Koostöökogu

26.09.2003.a. tegi EPIKoja liikmesorganisatsioon Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit sotsiaalministri hr. Marko Pomerantsi poole ettepanekuga moodustada vastavalt Madridi deklaratsioonile riigi võimuorganite ja suuremate puudegruppide liitude esindajate vaheline Koostöökoda. Nimetatud organi ülesanne on vastastikuse dialoogi ja koostöö kaudu koostada rakenduslikud arengukavad puuetega inimeste probleemide eri valdkondade kohta.

Vastavalt sotsiaalministeeriumis 26.09.2003 toimunud nõupidamisel kokkulepitule moodustada kolmepoolne Koostöökogu puuetega inimeste probleemide lahendamiseks. 08.10.2003 toimunud puudeliikide organisatsioonide koosolekul otsustati, et koostöökogu töös osalevad puuetega inimeste organisatsioonide poolt viis organisatsiooni: 1. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit 2. Eesti Pimedate Liit 3. Eesti Kurtide Liit 4. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit 5. Eesti Puuetega Inimeste Koda

Koostöökogu töös osalevad puuetega inimeste organisatsioonid korraldavad koostöökogu koosolekute vahelisel perioodil oma töökoosolekuid FOORUMI nime all.

Vaata ka:

Koostöökogu istungid:

Vabariigi Valitsuse ja puuetega inimeste esindusorg​anisatsioo​nide koostöökog​u istung –  20 märts 2013