EPIKoja tegevuskava 2013

Tegevusprojekti raames pakume teavet ja koolitusi oma liikmesorganisatsioonidele, teeme koostööd erinevate ministeeriumite, riigiasutustega ja teiste MTÜ-dega, osaleme erinevates töögruppides, viime läbi projekte puuetega inimestele, liikmesorganisatsioonidele ning võrgustiku partneritele; korraldame seminare, avaldame artikleid ja teabematerjale. Iga-aastaselt toimub puuetega inimeste kultuurifestival ning ringijuhtide koolitus; anname välja ajakirja ”Sinuga”.

Lisaks siseriiklikele tegevustele panustab EPIKoda aktiivselt rahvusvaheliste suhete arendamisse – EPIKoja esindaja  kuulub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse ning mitmetesse alakomiteedesse,  EPIKoja esindaja on ka Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi juhatuse (European Disability Forum – liige), tehes rahvusvahelist koostööd nii Euroopa riikide, Põhja- ja Baltimaadega.

Projekti oodatavad mõõdetavad tulemused (kvantitatiivsed):

 1. Ministeeriumitele, riigiasutustele on esitatud EPIKoja poolne ühisarvamus seaduse-eelnõude, arengukavade jt dokumentide  kohta;
 2. Puuetega inimeste esindajad osalevad erinevates töögruppides (nt Koostöökogu, Abivahendite ekspertkomisjon, rehabilitatsiooni töögrupp, Haigekassa Nõukogu jpt) ning toovad välja puuetega inimeste poolsed seisukohad;
 3. EPIKoja liikmesorganisatsioonidele on süstemaatiliselt edastatud informatsiooni planeeritavate muudatuste ja teiste küsimuste kohta, mis puudutavad puuetega inimeste eluolu ja toimetulekut, kasutades erinevaid infokanaleid;
 4. EPIKoja liikmesorganisatsioonidele läbiviidud koolitused, üldkoosolekud, teabepäevad jt üritused;
 5. Puudega inimestele ja nende pereliikmetele läbiviidud regionaalseminarid;
 6. Puuetega inimestega tegelevatele spetsialistidele läbiviidud koolitused;
 7. Toimub üle-eestiline puuetega inimeste kultuurifestival ning tähistatakse rahvusvahelist puuetega inimeste päeva konverentsiga;
 8. Ajakirja “Sinuga” välja-andmine;
 9. Kommentaarid, pressiteated ja artiklid muud meedias (tele, raadio, kirjutav meedia).

Projekti kavandatud tegevused ajalises järjestuses.

Tegevusprojekt alaprojektide kaupa:

1. EPIKoja arendustegevus ja koolitus.

Alaprojekti eesmärkideks on:

 1. EPIKoja liikmesorganisatsioonide ning võrgustikupartnerite jätkuv kaasamine ja pädevuste edasiarendamine;
 2. EPIKoja rolli tugevdamine siseriiklikus poliitikakujundamise protsessis;
 3. Puuetega inimeste organisatsioonide arvamuste koondamine, et anda puuetega inimeste poolne sisend seadusandluse ettevalmistamiss;
 4. Puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse parandamine.

Sellele vastavalt oleme ülesanneteks seadnud liikmesorganisatsioonide vajadustele vastavate ümarlaudade, koolituste ja teabeürituste läbiviimise, üldkoosolekute, suvekooli ning juhatuse koosolekute korraldamise. Et tugevdada EPIKoja rolli siseriiklikus poliitikakujunduse protsessis töötame koostöös liikmesorganisatsioonidega välja seisukohad erinevate seaduse-eelnõude, arengukavade jt dokumentide kohta ning nende edastame poliitikakujundajatele. Et vajalik informatsioon puuetega inimestele suunatud toetuste, teenuste, rahvusvaheliste õigusaktide jt oluliste küsimuste kohta jõuaks rohkemate inimesteni, planeerime 2013. aastal jätkata regionaalseminaride korraldamist koostöös piirkondlike puuetega inimeste kodadega. Toimub järjepidev EPIKoja kodulehekülje edasiarendamine ning uuendamine.

Planeeritud tegevused:

 • Üldkoosolekud  ja suvekool (kuni 3),
 • Juhatuse koosolekud (kuni 6),
 • Regionaalseminarid (kuni 3),
 • Koolitused liikmesorganisatsioonidele (kuni 3),
 • Suhtlemis- ja koostööoskused ning konfliktide juhtimine (juhatuse liikmetele),
 • Projektikoolitus,
 • Teabepäevad, ümarlauad jm liikmesorganisatsioonidele (vastavalt vajadustele ja võimalustele): teabepäev ravi- ja patsiendijuhiste koostamise teemal,
 • Noortelaager (1),
 • Seisukohtade ja arvamuste väljatöötamine ning edastamine poliitikakujundajatele (vastavalt vajadusele).

2. EPIKoja haldus.

Alaprojekti eesmärgid on:

 1. Puutega inimeste huvide ja vajaduste esindamine, puuetega inimeste alase informatsiooni ja arvamuste avaldamine;
 2. Koostöö edasiarendamine erinevate ministeeriumite ja riigiasutustega, Riigikogu Sotsiaalkomisjoni jt partneritega, osalemine töögruppides, komisjonides ja nõukogudes;
 3. EPIKoja kui organisatsiooni toimimine, tagades igapäevase sisulise töö tegemiseks vajalikud tööruumid, IT-, büroo ja kommunikatsioonivahendid, finantsarvestuse jm.

Ülesanneteks seame puudega inimestele, liikmesorganisatsioonidele jt partneritele teabe edastamise e-maili teel (ning võimalusel trükistena); dokumendihalduse ja üldpostkastist toimuva kirjavahetuse tõhustamise, avaliku arvamuse kujundamiseks artiklike ja kommentaaride avaldamise ning teadlikkuse tõstmise puuetega inimesi puudutavates küsimustes (sh selgitustöö EPIKoja eesmärkide ja rolli kohta).

Jätkub osalemine erinevates töögruppides ja komisjonides (Astangu KRK, Haridusfoorum, abivahendite ekspertkomisjon, ravimikomisjon, Haigekassa Nõukogu, Eesti eakate poliitika komisjon, KÜSK, SA Haapsalu NRK jpm). Samuti on pidev igakuiste tegevuskokkuvõtete (E-EPIK) edastamine liikmesorganisatsioonidele ning EPIKoja raamatupidamisega seotud tegevused.

Planeeritud tegevused:

 • Puuetega inimeste teemalised järelpärimised ja pöördumised (vastavalt vajadusele);
 • Kirjavahetus ja konsultatsioonid puuetega inimestega seotud teemadel EPIKoja meilboksi vahendusel (pidev);
 • Koostatud ja avaldatud teabematerjalid (EPIKoja võrgustiku tegevusaruanne 2012, ÜRO PIK);
 • Osalemine töögruppides, komisjonides ja nõukogudes (ligi 30), tegevuste parem kajastamine;
 • Arvamuste, artiklite, kommentaaride avaldamine meedias;
 • Ettekanded erinevatel seminaridel, teabepäevadel jm.

3. EPIKoja välissuhted

 • Alaprojekti eesmärgid:
 • Tagada Eesti Puuetega Inimeste Koja organisatsioonide võrgustikule asjakohane teave EL-i puudepoliitikast;
 • Olla avatud kontaktidele, mis arendavad võrgustiku jätkusuutlikkust puudepoliitika arendustöös;
 • Kaardistada ning edastada rohujuure tasandi infot ja statistikat sihtrühma kohta EL ja teiste riikide asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajatele.

2013 a. ülesanded ja tegevused välissuhete valdkonnas:

2013.a. on Euroopas Kodanike aasta. EPIKoda lähtub Euroopa teemaaasta eesmärkidest ja on oma tegevustes arvestanud nende prioriteetidega. Jätkub tihe koostöö Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees ning selle alakomiteedes. EMSK olulisteks tegevusvaldkondadeks on Euroopa 2020 strateegias puuetega inimeste õiguste tagamine ja elukvaliteedi parandamine, puuetega inimeste organisatsioonide rolli tugevdamine kodanikuühiskonna liikmetena jpm.

Jätkub koostöö  Puuetega Inimeste Foorumiga, kus on olulisel kohal erinevate seadusandlike algatuste tutvustamine ning tagasiside andmine seadusandluse ning positiivse praktika elluviimisest. 2013. aastal on tähtsal kohal EL 2014-2020 eelarveperioodi rakenduskavade, prioriteetsete suundade ja võrde kohtlemise printsiibi elluviimine,  samuti EL puuetega inimeste strateegia kuni aastani 2020 tegevuste jälgimine ja toetamine.

Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi juhatused toimuvad 2013.a. kolm korda, töös osaleb EPIKoja juhatuse liige Toomas Mihkelson. Esimene juhatuse koosolek toimub 22.-24.veebruar 2013 EL eesistujariigis Iirimaal.  EPIKoja delegatsioon osaleb EDF üldkogul ja juhatuse valimistel 24.-26. mail, mis toimub Kreekas. Kolmas juhatuse koosolek (EPIKoja esindaja osalemine juhul kui esindaja osutub mais juhatusse valituks) on kavandatud toimuma sügiskuudel, kuid toimumiskoht selgub aasta jooksul.

EPIKoda on Euroopa Patsientide Foorumi liige ja teeb koostööd Euroopa Harvaesinevate Haiguste organisatsiooni EURORDIS-ga. 2013.a. on kavas koostöös SA Eesti Agrenska Fondi ja EURORDISE ning Patsientide Foorumiga vaadelda harvaesinevate haiguste tegevuskava valdkonda, osaleda EPF arendusseminaridel ning leida aktiivne noor patsient EPF noorte patsientide töörühma.

Jätkub koostöö Balti riikide puuetega inimeste katusorganisatsioonidega. Koostöös Balti riikide katusorganisatsioonidega on kavas kohtuda SA Eesti Agrenska Fond läbiviidava külastuse käigus 16.-17 septembril, mis toimub Tartus ja Tartumaal. Eesmärgiks on koordineerida kolme katusorganisatsiooni tegevusi seoses tööga EL-i tasandil ning siseriikliku olukorra tutvustamine vastastikku, leides ühiselt häid lahendusi probleemide kõrvaldamiseks.

Planeeritud tegevused:

EDF: 22.- 24. veebruar – EDF juhatuse koosolek Dublinis. 24.-26.mai EDF üldkogu Ateenas. III kv: EDF juhatuse koosolek, koht selgub aasta jooksul.

16.-17. september – kohtumine Balti riikide puuetega inimeste organisatsioonide esindajate vahel seoses SA Eesti Agrenska Fond korraldatava külastusega Tartus ja Tartumaal.

4. Ajakirja „Sinuga” väljaandmine.

Ajakirja eesmärgiks on informeerida lugejaid olulistest sündmustest, mis on toimunud puuetega inimeste seotuna poliitikamaastikul, arengutest sotsiaalvaldkonnas, hariduse-, tööturu ja kultuurivaldkonnas, EPIKoja ning puuetega inimeste liitude ja kohalike kodade tegevustest, muudatustest seadusandluses,  teiste puuetega inimeste elust jpm.

2013. aastal on eelarveliste vahendite piiratuse tõttu võimalik välja-anda 3 numbrit (I, II ja IV kvartalis).

5. Puuetega inimeste kultuurifestival ning ringijuhtide töö juhendamine.

Puuetega inimeste kultuuri-alast tööd korraldab EPIKoda koostöös Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukojaga. Alaprojekt keskendub Kultuurifestivali ettevalmistamiseks ringijuhtide töö juhendamisele ja motiveerimisele (antakse uusi teadmisi, metoodikaid ja häid praktikaid puuetega inimeste kultuurikollektiivide – lauluansamblite, näiteringide, tantsijate jm juhendamiseks. Loovuse kaudu on võimalik lahendada ka koostööküsimusi, seega panustab EPIKoda sellesse, et isetegevusringide juhendajad oleksid kompetentsed, nad saaksid värsket infot ning uusi lahendusi isetegevusringide töö paremaks läbiviimiseks. Festival pakub osalejatele võimaluse end teostada ning oma oskusi publikule näidata. Lisaks sellele on festival osalejatele puuetega inimeste taidluse järjepidevuse sümboliks, kogemuste jagamise ning uute kollektiivide tutvustamise kohaks. Festivali raames toimub ka üksikesinejate ning kollektiivide ülevaatus, parimaid autasustatakse. Kultuurifestival toimub 2013.a. suvel, ühendatuna Hansapäevade läbiviimisega Viljandis.

6. Puuetega Inimeste Päeva konverents.

Rahvusvahelist puuetega inimeste päeva tähistatakse Eesti Puuetega Inimeste Koja korraldamisel konverentsiga, kuhu on oodatud liikmesorganisatsioonid, puudega inimesed, EPIKoja koostööpartnerid, olulisemate ministeeriumite ja riigiasutuste esindajad jt külalised. 2013. aasta konverents on  pühendatud EPIKoja ja võrgustiku 20. tegevusaastale ja Euroopa kodanikuaastale. Konverentsi eemärgiks on tagada, et puuetega inimeste temaatika püsiks aruteludes tähtsal kohal ning panustada puuetega inimeste elukvaliteedi parandamisele Eestis.

Puuetega inimeste päeva tegemisi kajastab aktiivselt meedia.

7. Ligipääsetavuse tagamine.

EPIKoja liikmesorganisatsioonide juhtidele või teistele volitatud esindajatele tagatakse ligipääs EPIKoja poolt korraldatavatele üritustele (üldkogud, infopäevad, seminarid) bussipiletite ja isikliku sõiduauto kasutamise kulude kompenseerimise kaudu.

Kuna EPIKoja puhul on tegemist organisatsiooniga, millel on liikmesorganisatsioone kõikjal Eestis ning üritused toimuvad paljudes erinevates Eesti paikades, on ligipääsetavuse projekti puhul tähtsa abiga organisatsioonidele, kuna ühistranspordi ligipääsetavus jätab endiselt soovida.

8. Toompuiestee 10 haldus.

Alaprojekti eesmärk on pakkuda EPIKoja tegevuspaigas Toompuiestee 10 asuvas koolitus-ja arenduskeskuses võimalust liikmesorganisatsioonidele ja valdkonnaga seotud ning puuetega inimeste elu-olu mõjutavate kodanikuühiskonna organisatsioonidele kohtumiseks, seminaride-koolituste läbiviimiseks ja aktiivseks poliitikakujundustööks. Toompuiestee 10 hoone arvestab universaalse disaini nõuetega, hoone kaks korrust on ühendatud invatõstukiga ning teisel korrusel on leidnud endale tööruumid mitmed EPIKoja võrgustiku liikmesorganinatsioonid. Toompuiestee 10 koolitus-ja arenduskeskuses osutatakse juristi teenust, ettevõtlus- ja raamatupidamisalaseid konsultatsioone, võib kohtuda psühholoogiga, tööhõivealase nõustajaga ning tarbida pimemasseerija teenust.

Täiendavalt  käesolevale tegevusprojektile jätkame järgmiste projektide elluviimisega (jätkuprojektid aastast 2012):

 1. Projekti „ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise edendamiseks, kaitsmiseks ja järelevalveks sõltumatu mehhanismi loomise ettevalmistamine ja selle toimimise tagamine “ läbiviimine. Projekti eesmärgiks on luua ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisele kaasaaitamiseks sõltumatu järelevalvemehhanism, mis läbi olukorra analüüsimise ja teadvustamise aitab kaasa konventsiooni rakendamisele ning parandab spetsialistide ja ühiskonna teadlikkust puuetega inimeste õigustest. Projekti  tegevused toimuvad ajavahemikul 01.06.2012-31.03.2013 ning projekti lõpuks on koostatud järelevalve teostamise strateegiline alusdokument, koostatud järelevalvekomisjoni tööreglement, moodustatud järelevalvekomisjon; välja antud konventsiooni ja fakultatiivprotokolli parandatud trükk, trükiarvuga 1000 tk; läbi viidud 4 koolitust kohtunikele erinevates piirkondades; korraldatud 3 regionaalseminari teadlikkuse tõstmiseks (Hiiu-, Saare- ja Raplamaal); läbi viidud 1 järelevalve teemaline teadlikkuse suurendamise seminar Tallinnas; koostatud ja välja antud infomaterjal puudega inimestele teadlikkuse parandamiseks konventsioonist ja seostest siseriikliku seadusandlusega trükiarvuga 1000 ning toimunud üks 4-päevane õppereis ka Rootsi või Taani järelevalve teostamise praktikaga tutvumiseks. Projekti rahastaja: Sotsiaalministeerium.
 2. Tegevuslaagri läbiviimine puudega noortele. Projekti eesmärk on edendada puudega noorte omavahelist  sidusust, pakkuda informatsiooni, koolitust ja aktiivseid ühistegevusi. Noortelaagri läbiviimisesse kaasame võimalusel koostööpartnereid ning eeldatav toimumisaeg on II või III kvartal. Noortelaagri läbiviimist rahastame läbi era-annetajatelt (2012.aastal) saadud vahendite.
 3. Koguperefestival „Puude taga on inimene“ (7.-8. juuni 2013, Tallinn). Festival koondab ettevõtlikke eestimaalasi, kelle missiooniks on ühiskondliku suhtluslõhe vähendamine puueteta ja puuetega inimeste vahel. „Puude taga on inimene“ on suve alguse koguperepidu, mis toob kaheks päevaks Tallinna lauluväljaku merealale kokku andekad muusikud, kunstnikud, sportlased ja käsitöömeistrid, kes on oma töö ja loominguga pälvinud tuntust nii Eestis kui ka väljaspool – seda sõltumata ka asjaolust, et paljudel neist on puue. Kahepäevane pidu tõestab ilmekalt, et võimekad inimesed suudavad seljatada ka esmapilgul ületamatud takistused, ning et meie hulgas on palju ka neid häid loojaid, kes märkavad tõepoolest puude taga inimest ning astuvad julgelt lavale koos teistsuguste inimestega. Lisaks kirevale kultuuri- ja spordiprogrammile avanevad lauluväljakul uudsed kogemustoad, arutletakse puuetega inimeste kultuuri kättesaadavuse teemadel, avatud on eksperimentaalne pimekohvik jpm huvitavat. EPIKoja esindaja on festivali korraldusmeeskonna liige.

Võimalikud uued algatused (esitatud projektitaotlused 2013):

 1. PROGRESS programm koostöös Inimõiguste Keskusega (rahastaja Euroopa Komisjon). Projekti käigus luuakse õppematerjalid (tööraamat ja simulatsiooni- või lauamäng) erinevuste teemal, sh puuete käsitlemiseks ja teadvustamiseks II kooliastmes (5-9 kl) lähtuvalt väärtuskasvatusest, teadlikkuse suurendamiseks ja sallivuse parandamiseks; õppefilmid (4 tk) erivajaduste tutvustamiseks ja teadlikkuse suurendamiseks sihtgrupiga kokku puutuvatele inimestele (tööandjad, koolitajad, konsultandid, üliõpilased, lapsevanemad, avalikkus jne); võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise  alased seminarid (4 tk) haavatavatele sihtgruppidele, keda diskrimineeritakse erinevatel alustel. Seminaride käigus toimuvad loengud ja arutelud. Seminaridel on 2 eesmärki – tõsta teadlikkust võrdsest kohtlemisest, õigustest ja mittediskrimineerimisest, teiseks jagada omavaheli kogemusi ja tõsta teadlikkust mitmesest diskrimineerimisest; piloot koolitusprogrammi väljatöötamine ja piloteerimine kohaliku omavalitsuse ametnikele (2 sihtgruppi)  diskrimineerimise ennetamiseks  ja võrdse kohtlemise edendamiseks, sekkumiste planeerimiseks ja kogemustevahetuseks, tööandjatele suunatud puudespetsiifilise juhendmaterjali loomine teadlikkuse suurendamiseks ja puude alusel diskrimineerimise vähendamiseks, foto- ja videokonkurss 6-9 klassi õpilastele,  eesmärgiks on panna noori mõtlema erivajadustest ja neid märkama. Multimeedia vahendusel jõutakse erinevate noortegruppideni. Projekti elluviimise periood – 01.02-31.12.2013
 2. KÜSK vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse edendamise toetamise vooru projekt „MÕJUTADA NÄHTAVALT“. Projekti eesmärgiks on parandada EPIKoja kui üleriigilise katusorganisatsiooni ja liikmesorganisatsioonide  juhtimisvõimekust, läbi tegevuste mõju hindamise ning avaliku kommunikerimise. Selleks viiakse läbi  EPIKoja arengukava 2011-2016 analüüs, koostatakse mõju hindamise instrument, kommunikatsioonistrateegia, viiakse läbi koolitused EPIKoja liikmesorganisatsioonidele juhtimissuutlikkuse tõstmiseks ning tegevuste ja mõju avalikuks kommunikeerimiseks. Lisaks on oluline tõsta avalikkuse ja partnerite teadlikkust puuetega inimeste temaatikast ning tõhustada võrgustiku sisest kommunikatsiooni ning partnerite suunal välist kommunikatsiooni. Projekti lõppedes peab EPIKoja võrgustiku tegevus olem mõjusam ning nii liikmetele kui avalikkusele nähtavam. Projekti elluviimise periood 01.03.2013-30.04.2014, vastus taotlusele veebruar 2013.
 3. Saagem nähtavaks! Rajame kõigile sobiva ühiskonna! Rahastaja – Norra Vabaühenduste Fond. Projekt on ellu kutsutud toetamaks demokraatlike väärtuste arenemist ning juhtimaks ühiskonna tähelepanu puuetega inimeste probleemidele ja vajadustele, kaasates aruteludesse erinevad osapooled. Projekti raames toimuvate ajurünnakute, seminaride ja teavituskampaania raames leitakse üles innovaatilised lahendused, et läbi koostöö efektiivsemalt mõjutada valdkondi, kus senini ei ole häid tulemusi saavutatud. Kaasatakse  puudega noori, et anda neile suurem võimalus kaasarääkimiseks puudega inimesi puudutavates küsimustes. Projektil on tugev meediakate ning avalikkuse suhtumisi mõjutav suunitlus. Vastus saabub veebruaris 2013.
 4. EL Struktuurifondide võrdse kohtlemise printsiibi rakendamine Eestis perioodil 2007-2013. EPIKoda koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga kavandab esitada ESFist kaasrahastavatesse Tarkade Otsuste Fondi taotluse “EL Struktuurifondide võrdse kohtlemisenõude rakendamine Eestis perioodil 2007-2013”. Uuringuprojektieesmärgiks on viia läbi küsitlused Struktuurifondide rakendusasutuste, rakendusüksuste ja üksikprojektide hulgas, et kaardistada võimalikke eksimusi ning kitsaskohti ja olla valmis 2014-2020 perioodil paremaks teavitustegevuseks. Uuringu tulemused aitaksid kaasa teavitustegevusele ning tagaksid projektide elluviimise võrdse kohtlemise nõude kohaselt.
 5. Riigihange “Sotsiaalse rehabilitatsiooni, tehniliste abivahendite ja erihoolekande korralduse analüüs” . Analüüsi eesmärgiks on kehtiva rehabilitatsiooniteenuse, tehniliste abivahendite ja erihoolekandeteenuste korralduse analüüs seoses planeeritavate muudatustega töövõime hindamise protsessis. Projekti kestvus: 01.02 – 20.05. 2013. Projekti raames viiakse läbi teenuste analüüs, töötatakse välja seisukohad, arutatakse need läbi  puuetega inimeste organisatsioonidega ning esitatakse Sotsiaalministeeriumile. Vastus hanke osas laekub veebruaris 2013