Uudised

Korrastamaks järjekordi ja lühendamaks nende pikkust on alates 2016. aastast lisatud sotsiaalhoolekande seadusesse isiku erihoolekandeteenuste järjekorrast väljaarvamise põhimõte. See kohustab erihoolekandeteenuste järjekorda võetud inimest pöörduma teenusele 3 kuu jooksul teenuse osutamise otsuse tegemise kuupäevast, kui soovitud teenuseosutaja juures on olemas vaba koht.

Erihoolekande teenuste järjekordade pikkus sõltub sobivate teenuskohtade olemasolust ja inimeste valmisolekust minna teenusele niipea kui vabaneb temale sobiv koht. Seetõttu on oluline mitte hoida teenuse järjekorras inimesi, kes tegelikult teenust ei vaja või ei ole veel valmis teenusele minema.

Kui erihoolekandeteenuse taotluse esitanud inimene ei lähe kolme kuu jooksul teenusele tema poolt valitud teenuseosutaja juurde, arvatakse ta järjekorrast välja. Kauemaks kui kolmeks kuuks jäävad järjekorda inimesed, kes soovivad kohta kindla teenuseosutaja juurde, kuid kelle juures kolme kuu jooksul kohta ei vabane. Nemad suunatakse teenusele soovitud asutusse koha vabanemisel. Samuti võivad jääda järjekorda inimesed, kes ei saa mõjuval põhjusel kolme kuu jooksul teenusele pöörduda, näiteks pikaajalise statsionaarse ravi tõttu.

Täiendavat informatsiooni riigieelarvest rahastatavate erihoolekandeteenuste osutamise kohta saate ka Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106.