Uudised

Puue ei ole ainuüksi vaimne ja füüsiline kogemus, vaid hõlmab ka stigmat, mis teeb sellest sotsiaalse kogemuse. Kõiki saab ühiskonda kaasata, kohandades selleks keskkonda ning muutes hoiakuid ja poliitikat.

MARI-LIIS SEPPER

Mitmes mõttes sarnaneb puue kui kategooria soo ja assiga, sest ka puude alusel püütakse inimesi liigitada. Siit tekib küsimus, kui palju põhineb liigitus bioloogial ja mil määral on see sotsiaalselt konstrueeritud.

„Kui kirjutada, siis mitte enam vabandavalt positsioonilt voodis, kus ma perversse sandina laman, vaid oma eluõiguse eest seisva olendina. Alati vabandada oma olemasolu pärast – see on mind ära tüüdanud.“ See on väljavõte veebipäevikust, mida peab end seksuaalvähemusse kuuluva vaimse sandina (ingl queer cripple) identifitseeriv feministlik autor, kelle haigus – bipolaarne häire – on üks teemadest, mille kohta ta tihti eneseirooniliselt ja humoorikalt sõna võtab. Ta on ühtlasi üks paljudest autoritest, kelle väga isiklikud kirjutised moodustavad feministlike puudeuuringute tekstikorpuse. Ingliskeelses maailmas on alates 1980ndatest avaldatud lugematul hulgal tekste, kus puudega naised räägivad minajutustuse vormis oma lugu. Loe edasi »

Sotsiaalministeerium valmistas ette Vabariigi Valitsusele puudega inimeste toetuste analüüsi. Seoses sellega on läbi viidud sihtrühmade esindajatega intervjuud, on toimunud kohtumised puudega inimestega ja puudega inimeste eestseisjatega Haapsalus, Jõhvis, Tartus ning Tallinnas, läbi on viidud küsitlus saamaks ülevaade, kui palju kulub raha sotsiaalteenuste omaosalusele, käsimüügiravimitele vms.

Suured tänud kõigile, kes küsitlust levitasid ja sellele vastasid. Eriline tänu siinkohal Eesti Tsöliaakia Seltsi liikmetele ja juhatuse esimehe Aive Antsonile. Nende hulgas oli enim vastajaid, kes küsimustiku lõpuni täitsid.

Kahjuks oli vastajate arv väike ja enamikul vastanutest puudub ametlik puue. Seega ei ole antud kokkuvõtte pinnalt võimalik teha järeldusi puudega inimeste tegelike lisakulude ja nende maksumuste kohta ning küsimustiku tulemusi ei saa kasutada poliitikamuudatuste sisendiks. Loe edasi »

Sotsiaalministeerium valmistab ette Vabariigi Valitsusele puudega inimeste toetuste analüüsi. Seoses sellega oleme läbi viinud sihtrühmade esindajatega intervjuud, on toimunud kohtumised puudega inimestega ja puudega inimeste eestseisjatega Haapsalus, Jõhvis, Tartus ning Tallinnas.

Suur tänu kõigile, kes on aega leidnud ja osalenud nendes ettevõtmistes.

Lisan siia mõned tähelepanekud, mis senistelt kohtumistelt on esile kerkinud:

  1. Puudega inimeste sotsiaaltoetus on väike ja ei kata puudest tulenevaid lisakulusid;
  2. Enim läheb toetus abivahendite ja teenuste omaosaluse kompenseerimiseks ning ravimitele;
  3. Töötavate puudega inimeste töötasu läheb paljuski transpordile (v.a Tallinn);
  4. Katmata teenuste vajadused on sotsiaaltransport, isiklik abistaja, tugiisik, viipekeeletõlk, rehabilitatsioon, erihoolekanne ja taastusravi;
  5. Teenused pole võrdselt kättesaadavad, maal ja linnas on erinevad olukorrad. Teenuste maht ja kvaliteet on erinevad.

Loetletud info täpsustamiseks palun veel Teie kaasabi. Sotsiaalministeeriumil puudub ülevaade, kui palju kulub raha näiteks sotsiaalteenuste omaosalusele, käsimüügiravimitele vms.

Otsime teie hulgast inimesi, kes on nõus täpselt kirja panema kolme kuu kulud – august, september ja oktoober.

Palun jagage seda küsitluses osalemise palvet puudega inimestele. Mida rohkem saame vastuseid, seda parema ülevaate saame tegelikust olukorrast.

Omalt poolt kinnitame, et Teilt saadud andmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Küsitluse käigus kogutud andmed jäävad anonüümseteks ning neid kasutatakse üldistatuna vaid andmeanalüüsiks ja kokkuvõtete tegemiseks.

Kuna küsimused on kolme kuu kohta, siis on võimalik küsitlust jätkata hiljem vajutades „Jätka hiljem“ nupule. Palun täitke lõplikult küsitlused hiljemalt 5. novembriks 2016.

Vastan meelsasti kõikidele täiendavatele küsimustele. Selleks saatke kiri e-posti aadressile: tiia.sihver@sm.ee.

Alustage küsitlusele vastamist SIIT.

Heade soovidega
Tiia Sihver
Sotsiaalministeerium
Sotsiaalkindlustuse osakond
tiia.sihver@sm.ee

Tervise valdkonna analüüsis rõhutavad eksperdid vajadust uuendada tervise valdkonna e-teenuste arendamise korraldust ja viia osad tegevustest ministeeriumist rakendustasandile. Ministeerium jätkab ekspertide tehtud ettepanekute analüüsimist, et jõuda aasta lõpuks konkreetsete muudatusettepanekuteni.

„Töötame analüüsis toodud ettepanekud läbi ja jätkame tervise valdkonna töökorralduse täiendava analüüsiga uue asekantsleri eestvedamisel,“ ütles kantsler Marika Priske. „Konkreetselt analüüsi tulemuste põhjal arutame ravimite hinnastamise ja hüvitamise menetlemise viimist ministeeriumist haigekassasse ja riiklike programmide ravimite ning vaktsiinide hankimise viimist rakendustasandile.“

Kantsleri sõnul on muudatuste eesmärk tagada terviklik tervise valdkonna juhtimine. „Ümberkorralduste eesmärk ei ole luua ühe aadressiga asutust, vaid kõige tähtsam on pakkuda inimestele paremaid teenuseid. Selleks tuleb tõhustada kogu tervise valdkonna juhtimist ja töökorraldust,“ selgitas Priske.

Rahandusministeerium koostöös sotsiaalministeeriumiga tellisid tänavu jaanuaris tervise valdkonda terviklikult käsitleva analüüsi, et saada ettepanekuid valdkonna tegevuse efektiivsuse suurendamiseks, ressursside tõhusamaks kasutamiseks ning funktsioonide parima jaotuse tagamiseks. Töö teostas riigihanke tulemusena BG- Konsultatsioonid OÜ.

Analüüs telliti osana riigiülesannete analüüsist, mille üks eesmärke on tõhus ja riigile jõukohane töökorraldus.

Lõppraporti koos sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi märkustega leiab aadressilt: Riigihanke „Tervise valdkonna funktsionaalne analüüs“ (31.05.2016)

Lisainfo:
Karin Volmer
Kommunikatsioonijuht
Sotsiaalministeerium
626 9102 / 5696 4876
press@sm.ee / karin.volmer@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium

Pöördun teie poole palvega seoses ravikvaliteedi edendamise eesmärgil koostatavate ravi- ja patsiendijuhendite koostamisega.

Eesti Haigekasaa toetab erinevate terviseprobleemide ravistandardite väljatöötamist kaasaegse uurimismetoodika järgi aastast 2011, seni koostatud juhendid, koolitusmaterjalid on leitavad kodulehelt http://ravijuhend.ee/

Taoliste juhendite koostamise meeskonna ja sekretariaadi põhilised liikmed on vastava eriala eksperdid, arstid ja õed. Lisaks on jätkuvalt peetud ülioluliseks kõikidesse juhendite koostamise protsessidesse kaasata sihtrühma kuulavaid patsiente.

Siinkohal üleskutse leida oma liikmete seast üles need inimesed, kes oleksid huvitatud oma või lähedase raviküsimustes kaasa rääkima. Seeläbi saab konkreetne patisent või pereliige anda oma panuse vastava ravikorralduse väljatöötamisel ning ühtlasi ka kaasarääkida riigi ravikvaliteedi süsteemi parendamises.

Käesoleval aastal alustatakse juhendite koostamist virvendusarütmia, insuldi, HIV ja unehäirete ravi kohta.

Seega oodatakse töörühmadesse nimetatud tervisehäiret omavaid patsiente või nende lähedasi. Patsiendi esindaja roll on osaleda töörühma koosseisus ravisoovituste väljatöötamisel. Loe edasi »

Euroopa Liidu lähiaastatel vastuvõetavad meetmed hõlmavad Euroopa Liidu liikmesriikide poolt väljastatud, puuet tõendavate dokumentide vastastikust tunnustamist ja nendega kaasnevate soodustuste saamist.

Sellel eesmärgil on Euroopa Liit võimaldanud 8 liikmesriigil, sealhulgas Eestil, saada rahastust osalemaks projektis, mis võimaldaks piloteerida Euroopa Liidu ülese puude kaardi kasutusele võtmise eeltingimusi. Pilootprojekti eesmärgiks on rajada hüvede/soodustuste andmebaas, mis koondaks info puudega inimestele mõeldud soodustustest ja tõstaks teenusepakkujate ja teenusekasutajate teadlikkust.

Palume Teid osa võtta küsitlusest juhul kui Teile on Sotsiaalkindlustusameti poolt omistatud puue. Küsitlus kaardistab puude kaardi kasutamise võimalusi Euroopas käesoleval ajal.

Küsimustele vastamine on vabatahtlik. Küsitluse vastuseid ei seostata Teie kui konkreetse isikuga, vaid andmeid töödeldakse anonüümsetena. Kuigi küsitlus sisaldab delikaatseid andmeid Teie puude kohta, annab see teave olulist lisandväärtust tulemuste üldistamisel.

Küsimustele vastamine ei võta rohkem aega kui 20 minutit.

Küsitlus avaneb siin

Lisainfo:
Eesti Puuetega Inimeste Koda
tel: 661 6614
e-mail: epikoda@gmail.com

Kuidas koostada oma veebilehtedel tekste, kasutada pilte või kuidas ühte head ja sihtrühmale kõige kasulikumat kodulehekülge teha ja hallata?

Et ühingutele selles valdkonnas abiks olla ja parimad vahendid ja teadmised kvaliteetsete kodulehtede tegemiseks kätte anda, aidata lehed ära sisustada ja rääkida ka selle edaspidisest haldamisest, on KÜSK 2016. aasta sügisesse planeerimas üht ägedat ja praktilist veebidisaini häkatloni.

Veebidisaini häkatlon toimub ühel nädalavahetusel, reede õhtust pühapäeva õhtuni ning seal:

Saad oma ala asjatundjate juhendusel ülevaate veebidisaini põhimõtetest ning sellest, kuidas oma ühingut digitaalselt paremini nähtavaks teha;

  • Ehitad valmis päris uue veebi;
  • Tutvud teiste vabaühingutega professionaalses, kuid vabas ja meeleolukas õhkkonnas.
  • Üritus on tasuline ja saab olema sama kallis, kui keskmine teatri pilet, kuid kindlasti oma hinda väärt ja sisu kohta soodne. Osalemiseks ei ole vaja varasemaid kogemusi veebidisainis, ainult sülearvuti on tarvis kaasa võtta.

Kuigi üritus on planeeritud alles sügisesse, kuulame me praegu maad ja teeme ettevalmistusi. Kui tunned, et Sinu ühing vajab uut veebilehte ning kui sooviksid sügise alguses häkatlonil osaleda, anna meile sellest teada vastates ühele lühikesele küsimustikule. Selle abil saame kohale kutsuda õiged eksperdid vastavalt ühingute vajadustele ja planeerida kogu korraldust, sealhulgas ürituse toimumiskohta.

Rohkem infot leiad küsimustiku lingist.

Küsimuste korral kirjuta kysk@kysk.ee