Uudised

EPIKoja 2016. aasta tegevusprogrammi kavandatud tegevustest on mõned ajaliselt piiritletud ja mõned toimuvad läbivalt terve aasta jooksul. Tegevuste eesmärkideks on EPIKoja liikmesorganisatsioonide ning võrgustikupartnerite jätkuv kaasamine ja pädevuste edasiarendamine, EPIKoja rolli tugevdamine siseriiklikus poliitikakujundamise protsessis ja puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse tõstmine. Vastavalt sellele on ülesanneteks seatud liikmesorganisatsioonide vajadustele vastavate ümarlaudade, koolituste ja teabeürituste läbiviimine, üldkoosolekute, suvekooli ning juhatuse koosolekute korraldamine. Et vajalik informatsioon puuetega inimestele suunatud rahvusvaheliste ja siseriiklike tegevuste, sh toetuste, teenuste, rahvusvaheliste õigusaktide, töövõime reformi jt oluliste küsimuste kohta jõuaks rohkemate inimesteni, planeerime 2016. aastal jätkata regionaalseminaride korraldamist koostöös piirkondlike puuetega inimeste kodadega.

Tagamaks võrdväärset ligipääsu kultuurielule, soovime pöörata tähelepanu nägemis-, kuulmis-, liikumis- ja vaimupuudest tulenevatele takistustele. Lähtuvalt seisukohast, et puudega inimeste ning nende pereliikmete elukvaliteet ja eneseteostuse võimalused sõltuvad info, teenuste, toodete, abivahendite, hariduse jm kättesaadavusest ning samuti teiste ühiskonnaliikmete valmidusest arvestada erivajadusega inimestega, panustame Puuetega Inimeste Kultuurifestivali korraldamisse Tartus koostöös Tartu Puuetega Inimeste Kojaga ja koguperefestivali „Puude Taga On Inimene“ korraldamisse koostöös samanimelise MTÜ-ga aidates kaasa kõigi inimeste vajadusi arvestava (kultuuri)keskkonna loomisele, mis ei eelda „ühe lahenduse sobivust kõigile“, vaid arvestab inimeste vajaduste mitmekesisusega.

Tegevuskava 2016