Uudised

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) pöördus täna (so 9.05.2017) Sotsiaalministeeriumi poole ettepanekuga luua töövõime hindamise metoodika arendamise laiendatud koosseisus töörühm.

Tervise infosüsteemis leitavad inimese tervist puuduvad andmed on sageli ebapiisavad ning nende kvaliteet ja koosseis pole sageli asjakohane töövõime hindamiseks. Näiteks Eesti Töötukassa andmetel on pooltel kõigist töövõime hindamise juhtumitest vajalik esitada täiendav terviseandmete päring arstile. Kuigi antud probleem kui uue töövõime hindamise metoodika edukat rakendamist takistav tegur tuli selgelt esile  juba 2015 aastal sotsiaalministeeriumi poolt läbi viidud Töövõime hindamise metoodika piloteerimise tulemuste analüüsis ei ole seniajani rakendatud tõhusaid meetmeid tervise infosüsteemi andmete kvaliteedi parandamiseks.

Terviseandmete puudumine ja töövõime hindamiseks ebasobiv kvaliteet on põhjustanud sadade töövõime hindamise otsuste hilinemise ning ahelreaktsioonina vähenenud töövõimega inimeste õiguste rikkumise ligipääsul toetustele ja teenustele. Praegune olukord on toonud kaasa ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni artiklite 27 Töö ja tööhõive, 28 Küllaldane elatustase ja sotsiaalne kaitse ning 26 Habilitatsioon ja rehabilitatsioon rikkumise.

Seetõttu oleme EPIKoja poolt teinud Sotsiaalministeeriumile ettepaneku luua juhtkondade tasandi töörühm töövõime hindamise metoodika arendamiseks ning tervise infosüsteemi andmekvaliteediga seotud probleemide tõhusate ja jätkusuutlike lahenduste väljatöötamiseks.

EPIKoja ettepanek on kaasata töörühma lisaks sotsiaalministeeriumi töö- ja tervisevaldkonna ning koja esindajatele õiguskantsleri, võrdõigusvoliniku, Eesti Töötukassa, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Arstide Liidu, Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusameti esindaja ning sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni- ning sotsiaalala esindajad.