Uudised

Alates 01.01.2016 muutus põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.

Isikliku abivahendi kaart

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik: Muud blanketid) alates 01.01.2016. Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart (edaspidi IAK).

Õigustatud isik on:
• kuni 18-a laps;
• kuni 18-a puudega laps;
• 18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või enam;
• 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
• alates 18-a tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
• 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
ning lisaks
• isik, kes vajab rinnaproteesi;
• isik, kes vajab silmaproteesi;
• isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks.

Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema:
• kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
• välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõend;
• klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016 SIIN .

NB! Kui kehtivale isikliku abivahendi kaardile ei ole märgitud kaardi kehtivuse tähtaega, peab inimene ettevõttesse pöördumisel kaasa võtma töövõime kaotuse ja/või puude tuvastamise otsuse (välja arvatud vanaduspensioniealine isik). Loe edasi »

5. jaanuaril kohtusid Sotsiaalkindlustusamet ja abivahendeid pakkuv ettevõte Invaru OÜ ning koostöös on tuvastanud kliendigrupp, kellega on tekkinud uuele süsteemile üleminekul segadust omaosaluse hinna osas, mis oli kõrgem kui tavapäraselt.

Piirhinna kehtestamine on ootuspäraselt toonud välja varasema süsteemi kitsaskohad. Varasemalt lahendati kõik abivahendeid puudutavad olukorrad ühetaoliselt – alates sellest aastast on erijuhtudel lähenemine personaalsem.

Need juhtumid lahendab Sotsiaalkindlustusamet nüüdsest erimenetlusena.

Invaru OÜ edastab Sotsiaalkindlustusametile info klientide kohta, kes on tänaseks saanud oodatust oluliselt suurema arve ning nendega võetakse personaalselt ühendust, et leida lahendus. Kõikidel, kellega järgmise nädala lõpuks ühendust ei ole võetud, palub Sotsiaalkindlustusamet ise kontakteeruda.

Ühendust võetakse paralleelselt ka kõikide teiste teenuseosutajatega, et sarnaseid muresid ennetada.

Regina Salmu
Kommunikatsiooninõunik
Sotsiaalkindlustusamet
regina.salmu@sotsiaalkindlustusamet.ee
640 8192 / + 372 5026459
Endla 8 / 15092 Tallinn / Eesti
www.sotsiaalkindlustusamet.ee  

Eesti Puuetega Inimeste Koda vahendab Sotsiaalkindlustusameti selgitust seoses abivahendi hankimisega:

Sotsiaalkindlustusamet kutsub üles kõiki abivahendi ostjaid või üürijaid küsima erinevatest ettevõtetest soodsamat hinda. Samuti pakuvad Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajad tuge ja informatsiooni parima lahenduse leidmiseks.

1.jaanuarist käivitunud uus sotsiaalsete abivahendite müümise ja rentimise korraldus vabastab inimesed kohustusest teha sundoste elukohajärgsetes ettevõtetes ehk nad saavad leida endale soodsama teenusepakkuja üle Eesti.

Nimekirja abivahendeid pakkuvatest ettevõtetest leiab Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt ning ettevõtja valikul saab abi ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajatelt (Telefon 16106).

Seoses sellega kutsub Sotsiaalkindlustusamet abivahendi taotlejaid üles mitte leppima ühe firma pakutava kõrgema hinnaga, vaid küsima paremat pakkumist teistest abivahendeid müüvatest ja üürivatest ettevõtetest. Hindade võrdlemine on uues olukorras väga soovitatav, sest nüüdsest liigub raha koos inimesega – ettevõte saab müüa ja rentida abivahendeid vaid siis, kui tema juurde tulevad kliendid.

Juhime tähelepanu, et ettevõtetel on lähtuvalt tarbijakaitse seadusest kohustus avaldada toodete ja teenuste hinnakiri, kas siis kodulehel või kirjalikult otse kliendile, samuti on ettevõte kohustatud teavitama kliente muutustest hinnakirjas. Arvega hinnatõusust teavitamine ei ole õiguslikult aktsepteeritav, ega ka kliendisõbralik käitumine.

Täna kohtub Sotsiaalkindlustusamet ka Invaru OÜ esindajaga, kelle klientidelt oleme saanud tagasisidet märgatava hinnatõusu kohta. Nende juhtumitega tegeletakse personaalselt Sotsiaalkindlustusameti spetsialistide poolt leidmaks teine teenusepakkuja või kohaldades erimenetlust.

Pere- ja eriarstidel on olnud ülesanne määrata abivahendi vajadust juba aastaid. See praktika on aga olnud ebaühtlane, kuna arstid pidid tõendil abivahendit kirjeldama. Nüüd on abivahendi määramiseks arstidel olemas töövahend, mille abil tõend ISO koodi täpsusega väljastada. http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/abivahendi-teatmik/abivahendi-teatmiku-allalaadimine/

Tuletame meelde, et juba väljastatud abivahendi kaardid kehtivad ka täna ning sellega võib otse pöörduda abivahendeid müüvasse ja üürivasse ettevõttesse.

Abivahendite süsteemi ümberkorralduse kõige olulisem eesmärk on see, et nendel inimestel, kes vajavad abivahendit, oleks lihtsam ja parem. Probleemide tekkimisel on Sotsiaalkindlustusamet valmis kõiki pöördujaid aitama neile parima lahenduse leidmisel.

Lisainfot saab ka e-postiaadressilt abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee ning Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106. Nimekirja abivahendeid pakkuvatest ettevõtetest ja täpsema info abivahendite korra kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendid-3).

Regina Salmu
Kommunikatsiooninõunik
Sotsiaalkindlustusamet
regina.salmu@sotsiaalkindlustusamet.ee
640 8192 / + 372 5026459
Endla 8 / 15092 Tallinn / Eesti
www.sotsiaalkindlustusamet.ee