Tegevus

EPIKoja tegevusprojekti eesmärk seondub otseselt puuetega inimeste huvide, õiguste ja vajaduste esindamise ja edendamisega läbi koostöö ning poliitikakujunduse riigiasutustega, liikmesorganisatsioonide ja avalikkusega.

EPIKoja tegevusprogrammi eesmärgid on:

  • panustada puudepoliitika kujundamisse läbi ühisseisukohtade väljakujundamise, arvamuste andmise ja esindamise ning läbi osalemise erinevates töögruppides, komisjonides ja projektides;
  • pakkuda informatsiooni ja koolitusi EPIKoja liikmesorganisatsioonidele, arendada edasi liikmesorganisatsioonide pädevusi ja kompetentse puuetega inimeste eluolu parandamiseks üle Eesti;
  • anda teavet puudega inimestele ning puuetega inimestega tegelevatele sptsialistidele puudetemaatika osas (toetused, teenused, võimalused, kohustused jm) läbi seminaride, infopäevade, EPIKoja trükiste ning kodulehekülje;
  • arendada puuetega inimeste omavahelist sidusust ning puudega noorte tegevusvaldkondi;
  • olla aktiivsed siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Sihtgrupid:

  • EPIKoja liikmesorganisatsioonid;
  • puudega inimesed ning nende pereliikmed;
  • puuetega inimestega tegelevad spetsialistid;
  • poliitikakujundajad ja avalikkus.