Projekt “Koostöö jõud-Eesti Puuetega Inimeste Koja, kui üleriigilise katusorganisatsiooni ja tema liikmesorganisatsioonide tegevusvõimekuse suurendamine”. “

Eesti Puuetega Inimeste Koja (edaspidi EPIKoja) projekti „Koostöö jõud“ rahastati Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (edaspidi KÜSK) mittetulundusühenduste ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi katusorganisatsioonide ja võrgustike jätkusuutlikkuse toetamise voorust.

Projekti „Koostöö jõud“ ellurakendamise toimus perioodil 01.02.2011-30.04.2012.a.

Projekti eesmärk: EPIKoja kui üleriigilise katusorganisatsiooni tegevusvõimekuse, sh nähtavuse kasvatamine läbi eestkoste- ja võrgustikutöö tõhustamise liikmes-organisatsioonide ja partneritega.

Projekti alaeesmärgid:

  1. EPIKoja ja liikmesorganisatsioonidele tegevusvõimekuse kasvatamine läbi organisatsiooni analüüsi (uuring, kaardistus),  arendus- ja koolitusprogrammi väljatöötamise, koolituste ning organisatsioonisisese töö tõhustamise;
  2. EPIKoja liikmete ühtekuuluvus on tugevnenud läbi ühiste väärtuste ja selgete eesmärkide seadmise aastateks 2011-2016;
  3. EPIKoja liikmesorganisatsioonide ja üksikisikute tegevusvõimaluste parandamine läbi uue ja kaasaegse EPIKoja kodulehekülje loomise.

Miks projekti „Koostöö jõud vaja oli“:

EPIKoda asutati 1993. a ja on katuseorganisatsiooniks 46 liikmesorganisatsioonile üle terve Eesti, ühendades 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 30 erinevat puudespetsiifilist ühendust. Kokku esindab EPIKoda 420 allorganisatsiooni ligi 42 tuhande liikmega. EPIKoja põhimäärust muudeti oluliselt 1998.a, kui sotsiaalministri nõuandvast komisjonist puuetega inimeste küsimustes sain puudega inimesi esindav mittepoliitiline organisatsioon.

Puuetega inimeste võrgustik on tegutsenud 19 aastat ning arenenud suureks ning tugevaks võrgustikuks üle Eesti. Pikkade aasate jooksul on organisatsioonid arenenud mitmekiiruseliselt, ning leidnud pidevalt arenevas ühiskonnas uusi tegutsemissuundi ning valdkondi. Kuigi enamus igapäevategevustest on jäänud samaks, on inimesed paljudes organisatsioonides vahetunud mis tingib vajaduse teatud perioodi möödudes uuesti läbi mõtlema eesmärgid ja tegevussuunad kuhu poole organisatsioon liigub, millised on koolitus ning arenguvajadused .

EPIKoja põhikirjalisteks ülesanneteks on:

1. kaitsta puuetega inimeste inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi;

2. olla puuetega inimeste poliitika edendamise alaseks üleriigiliseks koostöö- ning

koordinatsiooniorganiks;

3. esindada ja kaitsta Eesti puuetega inimeste huve Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil;

4. osutada koolitus, hoolekande ja sotsiaalalaseid ning teisi teenuseid ning korraldada ühisüritusi (laagrid, festivalid, kampaaniad).

Eestkostetegevuseks EPIKoda seisab oma liikmete ja valdkonna huvide ja väärtuste eest suhetes avaliku võimu (ministeeriumid, riigiasutused, omavalitsused), ärisektori, avalikkuse või teiste organisatsioonidega läbi avalike sõnavõttude, teavituskampaaniate, seisukohtade esitamise töörühmades või konsultatsioonidel, kohtumiste ja läbirääkimiste, allkirjade kogumise, liikmete ja ühiskonna  teadlikkuse tõstmise jne kaudu.

Selleks, et täita põhikirjalisi eesmärke vajas EPIKoda võrgustiku ja katuseorganisatsiooni töö tõhustamiseks ning suuremaks võimekuseks olemasoleva olukorra kaardistamist ning sellest lähtuvat edasist arendustegevust. Kuna liikmesorganisatsioonide võrgustik on tihe, kuid väga heterogeene, on tegevuste suunitlus ja mitmekesisus olulised. Selleks, et liikmesorganisatsioonide areng ei peatuks, vajab EPIKoda süsteemset lähenemist ka arendustegevusele ning organisatsioonide tegevusvõimekuse tõstmisele. Et arendustegevus oleks jätkusuutlik ning liikmete vajadusi arvestav, viiakse läbi organisatsiooni uuring. Et arendustegevusi paremini planeerida ja tagada jätkusuutlikkus, on oluline luua nii-öelda tugeva liikme profiil, millest lähtuvalt saab EPIKoda katuseorganisatsioonina teada, kui tugevad on tema võrgustikku kuuluvad liikmed ning sellest lähtuvalt on võimalik liikmeid ka süsteemselt arendada ja toetada.

Kuna tegemist on katuseorganisatsiooniga, kelle roll on olla koostööpartner ja huvide kaitsja riiklikul tasandil, on tähtis ka partnerite arvamus senisest tööst ning võimalikest kitsaskohtadest, mistõttu on vaja läbi viia ka uuring partnerite seas.

Tagamaks organisatsiooni (ja liikmesorganisatsioonide) jätkusuutlikkust, laiendada liikmeskonda ning kaitsta ja  esindada võimaikult ulatuslikke (ea)gruppe puuetega inimeste hulgast, on EPIKoda seisukohal noorteorganisatsioonide loomise ja noorte aktiviseerimise vajalikkuses. Kuna hetkel puudub süsteemne noorte tegevuse arendamine ning noorte aktiviseerimine EPIKoda liikmesorganisatsioonide üleselt, on see kindlasti eesmärk ja tegevussuund, mida võrgustiku töö tõhustamiseks arendusprogrammi raames teha tuleb.

Lisaks otsesele koolitus- ja arendustegevusele on tähtis ka informatsiooni ja teabe saamine ja edastamine erinevate kanalite kaudu (kodulehekülg, Facebook, Twitter, blogid, printmeedia jne). Võrgustiku tugevdamise ning avalikkuse teavitamise, suhtumise kujundamise ja mainekujunduse seisukohast on määrava tähtsusega kodulehekülje uuendamine, kaasajastamine, arendamine ning uute võimaluste juurutamine.

Projekti „Koostöö jõud“  tegevustest saavad kasu:

  1. kõik puuetega inimeste organisatsioonid (240 allorganisatsiooni oma 42 000 liikmega), kellel avaneb võimalus panustada EPIK edasistesse arengutesse ja tegevustesse ning saada muuhulgas koolitust;
  2. kõik puuetega inimesed Eestis (119 381 inimest), kellel lisanduvad puudega inimeste pereliikmed, kuna nende huve esindavad pädevad ja koolitatud organisatsioonid, mis kokkuvõttes tagab puuetega inimeste huvide laiapõhjalise  esiletoomise ühiskonnas;
  3. Eesti riik tervikuna, kuna puuetega inimesed on üks haavatavamaid gruppe ühiskonnas, kelle võrdset osalemist ühiskonnas tuleb toetada. Kui puuetega inimeste katuseorganisatsioon ja võrgustik on tugev, on see kasulik just Eesti riigile ja erinevatele riigiinstitutsioonidele, sest inimeste huvid on kaitstud, esindatud ja puuetega inimestel on võimalik kaasa rääkida läbi tugeva katuseorganisatsiooni;
  4. teised kodanikeühendused ja kodanikeühiskonnale laiemalt, sest kodanikeühiskonna arendamine, võrgustike arendamine ja toetamine aktiviseerib inimesi, kes igapäevaselt ei pruugi olla väga aktiivsed, soodustab ühiskonnas osalemist ning aitab kaasa kogu ühiskonna aktiivsemaks muutmisele.

Projekti tulemusena sai valmis EPIKoja arengukava aastateks 2011-2016, organisatsiooni uuring, arenguprogramm – tugeva liikme profiil ja juhtide arenguprogramm, EPIKoja uus ja ligipääsetav kodulehekülg www.epikoda.ee ning läbi viidud koolitused liikmesorganisatsioonidele.

KÜSKi eesmärgiks on kaasa aidata Eesti avalikes huvidestegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonnakujundamisel.

Huvitavaid materjale:

Tugeva liikme profiil

Juhtide arendusprogramm

Koostöömemorandum

EPIKoja rahuloluküˆsitlus 2012

Reklaam

logo hasartmängumaksu nõukogu

logo küsk

Toetajad

logo microsoft

logo symantec

logo merit tarkvara

logo tartu ehitus

logo yx it

logo top connect
logo Helpific
logo thermory