Projekt „ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise edendamiseks, kaitsmiseks ja järelevalveks sõltumatu mehhanismi loomise ettevalmistamine ja selle toimimise tagamine“

Eesti Puuetega Inimeste Koja (edaspidi EPIKoja) projekti „ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise edendamiseks, kaitsmiseks ja järelevalveks sõltumatu mehhanismi loomise ettevalmistamine ja selle toimimise tagamine“ nr 12.2-3/5207 rahastatakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu.

Projekti „ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise edendamiseks, kaitsmiseks ja järelevalveks sõltumatu mehhanismi loomise ettevalmistamine ja selle toimimise tagamine“  ellurakendamise toimub perioodil 01.06.2012 – 31.12.2012.a.

Projekti eesmärgiks on luua ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisele kaasaaitamiseks sõltumatu järelevalvemehhanism, mis läbi olukorra analüüsimise ja teadvustamise aitab kaasa konventsiooni rakendamisele ning parandab spetsialistide ja ühiskonna teadlikkust puuetega inimeste õigustest.

Projektile on seatud järgmised alaeesmärgid:

1) töötada välja järelevalve teostamiseks vajalik raamistik ja reglement;

2) moodustada EPIKoja juurde alaliselt tegutsev sõltumatu järelevalvekomisjon;

3) viia erinevates piirkondades läbi 4 koolitust kohtunikele (art.13);

4) viia läbi 3 regionaalseminari (Hiiu-, Saare- ja Raplamaal) teadlikkuse parandamiseks puuetega inimeste, nende lähedaste ja spetsialistide seas;

5) viia läbi 1 järelevalve teostamise ja teadlikkuse tõstmise seminar Tallinnas;

6) analüüsida järelevalve teostamise korda ja protsessi Rootsis või Taanis;

7) välja anda konventsiooni ja fakultatiivprotokolli kaasajastatud kordustrükk;

8) koostada ja anda välja infomaterjal puudega inimestele teadlikkuse parandamiseks konventsioonist ja seostest siseriikliku seadusandlusega.

Sõltumatu järelevalvemehhanismi loomine ja kaasamine aruandlusse on üheks konventsiooni järgseks kohustuseks. Järelevalvekomisjoni koostatavad iga-aastased aruanded on sisendiks riigi raportile, sest kodanikuühiskond, eriti puuetega inimesed ja nende esindusorganisatsioonid peavad olema kaasatud järelevalveprotsessi ja selles täiel määral osalema.

Projekti sisuline kokkuvõte ja põhjendatus:

ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsioon, kui inimõiguste alase laiapõhjaline rahvusvaheline leping kiideti heaks 2006. aasta 13. detsembril New Yorgis. Eesti Vabariik president allkirjastas konventsiooni 2007. aasta  25. septembril. Riigikogu kiitis konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu heaks 21.märtsil ning seadus jõustus 14. aprillil k.a.

Kui konventsioon on ratifitseeritud, peab riik määrama valitsussüsteemis vähemalt ühe üksuse, kes asub tegelema konventsiooni rakendamise küsimustega. Võttes aluseks konventsiooni sisu ja sihtrühma, on konventsiooni rakendamise eest põhivastutajaks määratud Sotsiaalministeerium, kuid iga ministeerium vastutab konventsiooni rakendamise eest oma haldusala piires, soodustamaks valdkonnaga seotud tegevuste ellurakendamist erinevates sektorites ja tasanditel.

Konventsiooni art. 33 kohaselt tuleb luua kooskõlastussüsteem, mille kohaselt esitatakse kõik valminud õigustloovate aktide eelnõud kooskõlastamiseks ning arvamuse ja ettepanekute saamiseks ka asjassepuutuvatele organisatsioonidele ja isikutele st. puuetega inimeste organisatsioonidele.

Konventsioon kohustab riike looma sõltumatu mehhanism konventsiooni rakendamise edendamiseks, kaitsmiseks ja järelevalveks. Käesoleval ajal Eestis konventsiooni art. 33 nõutud sõltumatut mehhanismi veel ei eksisteeri, millest tulenevalt on vajalik luua sõltumatu organ, mis tegeleb konventsiooni ellurakendamise järelevalvega ning puuetega inimeste inimõiguste küsimustega.

Konventsiooni ellurakendamiseks ja järelevalveks moodustatakse konventsiooni ratifitseerimise seaduse seletuskirja kohaselt 2 uut organit:

1) VV puuetega inimeste komisjon, mille ülesanneteks on puuetega inimeste õiguste tagamise tegevuste koordineerimine, strateegiliste eesmärkide ja prioriteetide seadmine, ettepanekute tegemine VV-le puuetega inimeste õigustega seonduvate probleemide lahendamiseks;

2) sõltumatu järelevalve komisjon. Lähtuvalt konventsiooni ratifitseerimise seaduse seletuskirjast (lk.41) moodustakse EPIKoja juurde sõltumatu analüüsikomisjon, mille ülesandeks on konventsiooni rakendamise erapooletu järelevalve. Analüüsikomisjon  koosneb seaduse seletuskirja kohaselt kuni kuuest sõltumatust esindajast, kes esindavad erinevaid organisatsioone (puudega inimeste esindajad, sotsiaalteadlased, tööandjad, teenusepakkujad, inimõiguste spetsialist).

Projekti elluviimise eest vastutab EPIKoda. Sõltumatu järelevalve komisjoni tööd korraldab ja tehnilise teenindamise tagab EPIKoda.

Toimunud üritused:

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni järelevalve-alane seminar – 22. märts

Trükised:

Teatmik “ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon ja puuetega inimest õigused Eestis” (Tallinn, 2013)

Reklaam

logo hasartmängumaksu nõukogu

logo küsk

Toetajad

logo microsoft

logo symantec

logo merit tarkvara

logo tartu ehitus

logo yx it

logo top connect
logo Helpific
logo thermory