Tööturuteenused

Kui töölesaamist või töötamist takistab töötaja puue või pika-ajaline terviseprobleem, siis on tööturuteenuste ja –toetuste seaduse (lühend TTTS) alusel võimalik saada mitmeid eriteenuseid:

1.   tööruumide ja töövahendite kohadamine (läbi kohandamise muudetakse töökeskkond või töövahend puudega inimesele ligipääsetavaks ja kasutatavaks nt uksepakkude eemaldamine, kaldtee, tualett jm) § 20. Eesti Töötukassa sõlmib halduslepingu tööandjaga, kelle tööruume ja -vahendeid kohandatakse. Eesti Töötukassa hüvitab tööandjale pärast kohanduse valmimist ja puudega isiku tööandja juures tööle või teenistusse asumist 100 protsenti töökoha ja -vahendi kohandamise maksumusest ning töötavale puudega isikule tehtud kohanduse maksumusest 50 protsenti. Tööandja tagastab Eesti Töötukassalt tööruumide ja -vahendite kohandamiseks saadud hüvitise summa täies ulatuses, kui asjakohane töö- või teenistussuhe lõpetatakse tööandja algatusel enne kolme aasta möödumist töölepingu sõlmimisest või ametisse nimetamisest, välja arvatud juhul, kui: 
1) vabastamise põhjus on teenistuja poolne teenistuskohustuste rikkumine, usalduse kaotus või vääritu tegu või töötaja töölepingu ülesütlemine töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktides 3–8 nimetatud põhjustel; 
2) teenistuja ei vasta ametikohale oma tööoskuste või tervise poolest või töötajaga on tööleping üles öeldud töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud põhjustel. 
Seda tööturuteenust ei osutata töötule tihedamini kui kord kolme aasta jooksul.;

2.  töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmine – liikumis-, nägemis- või kuulmispuudega töötajale (§ 21). Töötamiseks vajalik tehniline abivahend on abivahend, milleta isikul ei ole puudest tulenevalt võimalik tööülesandeid täita. Töötamiseks vajalikuks tehniliseks abivahendiks ei loeta vahendit, mis on puudest olenemata vajalik tööülesannete täitmiseks või mis on puudega inimesele vajalik igapäevaeluga toimetulekuks. 
Eesti Töötukassa sõlmib puudega isiku või tema tööandjaga nimetatud isikule töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmiseks halduslepingu kolmeks aastaks. Kui puudega isik on võetud tööle või teenistusse määratud ajaks, siis sõlmitakse haldusleping samaks tähtajaks, milleks on sõlmitud tööleping või vormistatud teenistusse võtmine, kuid mitte kauemaks kui kolmeks aastaks. Kui puudega isik halduslepingu lõppemise ajal töötab või on teenistuses, võib halduslepingu kehtivust pikendada kuni kolmeks aastaks;
3.   abistamine tööintervjuul – juhul, kui töötaja vajab abi tööandjaga suhtlemisel (§ 22). Kui Eesti Töötukassa töötajal puuduvad vajalikud oskused puudega töötu abistamiseks tööintervjuul, sõlmib Eesti Töötukassa nimetatud teenuse osutamiseks halduslepingu isikuga, kellel on teenuse osutamiseks vajalikud oskused. Kui nimetatud haldusleping sõlmitakse isikuga, kes osutab käesolevas paragrahvis sätestatud teenust oma vabast ajast ja selle eest tasu saamata, hüvitatakse talle teenuse osutamisega seotud sõidukulud. Nimetatud sõidukulud hüvitatakse sotsiaalministri määrusega kehtestatud määras, tingimustel ja korras.

4. tugiisikuga töötamine – teenus neile inimestele, kes puudest või pikaajalisest tervisehäirest tulenevalt vajavad  töökohal abi ja juhendamist  (§ 23).
Eesti Töötukassa sõlmib puudega töötule tugiisikuga töötamise teenuse võimaldamiseks halduslepingu tugiisikuga või tööandjaga, kes tagab puudega töötule tugiisikuga töötamise teenuse osutamise. 
  Tugiisikuga töötamise teenust võib puudega töötule osutada kuni ühe aasta jooksul tähtajatu töö- või teenistussuhte algusest tööandja ja puudega töötu vahel:
1) esimesel kuul kuni 8 tundi päevas,
2) teisel kuul kuni 4 tundi päevas ja
 3) 3.–12. kuul kuni 2 tundi päevas, kuid kokku mitte rohkem kui 700 tundi aastas puudega töötu kohta. 
Nimetatud tugiisikule või tööandjale makstakse tasu vastavalt samas lõikes nimetatud halduslepingule. Tasu kantakse tugiisiku või tööandja pangakontole halduslepingu kohaselt, kuid mitte harvemini kui kord 30 päeva jooksul. 
Tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstav tunnitasu määr kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstav uus tunnitasu määr ei või olla kehtivast tunnitasu määrast väiksem.

5. Lisaks  on võimalus toetada puudega ja pikaajalise tervisehäirega inimesi erandlike lahenduste kaudu. Juhul kui puudega inimene vajab teenust, mis ei ole otseselt seotud ühegi eelpool mainitud teenustega ja isiku osalemine tööturumeetmes on  piiratud või takistatud puudest tulenevalt, siis leiame koostöös võimalused, et isik saaks osaleda tööturuteenusel, töökoha otsingutel või säilitada olemasolev töökoht. N: transport osalemiseks tööturumeetmetes või töötamise esimestel kuudel, viipekeeletõlk koolituse ajal.

 Samuti on puudega töötul võimalik kasutada kõiki teisi tööturuteenuseid: teavitamist teenustest ja -toetustest; saada töövahendust ning  tööturukoolitust, karjäärinõustamist, tööpraktikat, tööharjutust, rakendust avaliku  töö kaudu. Lisaks on olemas palgatoetus, ettevõtluse alustamise toetus ning mitmeid täiendavaid abimeetmeid projektidest (nt psühholoogiline- ja võlanõustamine, hooldusteenuste kulu hüvitamine jm).

Nimetatud abi saamiseks on vajalik pöörduda piirkondlikkusse Töötukassa osakonda.

Lisainfo www.tootukassa.ee, www.riigiteataja.ee  (tööturuteenuste- ja toetuste seadus).