Projekt “Mõjutada nähtavalt”

“MÕJUTADA NÄHTAVALT” – Eesti Puuetega Inimeste Koja, kui üleriigilise katusorganisatsiooni ja tema liikmesorganisatsioonide juhtimisvõimekuse ja nähtavuse suurendamise algatus

Monika Haukanõmm
Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

Organisatsioon, olgu tegemist kas äriühingu, mittetulundusühingu või avaliku sektoriga, vajab elus püsimiseks, arenemiseks ning elujõu ja mõju säilitamiseks pidevat ja teadlikku arendamist, pühendumist ja eesmärgi silmaspidamist. Midagi ei tule iseenesest ega kuidagi kulgedes, vaid ikka siis kui me väärtustame ja arendame oma organisatsiooni kui tervikut. Organisatsioon on inimesed- iga päev panustavad töötajad, vabatahtlikud, liikmesorganisatsioonide juhid ja kõik, kes annavad oma osa igapäevastesse toimetustesse. Just need inimesed mängivad võtmerolli ja määravad ära organisatsiooni näo, maine, nähtavuse, usaldusväärsuse ning ka partnerluse.

Organisatsioon on kui elusorgan, mis vajab teadlikku ja suunatud arendamist, teisalt oma tugevuste ja nõrkuste tundmist ning just sealt edasiminekut. Tegutsedes avalikes huvides on äärmiselt vajalik oma tegevuste mõtestamine, analüüsimine ja hindamine ning oma tehtava kommunikeerimine nii liikmetele, partneritele kui avalikkusele ja seda ikka eesmärgiga paremini kaitsta oma sihtgrupi huve.

Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda) oma liikmesorganisatsioonidega on tegutsenud terve inimpõlve, elatud on üle kõik organisatsiooni arenguetapid ja taas on teemaks küsimus, kuid säilitada organisatsiooni kui terviku juhtimisvõimekust, sest nagu ütleb rahvatarkus „loorberitele ei saa kauaks puhkama jääda“. 2012 aastal liikmes- ja partnerorganisatsioonide hulgas läbiviidud küsitlusest selgus, et EPIKoda peetakse nii oluliseks koostööpartneriks kui ka partneriks puuetega inimeste eestkostjana. Samas ilmnes, et paljud liikmed ja partnerid ei oska arvamust avaldada EPIKoja tegevuste osas. EPIKojalt oodatakse paljude rollide täitmist, kuid teadlikkus tehtavast on madal. Liikmed ootavad EPIkojalt tuge ja koolitusi, seisukohtade kujundamist ja sellest teavitamist ja seda kõike kaasavalt. Partnerid ootavad EPIKojalt nende organisatsioonide jätkuvast kaasamist, inimõiguste teemade sisu ja süsteemset käsitlust, selle hariduse kättesaadavust, koostöö edukat sujumist ja süvenemist, võimalikke uurimistöö teemasid ja spetsialistide kaasamist. Ühtlasi ka aktiivset infovahetust, laia haarde ja ühiskonda mõjutavate projektide algatamist ja sisulist tuge õigusaktide algatamisel. Vaja on edasi arendada kehtiva arengukava praktilist elluviimist, kaasamist planeerimisse ja mõju hindamisse.

Nii ongi käesoleval aastal algatatud projekt „“MÕJUTADA NÄHTAVALT” – Eesti Puuetega Inimeste Koja, kui üleriigilise katusorganisatsiooni ja tema liikmesorganisatsioonide juhtimisvõimekuse ja nähtavuse suurendamise algatus“, millega soovime panustada EPIKoja kui üleriigilise katusorganisatsiooni ja liikmesorganisatsioonide juhtimisvõimekus edendamisse läbi oma tegevuste mõju hindamise ning parema avaliku kommunikeerimise.

Kogu arendustegevust viiakse läbi regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse edendamise toetusmeetme raames. Projekti lõppedes kevadel 2014 peab EPIKoja võrgustiku tegevus olema mõjusam ning nii liikmetele kui avalikkusele nähtavam. Tegevusel peab olema mõju ja nähtavus.

Projekti periood 01.03.2013-30.04.2014

Projekti toetusleping  JU13-45 „MÕJUTADA NÄHTAVALT“

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti eesmärgiks on parandada EPIKoja kui üleriigilise katusorganisatsiooni ja liikmesorganisatsioonide  juhtimisvõimekust, läbi tegevuste mõju hindamise ning avaliku kommunikeerimisoskuste parandamise.

Selleks viiakse läbi  EPIKoja arengukava 2011-2016 analüüs, koostatakse tegevuse ühiskondliku mõju hindamise instrument ja kommunikatsioonistrateegia, viiakse läbi koolitused EPIKoja liikmesorganisatsioonidele juhtimissuutlikkuse tõstmiseks ning tegevuste ja mõju avalikuks kommunikeerimiseks.

Lisaks on oluline tõsta avalikkuse ja partnerite teadlikkust puuetega inimeste temaatikast ning tõhustada võrgustiku sisest kommunikatsiooni ning partnerite suunal välist kommunikatsiooni. Projekti lõppedes peab EPIKoja võrgustiku tegevus olem mõjusam ning nii liikmetele kui avalikkusele nähtavam.

Projekti kogueelarve 9 004 eurot, millest Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toetus 7 995 eurot.
Monika Haukanõmm “Mõjutada nähtavalt “PDF versioonis

Artikkel “mõjutada nähtavalt” Eesti Puuetega Inimeste Koja ajakirjas “Sinuga”

Toimunud üritused:
Koolitus “Koostöö ja kaasamise võimalused”

Reklaam

logo hasartmängumaksu nõukogu

logo küsk

Toetajad

logo microsoft

logo symantec

logo merit tarkvara

logo tartu ehitus

logo yx it

logo top connect
logo Helpific
logo thermory