EPIKoja tegevuskava 2015

EPIKoja tegevusprogramm 2015. a.

Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda)  on katusorganisatsioon, mis ühendab puuetega inimeste ühendusi ja liite üle Eesti. 2015. aasta alguse seisuga kuulub  EPIKoja koosseisu 46 üle-eestilist puuetega inimeste organisatsiooni, nendest 30 erinevat liitu ja 16 maakondlikku puuetega inimeste koda. Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni ligi 22 000 liikmega.

EPIKoja missioon on puuetega inimeste huvide, õiguste ja vajaduste esindamine, edendamine ja  kaitsmine läbi tõhusa koostöö ning poliitikakujunduse riigiasutustega, liikmesorganisatsioonide ja avalikkusega ning  puudetemaatika süvalaiendamise.

EPIKoja visioon aastaks 2016:

 • EPIKoda on tugev ja strateegiline koostööpartner puudepoliitika kujundamisel ja puuetega inimeste heaolu edendamisel Eestis.
 • EPIKoja liikmesorganisatsioonid on tugevad ja professionaalsed koostööpartnerid ja läbi koostöö paraneb puuetega inimeste elukvaliteet.

Puudega inimestele on kättesaadavad täisväärtuslikuks toimetulekuks vajalikud toetussüsteemid ja teenused ning paranenud on teadlikkus puudega inimestest kui ühiskonna täisväärtuslikest kodanikest.

2015. aasta prioriteetsed teemavaldkonnad:

 • aidata kaasa ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ellurakendamisele Eestis läbi konventsiooni põhimõtete edendamise ja teadlikkuse kasvu, sh osalemine sõltumatu mehhanismi töös;
 • olla riigile partneriks ja eksperdiks töövõime reformi käivitamisel, pakkudes ekspertiisi reformi ettevalmistamisel ja ellurakendamisel kaasates puuetega inimeste esindusorganisatsioone ning andes teavet sihtgrupile.

2015. aasta on EL kuulutanud arengukoostöö aastaks. EPIKoja tegevusprojekti raames läbiviidavates tegevustes lähtume EL teema-aastast, pakume teavet ja koolitusi oma liikmesorganisatsioonidele, teeme koostööd erinevate ministeeriumite, riigiasutustega ja teiste MTÜ-dega, osaleme erinevates töögruppides, viime läbi projekte puuetega inimestele, liikmesorganisatsioonidele ning võrgustiku partneritele; korraldame seminare, avaldame artikleid ja teabematerjale. Iga-aastaselt toimub puuetega inimeste kultuurifestival ja rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverents, anname välja ajakirja ”Sinuga”.

Lisaks siseriiklikele tegevustele panustab EPIKoda aktiivselt rahvusvaheliste suhete arendamisse – EPIKoja esindaja  kuulub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse ning mitmetesse alakomiteedesse,  EPIKoja esindaja on ka Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi juhatuse (European Disability Forum- EDF) liige, tehes rahvusvahelist koostööd nii Euroopa riikide, Põhja- ja Baltimaadega.

Jooksev informatsioon EPIKoja tegevuste kohta on kättesaadav koduleheküljelt www.epikoda.ee. Sisutegevust toetab korrektne finantsarvestus ning haldustöötajad Toompuiestee 10 maja haldamiseks.

Projekti eesmärgid ja sihtgrupp

EPIKoja tegevusprojekti eesmärk seondub otseselt puuetega inimeste huvide, õiguste ja vajaduste esindamise ja edendamisega läbi koostöö ning poliitikakujunduse riigiasutustega, liikmesorganisatsioonide ja avalikkusega ning EPIKoja liikmesorganisatsioonide tugevdamise, et organisatsioonid saaksid olla informeeritud ja tugevad koostööpartnerid nii riigile kui kohalikele omavalitsustele puudega inimeste eluolu edendamisel üle-Eesti.

EPIKoja tegevusprojekti eesmärgid on järgmised:

 • panustada puudepoliitika kujundamisse läbi ühisseisukohtade väljakujundamise, arvamuste andmise ja esindamise ning läbi osalemise erinevates töögruppides, komisjonides ja projektides;
 • pakkuda informatsiooni ja koolitusi EPIKoja liikmesorganisatsioonidele, arendada edasi liikmesorganisatsioonide pädevusi ja kompetentse puuetega inimeste eluolu parandamiseks üle Eesti;
 • anda teavet puudega inimestele ning puuetega inimestega tegelevatele spetsialistidele puudetemaatika osas (toetused, teenused, võimalused, õigused, kohustused jm) läbi seminaride, infopäevade, EPIKoja trükiste ning kodulehekülje;
 • arendada puuetega inimeste omavahelist sidusust;
 • olla aktiivsed siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Sihtgrupid:

 • EPIKoja liikmesorganisatsioonid (46 otseliiget, 285 liikmesorganisatsiooni, ~ 22 000 liiget)
 • puudega inimesed ning nende pereliikmed (~141 000 puudega inimest);
 • puuetega inimestega tegelevad spetsialistid, tööandjad;
 • poliitikakujundajad (ministeeriumid, riigiasutused, Riigikogu sotsiaalkomisjon jt):
 • laiem avalikkus.

Projekti oodatavad mõõdetavad tulemused

 1. Ministeeriumitele, riigiasutustele on esitatud EPIKoja poolne ühisarvamus seaduseelnõude, arengukavade jt dokumentide kohta – 25;
 2. Puuetega inimeste esindajad osalevad erinevates töögruppides ning toovad välja puuetega inimeste poolsed seisukohad – 23;
 3. EPIKoja liikmesorganisatsioonidele on süstemaatiliselt edastatud informatsiooni planeeritavate muudatuste ja teiste küsimuste kohta, mis puudutavad puuetega inimeste eluolu ja toimetulekut, kasutades erinevaid infokanaleid;
 4. EPIKoja liikmesorganisatsioonidele läbiviidud koolitused – 3;
 5. Üldkoosolekud – 3;
 6. Juhatuse koosolekud – 6;
 7. Teabepäevad, ümarlauad ja muud üritused – 10;
 8. Puudega inimestele ja nende pereliikmetele läbiviidud regionaalseminarid -3;
 9. Toimub üle-eestiline puuetega inimeste kultuurifestival – 1;
 10. Tähistatakse rahvusvahelist puuetega inimeste päeva konverentsiga -1;
 11. Ajakirja “Sinuga” välja-andmine – 4;
 12. Puudega laste vanematele väljaandmiseks ettevalmistatud teatmik -1;
 13. Kommentaarid, pressiteated, sõnavõtud ja artiklid meedias (tele, raadio, kirjutav meedia) -vähemalt
 14. Ettekanded koostööpartnerite poolt korraldatud konverentsidel, seminaridel ja infopäevadel – 3.