EPIKoja tegevuskava 2017

EPIKoja tegevusprogramm 2017. a., elluviimist rahastab Eesti Puuetega Inimeste Fond SA Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest.

Vastavalt EPIKoja arengukavale 2017-2023 on EPIKoja visioon olla sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.

EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

2017 aasta prioriteedid:

 • ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine ja järelvalve
 • ÜRO PIK variraporti valmimine
 • EPIKoja mainekujundus

EPIKoja tegevusprojekti raames viime ellu arengukavas 2017-2023 määratletud huvikaitsele ja organisatsiooni arengule suunatud tegevusi, sihiga saavutada EPIKoja põhikirjalisi eesmärke. Teeme koostööd riigiasutuste, omavalitsuste ja kodanikuühiskonna ning erasektori organisatsioonidega; osaleme töörühmades; vahendame informatsiooni, viime ellu arendustegevusi ja projekte EPIKoja liikmesorganisatsioonidele ning puuetega inimestele ja kroonilistele haigetele; anname välja teabematerjale, suhtleme laiema avalikkusega läbi meedia ja sotsiaalmeedia.

Rahvusvaheline koostöö: EPIKoja esindaja kuulub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse. EPIKoda on Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi (EDF) ning Euroopa Patsientide Foorumi (EPF) liige. EPIKoda teeb koostööd harvikhaiguste Euroopa katusorganisatsiooniga EURORDIS, Balti riikide, Põhjamaade ja teiste riikide puuetega inimeste organisatsioonidega (vt ka punkt 4, alaprojekt 4).

Projekti tegevused on täpsemalt kirjeldatud tegevusprojekti alaprojektides. Jooksev informatsioon EPIKoja tegevuste kohta on kättesaadav koduleheküljelt www.epikoda.ee ning sotsiaalmeedia kanali Facebook kodulehel Eesti Puuetega Inimeste Koda. Sisutegevust toetab korrektne finantsarvestus ning haldustöötajad Toompuiestee 10 maja haldamiseks.

Projekti eesmärgid ja sihtgrupp

Tegevusprojekti eesmärgid kattuvad arengukava 2017-2023 strateegiliste eesmärkidega:

 1. Puuetega inimeste ja krooniliste haigete huvid ja õigused on poliitikakujunduses arvesse võetud.
 2. Puuetega inimeste ja krooniliste haigete kaasatus ühiskonda ja eneseteostuse võimalused on paranenud.
 3. EPIKoda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik organisatsioon.

EPIKoja arengukava: https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/04/EPIKoja-arengukava-2017-2023-PDF.pdf

Sihtgrupid:

 • EPIKoja liikmesorganisatsioonid (48 otseliiget, 285 liikmesorganisatsiooni, ~ 22 000 liiget)
 • puudega inimesed, kroonilised haiged ning nende pereliikmed (~145 000 puudega inimest);
 • puuetega inimeste ja krooniliste haigetega tegelevad rakendusasutused (nt Eesti Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet, Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus);
 • puuetega inimestega tegelevad spetsialistid, tööandjad, haridusvaldkonna spetsialistid;
 • poliitikakujundajad (nt ministeeriumid, riigiasutused, Riigikogu komisjonid jt);
 • võrdset kohtlemist edendavad institutsioonid ja koostöövõrgustikud (nt Võrdõigusvolinik);
 • laiem avalikkus.

Projekti oodatavad mõõdetavad tulemused:

 1. Üldkoosolekud – 2
 2. EPIKoja juhatuse ja meeskonna arendusseminarid – 2
 3. Juhatuse koosolekud – 6
 4. Liikmesorganisatsioonide koolitused – 3
 5. Regionaalsed infopäevad -3
 6. Harvikhaiguste ümarlauad – 1
 7. Miniuuring EPIKojas võrgustikus – 1
 8. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni variaraporti koostamine – 1
 9. Ministeeriumitele, riigiasutustele on esitatud EPIKoja poolne ühisarvamus õigusaktidele, arengukavadele, programmidele ja/või ekspertarvamus – 25
 10. Puudetemaatiliste ainekursuste läbiviimine kõrgkoolides – 2 õppegrupile
 11. Ettekanded koostööpartnerite korraldatud konverentsidel, seminaridel, teabepäevadel jm. – 6
 12. Aktiivne osalemine töögruppides, komisjonides, nõukogudes ja ümarlaudadel – 20
 13. Aktiivne osalemine EDF juhatuse koosolekutel – 2 ja üldkoosolekul -1 ja EPF üldkoosolekul – 1
 14. EDF tegevkorralduskomitee koosoleku korraldamine – 1
 15. Aktiivne osalemine EK ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni Work Forumil – 1
 16. Aktiivne osalemine EL puuetega inimeste päeva üritusel – 1
 17. Ajakirja “Sinuga” väljaandmine – 2 x 700 eks
 18. Puudega laste vanemate käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ väljaandmine vene keeles -1000 eks
 19. Kommentaarid, pressiteated, sõnavõtud ja artiklid meedias – 20
 20. Üle-eestiline puuetega inimeste kultuurifestival – 1
 21. Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva konverents -1

Tegevusprojekti 2017 viime läbi alaprojektide kaupa. Vaata põhjalikumalt meie Tegevuskava 2017 ning loe sealt täiendavalt meie ala- ja lisaprojektide kohta.