Kuidas toimub puude raskusastme taotlemine?

Määratud sügav, raske või keskmine puue annab õiguse taotleda erinevaid puudega inimestele mõeldud sotsiaaltoetusi, teenuseid ja soodustusi. Puude raskusastme taotlemine toimub läbi Sotsiaalkindlustusameti.

Alljärgnevalt on väike ülevaade üldisest taotlemisprotsessist:

  1. Enne taotluse esitamist on oluline, et oleksid käinud 3 kuu jooksul pere- või eriarsti juures. Nii on arstil asjakohane ülevaade sinu tervislikust olukorrast. Kindlasti tasub arsti enne taotluse esitamist informeerida, et oled taotlemas puuet, nii teab ka tema aegsasti koondada ja sisestada vajalikud terviseandmed tervise infosüsteemi.
  2. Täida ekpertiisitaotlus, mida on võimalik  teha  riigiportaalis eesti.ee. Taotluse vorm on kättesaadav ka elukohajärgses Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses või Sotsiaalkindlustusameti kodulehel rubriigis Blanketid. Kui taotluse täitmine tundub keeruline, on sul alati õigus pöörduda Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse, kust saad abi paluda.
  3. Täidetud taotluse võid viia Sotsiaalkindlustusametisse kohapeale, saata posti või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna. Vajaliku kontaktinfo leiad Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.
  4. Ära unusta taotlusesse märkida perearsti või raviarsti kontakte, kelle juures oled käinud viimase kolme kuu jooksul ja kellel on vajalikud andmed sinu terviseseisundi kohta. Sotsiaalkindlustusamet küsib terviseseisundi ülevaate sellelt arstilt, kelle kontaktid oled ekspertiisitaotlusesse lisanud.

Juhul, kui taotled puude raskusastet oma lapsele, siis enne esmase puudeotsuse tegemist koostatakse lapsele isiklik rehabilitatsiooniplaan. Esmakordselt lapsele puuet vormistavale perele saadetakse vastav suunamiskiri isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks koos nimekirjaga rehabilitatsiooniteenuse pakkujatest. Sinu ülesanne on võtta 60 päeva jooksul ühendust sulle sobiva teenust osutava asutusega ning leppida kokku rehabilitatsiooniplaani koostamise aeg. Regulaarseks rehabilitatsiooniteenuseks on mõistlik valida kodulähedane asutus. Järgmistel puude määramistel plaan kohustuslik pole ja tavaliselt korduvtaotlejaid plaani koostama ei suunata.

Kui paberid on edastatud, mis saab edasi?

  1. Varu kannatust, puude raskusastme ekspertiis võtab tavaliselt aega kuni 1,5 kuud.
  2. Sotsiaalkindlustusamet edastab taotluses märgitud arstile päringu terviseseisundi kirjelduse saamiseks. Seda tehakse kümne päeva jooksul taotluse saamise kuupäevast. Sinul kohta käivate terviseandmetega võimalik tutvuda ka patsiendiportaalis, kuhu saab sisse logida ID-kaardiga.
  3. Arst täidab terviseseisundi kirjelduse vormi 15 päeva jooksul ning edastab selle koos teiste tervist kirjeldavate dokumentide koopiatega Sotsiaalkindlustusametile. Kui ekspertiisitaotluses esitatud andmed või taotlusele lisatud dokumendid ei ole ekspertiisiks piisavad, määrab Sotsiaalkindlustusamet uue tähtaja puuduvate andmete või dokumentide esitamiseks. Menetluse käigu ja tulemuse kohta saad infot Sotsiaalkindlustusametist.
  4. Sotsiaalkindlustusamet teeb puude ekspertiisi, kaasates ekspertarste. Puude raskusastme tuvastamine toimub dokumentide alusel – ekspertiisitaotlus ja terviseseisundi kirjeldus. Sina ekspertiisi tegijatega ei kohtu! Kas puue on olemas ning kas ja milliseid lisakulusid põhjustab, hinnatakse taotluse põhjal. Oluline on eelnevalt läbi mõelda ja taotlusse kirja panna kõik oma erivajadusega tingitud lisakulud.
  5. Otsuse puude raskusastme kohta vormistab Sotsiaalkindlustusamet kirjalikult 15 päeva jooksul, arvates otsuse tegemise kuupäevast. Otsusest teavitatakse ka terviseseisundi kirjelduse teinud arsti.

Kui sa ei ole otsusega rahul

Kui sulle tundub, et ekspertiisiotsus ei ole  õige,  on  sul õigus  30 päeva jooksul pärast otsuse teadasaamist pöörduda vaidega Sotsiaalkindlustusameti juures asuvasse vaidekomisjoni. Vaides pead selgitama, miks sa otsusega nõus ei ole. Kui tunned, et jääd otsuse sisu mõistmisega hätta või soovid abi vaide esitamisel võid alati pöörduda ka EPIKoja poole, et saada töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende lähedastele mõeldud nõustamisteenust.

Loe lisa:

Sotsiaalkindlustusameti puude tuvastamise alaleht