Projekt “Täiendkoolitusprogrammi väljatöötamine ja piloteerimine sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistidele puudega inimeste edukaks kaasamiseks ühiskonda

Ülevaade EPIKoja täiendkoolitusprojekti elluviimisest

EPIKoda viis ajavahemikul 01.02.2011 – 31.07.2012 ellu projekti „Täiendkoolitusprogrammi väljatöötamine ja piloteerimine sotsiaal- ja haridusvaldkonna  spetsialistidele puudega inimeste edukaks kaasamiseks ühiskonda“, et anda omapoolne panus täiendkoolituse süsteemi arendamisel Eestis.

Projekti rahastajaks oli Euroopa Sotsiaalfond, projekti kogueelarve oli 90 693 eurot.

Miks oli projekt vajalik?

Puudega inimesi tuleb tunnustada ühiskonna loomuliku osana, kellel on kõik õigused osaleda ühiskonnaelus võrdsetel alustel. Hoolimata seadusandluse arengust ja ühiskondliku arvamuse paranemisest erivajadustega inimeste suhtes, on siiski  väga paljud puudega inimesed jäänud tõrjutuks;  nad on riskirühmaks, kelle hariduse omandamises, tööturule jõudmises ja igapäevases toimetulekus on olulisi probleeme.

Probleemiks on see, et puudega inimestega tegelevate spetsialistide (sotsiaal- ja  lastekaitsetöötajad, õpetajad jt) teadlikkus puudetemaatika kohta vajab edasiarendamist. Üha enam on spetsialistidest on küll  erialast väljaõppega, kuid väljaõpe on laiapõhjaline ja seetõttu ei ole piisavalt rõhutatud tööd puudega inimestega. Vajaka on erialaspetsiifilistest täiendkoolitustest, mis oleksid suunatud spetsialistide pädevuse tõusule konkreetselt puudega inimeste valdkonnas (puudega inimese toimetuleku toetamine sotsiaal-, haridus- ja tööturuvaldkonnas, puude olemus, võimalused abistamiseks jpm).

Selleks, et olukord muutuks, ei piisa projektipõhistest koolitustest, vaid on oluline töötada välja puudega inimeste toimetulekut käsitlev täiendkoolitusprogramm, mis oleks kättesaadav juba ülikoolist. Selleks kaasasime projekti tegevustesse Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi, kellega koostöö kujunes väga sisukaks ja jätkub ka peale projekti lõppemist.

Projekti eesmärgid olid:

 1. analüüsida spetsialistide puude-teemalise täiendkoolituse vajadust ning täiendkoolituste kättesaadavust,
 2. töötada välja koolitusprogramm, mis vastaks reaalsetele vajadustele;
 3. piloteerida koolitusprogrammi, et koguda tagasisidet ning ettepanekuid;
 4. koostada loengutest e-õppematerjalid, õppefilm ning spetsialistide häid praktikaid ning informatsiooni koondav trükis “Heade praktikate kogumik”;
 5. viia läbi ümarlaud (ülikoolid, ministeeriumid, projekti partnerid), et arutada täiendkoolituste olukorda ning võimalusi koolituse jätkamiseks ühises koostöös;
 6. viia läbi konverents, et arutada spetsialistide ettevalmistuse, täiendkoolituse ja elukestva õppega seotud küsimusi, koostööd ning probleeme sotsiaal- ja haridusvaldkonna vahel.

Tänaseks saame öelda, et kõik tegevused on plaanipäraselt elluviidud.

Toimusid loengud ja arutelud:

Märts 2011 – mai 2012 toimusid loengud (2 õppegruppi, 40 sotsiaaltöötajat ja 40 haridustöötajat). Kokku toimus mõlemale õppegrupile 20 koolituspäeva.  Lektoriteks olid tunnustatud puuetega inimeste organisatsioonide esindajad, puudega lapse vanemad, meedikud, sotsiaal- ja haridustöötajad, kellel oli jagada häid kogemusi ning praktikaid igapäevasest tööst.

 Läbitud teemad olid järgmised:

Hoolekande korraldus, sotsiaalteenused:

 1. Pere toimetulek kriisiga – Pille Isat, Päevakeskus Käo; Tiina Tursman, MTÜ Kuusalu Omastehooldus.
 2. Puuetega inimeste hoolekande korraldus – Karin Hanga, Eesti Puuetega Inimeste Koda
 3. Riiklikud sotsiaalteenused – rehabilitatsiooniteenus – Karin Hanga; Külli Roht, Viimsi Haigla rehabilitatsioonimeeskond; Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu Kool.
 4. Abivahendid ja abivahendite teenus – Ligita Haavik, abivahendite keskus Terviseabi; Kadri Lemberg, abivahendite keskus INVARU.
 5. Sotsiaalteenuste arendus ja osutamine kohalikus omavalitsuses, Raivo Allev, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Sirlis Sõmer-Kull, Sotsiaalministeerium
 6. Kohaliku omavalituse roll puuetega inimeste hoolekandes – Helmen Kütt, Riigikogu liige, Katrin Tsuiman, Pärnu Linnavalitsus.
 7. Isikliku abistaja teenus –  Margit Rosental, MTÜ Händikäpp.
 8. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon – Monika Haukanõmm, EPIKoja juhatuse esimees.

Haridusvaldkonna korraldus, töötamine:

 1. HEV õpilased põhikoolis ja gümnaasiumis Urve Raudsepp-Alt, Tallinna Haridusamet.
 2. HEV noored kutsehariduses – Helma Täht, Päevakeskus Käo; Liina Teesalu, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.
 3. Erivajadusega noored kõrghariduses – Sven Kõllamets, Tallinna Tehnikaülikool.
 4. Tugiteenuste osutamine tavakoolis – Sille Rohi, Anu Pärn, Kiili Gümnaasium.
 5. Tugiteenuste osutamine kutseõppes – Kai Rannastu, Kuresaare Ametikool.
 6. Puue ja töötamine – Marko Simberg, Indrek Ülpner, MTÜ Abikäsi.

Puuded ja erivajadused:

 1. Nägemispuue  – Anne Kõiv, Tartu Emajõekool.
 2. Kuulmispuue – Mari Reislon, Tartu Ülikooli Kliinikum, Kuulmis- ja Kõnestamisosakond.
 3. Kõnepuue – Külli Roht, Eesti Afaasialiit.
 4. Liikumispuue – Heli Kaldoja, Aktiviseerimiskeskus AVE.
 5. Intellektipuue – Jane Langemets, Päevakeskus KÄO; Helle Känd, Tartu Maarja Tugikeskus.
 6. Autism – Marianne Kuzemtšenko, Eesti Autismiliit.
 7. Käitumishäired lastel ja noortel – dr Piret Aavik, Põhja-Eesti Regionaalhaigla.
 8. Depressioon lastel ja noortel – Algi Samm, Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituut.
 9. Psüühikahäired täiskasvanutel – Triin Vana, Tallinna Vaimse Tervise Keskus.
 10. Reumaatilised haigused – dr Marge Esko, Lääne-Tallinna Keskhaigla.
 11. Südame- veresoonkonna haigused – dr Eve Sooba, Ida-Tallinna Keskhaigla.
 12. Epilepsia –  dr Inga Talvik, Tartu Ülikooli Kliinikum.
 13. Diabeet – Ulvi Tammer-Jäätes, Eesti Diabeediliit
 14. Tsöliaakia  – Aive Antson, Eesti Tsöliaakia Selts.

Pakkusime võimalust õppimiseks ja kogemustevahetuseks õppekäikudel

Väikestes gruppides toimusid  õppekäigud erinevatesse hoolekande- ja haridusasutustesse, nt  Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Astangu KRK ning Maarja Küla, kes olid ka projekti partneriteks.

Koolituse kohta on väljatöötatud e-õppematerjalid, mida loodame kasutada järgmistes koolitustes, mida loodame jätkata koostöös Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli ning Sotsiaaltöö Instituudiga.

Samuti on väljatöötatud ja ootab huvilisi “Heade praktikate kogumik”, mis koondab info sotsiaal- ja haridusvaldkonna toetuste-teenuste kohta ning kus igapäevast sotsiaal- või õpetajatööd tegevad praktikud jagavad oma kogemusi juhtumite lahendamisel. Käsiraamat on kättesaadav elektroonsel kujul EPIKoja koduleheküljelt (rubriik trükised) ning vajaduse korral ka paberkandjal.

Muud tegevused projekti raames:

 • Projekti raames uurisime osalejate vajadusi erialaste täiendkoolituste kohta, et teada millistele ootustele vastata, mis takistab täiendkoolitustel osalemist jm;
 • Viisime läbi ümarlaua arutelu erinevate ülikoolide (Tallinna ja Tartu Ülikool, Pärnu Kolledž, Avatud Ülikool) ja oluliste partnerite osavõtul (SoM, HTM, projekti partnerid), et ühiselt arutada mida ülikoolides pakutakse, millised on ootused spetsialistide ettevalmistusele jm (ümarlaua kokkuvõtte ning ettekannete materjalid on kättesaadavad kodulehelt, rubriik – tegevused, projektid).
 • Viisime läbi konverentsi, kus teema olulisust rõhutasid nii sotsiaal- kui haridusminister ning paljud igapäevase töö praktikud. Konverents 150 osalejaga toimus 06.juunil ja konverentsi materjalid on kättesaadavad EPIKoja kodulehelt (rubriik – tegevused, projektid).

Poolteist aastat oli tihedalt täidetud erinevate tegevustega. Projektimeeskond töötas koosseisus Karin Hanga – projektjuht, Getter Tiirik, Monika Haukanõmm, Helen Voog, Anne Tang, Koidu Saia, Õnne Männasalu. Suur aitäh meeskonnale töö eest projekti korralduslikes ja sisulistes tegevustes!

Suur aitäh projekti partneritele:

Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituut

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

Maarja Küla

Suur aitäh lektoritele, osalejatele ja toetajatele!

Ümarlaud: Sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistide täiendkoolitusvajadus – 16. mai 2012

Reklaam

logo hasartmängumaksu nõukogu

logo küsk

Toetajad

logo microsoft

logo symantec

logo merit tarkvara

logo tartu ehitus

logo yx it

logo top connect
logo Helpific
logo thermory