiivselt.  Jooksev tegevus noorteöö valdkonnas on info edastamine ja jagamine erinevate kommunikatsioonivahendite kaudu, teadlikkuse parandamine puudega noortega seotud küsimustes –  ürituste/artiklite/teabepäevade kaudu; koostööpartnerite leidmine ja vajadusel koolitamine, puuetega noortele uute võimaluste pakkumine (koostööpartnerite toel).

TEGEVUSED:

 • Jätkame traditsiooniliste üritustega puudega noorte omavahelise sidususe parandamiseks ja aktiivsete ühistegevuste pakkumiseks (suvelaager, jõulupidu);
 • Noorsootöötajate koolituse jätkamine;
 • Puudega noortele projektijuhtimise (jätku)koolitus;
 • Koostöö Õhukitarri EM esindajaga Eestis ning noortele seeläbi uute alternatiivsete tegevuste võimaldamine;
 • Koolides erivajadusega noorte teemade tutvustamine;

5. Info ja kommunikatsioon, sh ajakiri SINUGA väljaandmine  – 4 korda aastas 

EPIKoja ja võrgustiku ning laiema avalikkuse informeerimine, kodulehekülje haldamine ja erinevad trükised.

2012. aastal plaanime käivitada ajakirja kolleegiumi sisulise töö, et mõelda läbi ajakirja selgem kontseptsioon ja lähenemine.

Ajakirja eesmärgiks on endiselt informeerida lugejaid olulistest sündmustest, mis on toimunud puuetega inimeste seotuna poliitikamaastikul, EPI Koja tegevustest, puuetega inimeste liitude ja kohalike kodade tegevustest, muudatustest seadusandluses,  teiste puuetega inimeste elust, erinevatest haigustest ja puuetest jpm.

TEGEVUSED:

 • Kodulehekülje väljatöötamine ja järjepidev uuendamine
 • Infomaterjalide väljatöötamine ja trükkimine
 • Ajakirja SINUGA parendamiseks kolleegiumi töö käivitamine
 • Koostööpartnerite ülevaatamine (keeletoimetus, kujundus, trükk)
 • “Sinuga” välja-andmine neli korda aastas.

6. Puuetega inimeste kultuurifestival ning ringijuhtide töö juhendamine, II ja III kvartal

Puuetega inimeste kultuuri-alast tööd korraldab EPI Koda koostöös Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukojaga. Alaprojekt keskendub Kultuurifestivali ettevalmistamiseks ringijuhtide töö juhendamisele ja motiveerimisele (antakse uusi teadmisi, metoodikaid ja häid praktikaid puuetega inimeste kultuurikollektiivide – lauluansamblite, näiteringide, tantsijate jm juhendamiseks. Loovuse kaudu on võimalik lahendada ka koostööküsimusi, seega panustab EPI Koda sellesse, et isetegevusringide juhendajad oleksid kompetentsed, nad saaksid värsket infot ning uusi lahendusi isetegevusringide töö paremaks läbiviimiseks. Kultuurifestival viiakse läbi 2-päevasena. Festival pakub osalejatele võimaluse end teostada ning oma oskusi publikule näidata. Lisaks sellele on festival osalejatele puuetega inimeste taidluse järjepidevuse sümboliks, kogemuste jagamise ning uute kollektiivide tutvustamise kohaks. Festivali raames toimub ka üksikesinejate ning kollektiivide ülevaatus, parimaid autasustatakse. Kultuurifestival toimub 2012.a. suvel, ühendatuna Hansapäevade läbiviimisega Viljandis.

7. Puuetega Inimeste Päeva konverents – IV kvartal

Rahvusvahelist puuetega inimeste päeva tähistatakse Eesti Puuetega Inimeste Koja korraldamisel konverentsiga 03. detsembril, kuhu on oodatud liikmesorganisatsioonid, puudega inimesed, EPIK koostööpartnerid, olulisemate ministeeriumite ja riigiasutuste esindajad jt külalised. 2012.aasta konverents on muuhulgas pühendatud Euroopa aktiivse vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aastale. Konverentsi eemärgiks on tagada, et puuetega inimeste temaatika püsiks aruteludes tähtsal kohal ning panustada puuetega inimeste elukvaliteedi parandamise eest Eestis.

Puuetega inimeste päeva tegemisi kajastab aktiivselt meedia ning võimalusel kaasatakse konverentsi programmi EPI Koja partnerite esindajaid ka väljaspoolt Eestit.

8. Ligipääsetavuse tagamine – pidev

Kõigi EPIK liikmesorganisatsioonide juhtidele või teistele volitatud esindajatele tagatakse ligipääs EPIK poolt korraldatavatele üritustele (üldkogud, infopäevad, seminarid) bussipiletite ja isikliku sõiduauto kasutamise kulude kompenseerimise kaudu.

Kuna EPI Koja puhul on tegemist organisatsiooniga, millel on liikmesorganisatsioone kõikjal Eestis ning üritused toimuvad paljudes erinevates Eesti paikades, on ligipääsetavuse projekti puhul tähtsa abiga organisatsioonidele, kuna ühistranspordi ligipääsetavus jätab endiselt soovida.

9. Toompuiestee 10 haldus – pidev

Tegevusprogrammi nimetatud osa keskendub võimalusele pakkuda EPI Koja tegevuspaigas Toompuiestee 10 asuvas koolitus-ja arenduskeskuses võimalust liikmesorganisatsioonidele ja valdkonnaga seotud ning puuetega inimeste elu-olu mõjutavate kodanikuühiskonna organisatsioonidele kohtumiseks, seminaride-koolituste läbiviimiseks ja aktiivseks poliitikakujundustööks. Toompuiestee 10 hoone arvestab universaalse disaini nõuetega, hoone kaks korrust on ühendatud invatõstukiga ning teisel korrusel on leidnud endale tööruumid mitmed EPI Koja võrgustiku liikmesorganinatsioonid. Toompuiestee 10 koolitus-ja arenduskeskuses osutatakse juristi teenust, ettevõtlus- ja raamatupidamisalaseid konsultatsioone, võib kohtuda psühholoogiga, tööhõivealase nõustajaga ning tarbida pimemasseerija teenust.

Täiendavalt  käesolevale tegevusprojektile jätkame järgmiste projektide elluviimisega:

 1. Projekti „Koostöö jõud“ läbiviimine. Projekt keskendub EPI Koja kui üleriigilise katusorganisatsiooni  ja tema liikmesorganisatsioonide tegevusvõimekuse suurendamisele. Katusorganisatsiooni tugevdamine on otseselt vajalik  EPIK põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Selleks viiakse läbi organisatsiooni analüüs, koostatakse arengukava ja tegevuskavad, planeeritakse koolitusi ning ühistegevusi ning kaasajastatakse EPI Koja kodulehekülg. Projekti rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, projekti kestvus veebruar 2011- aprill 2012.  Projektijuht: Monika Haukanõmm.
 2. Projekti „Täiendkoolitusprogrammi  väljatöötamine ning piloteerimine  sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistidele puudega inimeste edukaks kaasamiseks ühiskonda“. Koolitusprojekt on suunatud  sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistidele, et anda infot sagedamini esinevate puudeliikide ja terviseseisundite kohta, samuti antakse ülevaade puudetemaatikaga seonduvatest õigusaktidest ja olulisematest seadusemuudatustest, teavitatakse toetavate teenuste loomisest ja käivitamisest, jagatakse parimaid praktikaid, et parandada teadlikkust  puudega inimeste  vajadustest, probleemidest ja abistamise võimalustest. Projekti jooksul viiakse läbi teoreetilised koolitused ning õppekäigud projekti partnerite juurde, kelleks on Astangu KRK, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool ning SA Maarja Küla. Samuti koostatakse e-õppematerjalid ning õppefilm abivahendite teemal. Projekti rahastaja: Elukestva Õppe Sihtasutus INNOVE,  projekti kestvus veebruar 2011- juuni 2012. Projektijuht: Karin Hanga.