Projekt „KÜSKiga küpsemaks!“

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks

KÜSK arenguhüppe II vooru projekt „KÜSKiga küpsemaks!“ toetab EPIKoja kui katuseorganisatsiooni ja liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikku arengut. Vastavalt EPIKoja ja liikmesorganisatsioonide arenguvajaduste küsitlusele, mis viidi läbi EPIKoja töötajate, juhatuse, liikmesorganisatsioonide ja koostööpartnerite seas, on EPIKoja arengukavaliste (EPIKoja arengukava 2011-2016) eesmärkide täitmisel kõige rohkem vajaka järgmistest kompetentsidest: osalemine seadusloomes ehk juriidiline kirjaoskus; sotsiaalmeedia kasutamine teavitustegevuses; kaasaegsete IKT-vahendite kasutamine kaasamises ja koostöös. KÜSK arenguhüppe II vooru projekti „KÜSKiga küpsemaks!“ tegevused on suunatud nende kompetentside parandamisele erinevate arendustegevuste toel. Projekti periood on 01.05.2015-31.08.2015. Prjojekti rahastus KÜSKi poolt 10 767,20 eurot ja EPIKoja omaosalus 1225,00 eurot.

Projekti juht: Anneli Habicht

Projekti tulemuste lühiülevaade

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) viis 01.05.2015-31.08.2016 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ellu organisatsiooni arenguhüppe projekti KÜSKiga küpsemaks! Projekti eesmärk oli tõsta EPIKoja kui katusorganisatsiooni ja EPIKoja liikmesorganisatsioonide võimekust juriidilise kirjaoskuse, sotsiaalmeedia rakendamise ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite kasutamise alal saavutamaks kõrgemat tegevusvõimekust huvikaitsetöös, avalikus ja sisekommunikatsioonis ning mõju hindamisel.

Hindame projekti põhieesmärgi peamiselt saavutatuks – organisatsiooni  tegevusvõimekus on selgelt tõusnud nii valikus kui sisekommunikatsioonis ning ootuspäraselt tõusnud huvikaitsetöös. Projekti toel lõime EPIKojale esimese sotsiaalmeedia kanali Facebook kodulehekülje näol. Seoses Facebook lehe loomisega on ristturunduse mõjul suurenenud ka EPIKoja kodulehekülje külastatavus ja see on olnud positiivne tulemus, mida projekti kavandades ei oodatud. Mõju hindamisel on organisatsiooni tegevusvõimekus projekti mõjul tõusnud oodatust veidi vähem. Facebook pakub küll väga häid võimalusi kodulehe  statistika osas, kuid nende andmete ja organisatsiooni mõju vahel seoste loomine on osutunud oodatust keerukamaks ning nõuab projekti meeskonnalt lisaaega oskuste omandamiseks ning vilumuse tekkimiseks.

Loe ka kokkuvõtvat artiklit projektist KÜSKiga küpsemaks EPIKoja ajakirja Sinuga suvenumbrist 2016 (lk 17) https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2016/03/Sinuga_suvi2016.pdf

 

Projekti tegevuste vaheülevaade:

 • 28.04.16 toimus Projekti laiendatud meeskonna koosolek. Täpsustati projekti lõpuseminari-rühmapraktikumi koolitusvajadust ja kavandati lõpuseminari-rühmapraktikumi aega, kohta ja korraldust.
 • 5.05.16 sai EPIKoja liikmesorganisatsioonide esindajate osalusel teoks projekti lõpuseminar-rühmapraktikum. Praktiseeriti koolitustegevustes I ja II õpitud oskusi seotuna EPIKoja arengukavaga 2017-2023. Seminaril arutleti sotsiaalmeedia kanalite mõju ja rakendatavuse üle kommunikatsioonil, organisatsiooni mõju kasvatamiseks ja mõju hindamisel.
 • Juulis ja augustis 2016 viidi ellu projekti kokkuvõtvad tegevused ja tehti ettevalmistusi projekti aruandluseks. Teavitati EPIKoja liikmesorganisatsioone ja avalikkust projekti tulemustest – EPIKoja ajakirja Sinuga suvenumbris ilmus projekti kokkuvõttev artikkel. Koostati spetsialistide eksperthinnangud projekti koolitustegevuste I ja II tulemuste saavutamise kohta. Koostati kokkuvõte Facebook kodulehekülje  mõju saavutamise ja mõõtmise põhimõtete ning külastatavuse statistika kohta.
 • 28. ja 29. märtsil 2016 toimus Eesti Puuetega Inimeste Kojas projekti „KÜSKiga küpsemaks!“ koolitus juriidiline kirjaoskus huvikaitses ja riigihangetel osalemine. Osales 25 õppijat, nende hulgas oli liikumispuudega, nägemispuudega ja kuulmispuudega õppijaid. Koolitust viisid läbi Mari-Liis Sepper ja Maarika Tork.
 • Veebruaris 2016 toimus kaks projekti laiendatud meeskonna koosolekut, kus analüüsiti Facebook kodulehekülje rakendamist ja külastatavust.
 • Detsembris 2015 ja jaanuaris 2016 korrastati ja harjutati koostööd Google Drive pilvekeskkonnas.
 • 29.10 ja 30.10 kl 10-16 toimus Tallinna Puuetega Inimeste Koja arvutiklassis (Endla 59, Tallinn) projekti „KÜSKiga küpsemaks!“ koolitus Sotsiaalmeedia ja IKT vahendite kasutamine huvikaitses ja mõju hindamisel EPIKoja juhatusele, tegevmeeskonnale ja liikmesorganisatsioonide esindajatele. Osales 25 õppijat, nende hulgas oli liikumispuudega, nägemispuudega ja kuulmispuudega õppijaid. Koolitust viis läbi Henn Sarv koolitusfirmast IT Koolitus.
 • 29.10 loodi projekti raames Eesti Puuetega Inimeste Kojale kodulehekülg sotsiaavõrgustikus Facebook, kus novembri jooksul on toimunud aktiivne tegevus.
 • Septembris 2015 toimus 2. laiendatud projektimeeskonna koosolek, millel täpsustati koolituse Sotsiaalmeedia ja IKT vahendite kasutamine huvikaitses ja mõju hindamisel koolitusvajadust. Projektijuht kohtus IT koolituse koolitajate Henn Sarve ja Margit Savisaarega, kooskõlastati koolituse päevakava, toimumise aeg ning koht. Saadeti välja koolituse eelkutse EPIKoja võrgustikule.
 • Augustis 2015 tutvustas projektijuht projekti „KÜSKiga küpsemaks!“ EPIKoja liikmetele EPIKoja üldkoosolekul. Koguti sisendit ehk kaardistati EPIKoja liikmeskonna koolitusvajadust projekti koolitustegevuseks 1.
 • Juunis ja juulis 2015 sõnastati EPIKoja kommunikatsioonistrateegia põhjal ja lisana sotsiaalmeedia kommunikatsiooni põhimõtted (Facebook kodulehekülje näitel).
 • Mais 2015 toimus EPIKojas  projekti „KÜSKiga küpsemaks!“  1. laiendatud projektimeeskonna koosolek, millel koostati ja kooskõlastati projekti töökava.

 

Reklaam

logo hasartmängumaksu nõukogu

logo küsk

Toetajad

logo microsoft

logo symantec

logo merit tarkvara

logo tartu ehitus

logo yx it

logo top connect
logo Helpific
logo thermory