Uudised

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo allkirjastas 29. mail määruse, millega kehtestatakse puuetega inimeste erivajadusi arvestades nõuded avalikele ehitisele, et tagada puuetega inimeste takistusteta liikumine ja ehitise kasutamine ning asjakohase teabe kättesaadavus.

Ka seni pidi ehitamisega seotud tegevustes igal juhul järgima head tava ja arvestama puuetega inimeste erivajadustega. Kuid nüüdsest on avalikule ehitisele esitatavate ligipääsetavuse, kasutamise ja ohutuse nõuete ajakohastatud ja täpsustatud kujul kehtestamine on tingitud vajadusest tagada igale inimesele võrdseid võimalusi pakkuv, väärikas ja iseseisev toimetulek.

Määruse eelnõu ettevalmistamisel on ennekõike lähtutud nende isikute ja huvigruppide arvamusest ja ettepanekutest, kelle jaoks sellised abinõud on igapäevaselt vajalikud.

Määruse koostamisele panustaid: MTÜ Ligipääsetavuse Foorum juhatuse liikmed, Ligipääsetavuse nõukogu liikmed ning Eesti Puuetega Inimeste Koda koos oma liikmesorganisatsioonidega, nagu Eesti Pimedate Liit, Eesti Vaegkuuljate Liit ning Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit.

Lisaks määruses loetletud ehitistele saab kohaliku omavalitsus määratleda ehitised, millele kohaldatakse ligipääsetavuse nõudeid. Palo sõnul on kohaliku omavalitsuse üksusele kaalutlusõiguse andmine on oluline eelkõige tema sõltumatust ja otsustusõigust silmas pidades, mis tugineb nii kohaliku kogukonna vajaduste kui ka omavalitsusüksuse võimaluste arvestamisele

Määrus “Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele” kehtestatakse ehitusseadustiku rakendusaktina ning see jõustub alates 03.06.2018.

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumi pressiteade