Euroopa Liidu puudega isiku kaardi projekt

Euroopa Liit on alustanud tööd EL ülese puudega isiku kaardi kasutusele võtmiseks. Töögrupis osaleb 17 liikmesriiki, kelledest 8, sealhulgas Eesti, osalevad projektis. Projekt algas 01.02.2016 ja kestab 18 kuud, projekti viib ellu EPIKoda Sotsiaalministeeriumi toetusel.

Liikmesriikide töögrupp arutab kaardi põhimõtete väljatöötamist (rakendamine, rahastamine jms). Eesmärgiks on välja töötada kaart, mis toimib puudega isikute parkimiskaartide ja Euroopa ravikindlustuskaartide sarnaselt, st kõik riigid annavad välja ühtse disainiga kaardi, mida vastastikku tunnustatakse.

Esmalt koondab riik teabe puudega inimestele tehtavatest soodustustest oma riigis kultuuri-, turismi- ja transpordivaldkonnas. Teiste riikide puudega inimestele laienevad antud kaardi ettenäitamisel samad õigused kui oma riigi kodanikele, võimaldades puuetega inimeste võrdset kohtlemist reisimisel teistesse EL riikidesse. Seega laieneksid Eesti kodanikule teiste riikide antavad soodustused.

ELi puudetunnistus

Belgias välja antud ELi puudetunnistuse esikülg

Et puudega inimestel oleks ühest ELi riigist teise liikumine lihtsam, töötab EL välja vastastikuse tunnustamise süsteemi, mis toimib ELi puudetunnistuse alusel.

Praegu ei ole ELi riikide vahel kokku lepitud puude vastastikuse tunnustamise tingimusi. See teeb puudega inimestel teise ELi riiki reisimise keeruliseks, sest võib näiteks juhtuda, et teises riigis nende riiklikku puudetunnistust ei aktsepteerita.

ELi puudetunnistus annab võrdse juurdepääsu teatavatele soodustustele peamiselt kultuuri-, vaba aja veetmise, spordi- ja transpordivaldkonnas. Süsteemis osalevad ELi riigid on vabatahtlikult otsustanud puudetunnistust vastastikku tunnustada.

Katseprojekt käivitati 2016. aasta veebruaris ning puudetunnistus võetakse kasutusele esimeses rühmas, kuhu kuuluvad kaheksa ELi riiki:

Need riigid valiti välja 2015. aastal avaldatud konkursikutse tulemusel. Konkurss kuulutati välja selleks, et toetada Euroopa puudetunnistust ja sellega kaasnevaid soodustusi arendavaid riiklikke projekte. Konkursikutse tulemustega saab üldsus tutvuda siin.

Katseprojekti ettevalmistamiseks loodi töörühm, kuhu praegu kuulub 17 liikmesriiki ja kodanikuühiskonna organisatsiooni. See töörühm on ELi kõrgetasemelise puuetega inimeste töörühma allüksus.

Puudetunnistusega ei muudeta riiklikke soodustuste saamise kriteeriume ega eeskirju. Liikmesriikide pädevusse jääb otsustada, kellele võib kooskõlas riikliku puude määratlusega puudetunnistuse välja anda ning milline peaks olema tunnistuse väljaandmise kord.

Soodustuste info EPIKoja WEB`i-lehel

Eesti Puuetega Inimeste Kojal on plaanis EPIKoja WEB`i-lehe juurde puudega inimestele kehtivate soodustuste osa loomine. Tahame abistada erivajadusega inimesi, kellel on soov ja tahtmine külastada muuseume, teatreid, kontserte, veekeskusi, vaba-aja ja kogu pere üritusi ning kelle hulgas on palju vähekindlustatud inimesi.

Millist infot leiab lehelt?

Lehele on koondatud info Eestis puudega inimestele, puudega isiku saatjatele, töövõimetuspensionäridele või vähenenud töövõimega isikutele ja nende saatjatele mõeldud soodustustest transpordi, spordi ja kultuurivaldkonnas. Lehelt leiab osalise ülevaate olemasolevatest soodustustest bussides, rongides, laevades. Samuti teatrites, kinodes, muuseumites, näitustel ja kontsertidel või mõnel muul üritusel pakutavatest soodustustest üle Eesti. Esmast teavet leiab ka ligipääsetavuse osas, eestkätt ratastoolikasutajatele. Ratastoolis ligipääsetavuse hindamisel on tuginetud teenuse pakkuja koduleheküljel avaldatud infole, ligipääsetavust ei ole kohapeal testitud.

Mis on Euroopa Liidu puudega isiku kaart?

Euroopa Liidu puudega isiku kaart on täna veel arendusjärgus plastik kaart, mis annab tulevikus selle omanikule õiguse saada osa puuetega inimestele tehtavatest soodustustes kultuuri-, turismi- ja spordivaldkonnas. Kaart hakkab toimima sarnaselt puudega isikute parkimiskaartide ja Euroopa ravikindlustuskaartidele, st kõik kaardiga ühinenud Euroopa riigid annavad välja ühtse disainiga kaardi, mida vastastikku tunnustatakse. Teiste riikide puudega inimestele laienevad kaardi ettenäitamisel samad õigused kui oma riigi kodanikele. See võimaldab puuetega inimestele võrdset kohtlemist Euroopa liidu riikides reisimisel. Samuti laienevad ka Eesti kodanikule teiste riikide antavad soodustused.

Kas kaarti on juba kasutusel?

Täna on Euroopa Liit alustanud ettevalmistusi EL ülese puudega isiku kaardi kasutusele võtmiseks. Töögrupis osaleb 17 liikmesriiki, neist 8, sealhulgas Eesti, osaleb pilootprojektis, mis esmalt koondab riigi teabe puuetega inimestele tehtavatest soodustustest oma riigi kultuuri-, turismi- ja transpordivaldkonnas ja mille ülesandeks on välja selgitada EL ülese puudega isiku kaardi kasutuselevõtuks vajalikud eeldused. Riigid, kes on sarnaseid ettevalmistavaid tegevusi ellu viimas, on lisaks Eestile veel Soome, Belgia, Küpros, Itaalia, Malta, Sloveenia, Rumeenia.

Kuidas ja millal on võimalik kaarti saada?

Pilootprojekt algas 01.02.2016 ja kestab 18 kuud, projekti viib ellu Eesti Puuetega Inimeste Koda Euroopa Komisjoni rahastamisel ja tihedas koostöös sotsiaalministeeriumiga.

Küsitluse, mis kaardistas puude kaardi kasutamise võimalusi Euroopas käesoleval ajal, kokkuvõte:

Reklaam

logo hasartmängumaksu nõukogu

logo küsk

Toetajad

logo microsoft

logo symantec

logo merit tarkvara

logo tartu ehitus

logo yx it

logo top connect
logo Helpific
logo thermory