Pressiteated 2012

PRESSITEADE

03.12.2012

Puudega inimesed ja nende esindusorganisatsioonid tähistavad täna, 03. detsembril, ÜRO poolt 1992. a alguse saanud rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. Toimub konverents, millel arutletakse viimase kahekümne aasta jooksul ühiskonnas toimunud muudatuste üle – milline on suhtumine puudega inimestesse, kuidas toimub kaasamine ühiskonnaellu, kuidas kuvatakse temaatikat meedias ning milline roll on eestkosteorganisatsioonidel.

“Kogu maailmas pööratakse tänasel päeval erilist tähelepanu puuetega inimeste inimõigustega seotud küsimustele -õigusele saada haridust, elada iseseisvalt, käia tööl, tegeleda huvialadega ning saada selleks vajalikku tuge. Puuetega inimeste jaoks ei ole need iseenesest mõistetavad õigused alati tagatud,” selgitab Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm. „Viimase kahekümne aasta jooksul on toimunud suured muutused, kuid uus aeg esitab uued väljakutsed. Kindlasti võime täna tunda uhkust tehtud töö üle, kuid see ei anna põhjust loorberitele puhkama jääda – probleeme, muresid ja kitsaskohti, millega tegeleda, jätkub veel kauaks“, lisab ta.

Konverentsi avavad sotsiaalminister Hanno Pevkur ja RK sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna; esinevad Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni professor Marju Lauristin, ERR ajakirjanik Urmas Vaino, Hiiu maavanem Riho Rahuoja, EPIKoja president aastatel 1998-2010 Helve Luik, Eesti Demograafia Instituudi direktor Luule Sakkeus, vabaühenduste liidu EMSL juhataja Urmo Kübar ja Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö tudeng Tom Rüütel.
Konverentsi modereerib hr Hagi Shein, Eesti Puuetega Inimeste Koja president 1993 – 1998, Tallinna Ülikooli Balfi Filmi- ja Meediakooli meediaosakonna juhataja.
Konverentsil autasustatakse kümmet inimest, kes on puuetega inimeste organisatsioonide   rajajad, eestvedajad ja tugisambad; ilma kelleta jäänuks puuetega inimeste elu-olu parandav algatus tegemata või organisatsioon loomata. Need on inimesed, kelle tegevuse üle võime olla uhked ka 20 aastat hiljem.
Konverents toimub Swissotel Tallinnas (Tornimäe 3) 3. detsembril kell 10.00-16.00.

 

PRESSITEADE

19.11.2012

Eesti Puuetega Inimeste Koda on mures hariduslike erivajadustega õpilaste hariduse kättesaadavuse osas ning juhib tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisele Eestis

Kõigile erivajadustega lastele peab olema tagatud võimetekohane haridus, olenemata puude liigist või raskusastmest. Eesti on võtnud omaks kaasava hariduspoliitika põhimõtted, mille kohaselt õpivad erivajadusega lapsed üldjuhul elukohajärgses tavakoolis; või spetsiifilisi tingimusi vajades erikoolis. Võttes arvesse Haridus- ja Teadusministeeriumi otsust haridussüsteemi rahastuse põhimõtete muudatuste kohta, seab see ohtu tugiteenuste kättesaadavuse ja haridusliku erivajadusega õpilaste toetamise koolides. Samuti, vähendades hooldusõppekava alusel õppivate puudega õpilaste õppekava mahtu, tekib oluline tagasilangus nii õpitulemustest kui ka sotsiaalsetes oskustes.

“Puuetega lastele tuleb luua parimad võimalused hariduse omandamiseks, õppides seejuures ka iseseisvaks toimetulekuks vajalikke oskusi. See tagab lastele eeldused elada tulevikus täieõigusliku kogukonna liikmena,“ rõhutab EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm. „Kui me räägime, et haridus on üks peamistest inimõigustest, on oluline kaasata kõik lapsed võimetekohasesse õppetegevusse. Kvaliteetne haridus peab olema tagatud sõltumata õppeasutuse liigist või kooli omandivormist ning täiesti vastuvõetamatu on olukord, kus lapsed ei saa vajalikke tugimeetmeid ja kokkuhoidu teostatakse kõige nõrgemate arvelt,“ lisas ta.

Eesti ratifitseeris ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 21. märtsil 2012. Sellega andis riik lubaduse hakata rakendama konventsiooni põhimõtteid, seades kõigis puudega lastega seotud tegevustes esikohale lapse parimad huvid. Puudega lapsed peavad saama vajalikku tuge kaasavas üldharidussüsteemis, tagatud peavad olema vajalikud tugimeetmed ning ligipääs kõigile haridustasemetele. „Otsused tugiteenuste rahastuse ja õppekoormuse vähendamise osas lähevad teravalt vastuollu konventsiooni põhimõtetega,“ avaldab Haukanõmm muret.

 

PRESSITEADE

19.10.2012

ÜRO ja EL poliitika ellurakendamine peab parandama puuetega inimeste elu

Eesti Puuetega Inimeste Kojas toimuval rahvusvahelisel seminaril on arutlusel ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja Euroopa Liidu poliitikate ellurakendamine, seostatuna puudega inimeste toimetulekuga Eestis.

„EL vahenditest rahastatavate projektide puhul sätestatakse, et need tuleb ellu viia kaasaval moel. See tähendab, et projektide raames loodu ja ehitatu peab olema ligipääsetav ja hästi kasutatav kõikidele ühiskonna liikmetele. Reaalsuses on palju näiteid, kus see nii ei ole.” kirjeldas praegust olukorda Eesti Puuetega Inimeste Koja välissuhete juht Meelis Joost. „Seetõttu tuleb järgmises EL raamprogrammis puudega inimeste osalemise suurendamisele senisest rohkem tähelepanu pöörata. Iga inimene Eestis on oluline ja me ei tohi luua uusi takistusi.”

Tänasel arendusseminaril otsitakse Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi esindajate ning Eesti valitsussektori esindajatega lahendusi, kuidas olukorda parandada. Seminaril esinevad EV sotsiaalminister Hanno Pevkur, Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Helmen Kütt, Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi president Yannis Vardakastanis ja poliitikaspetsialist Javier Güemes; samuti esindajad Rahandusministeeriumist ja Sotsiaalministeeriumist.

Seminar toimub Eesti Puuetega Inimeste Kojas (Toompuiestee 10, Tallinn).

12.09.2012

PRESSITEADE

Toimuvad puudega inimestele keskenduvad teemapäevad 12. septembril Tallinnas ning 19. septembril Tartus

Eesti Puuetega Inimeste Koda ning partnerid viivad 12.09 Tallinnas ning 19.09 Tartus Inimõiguste Keskuse korraldatava projekti „Erinevus rikastab“ nädala raames läbi puudega inimeste küsimustele keskenduvaid teemapäevi.

„Eestis on üle 130 000 puudega inimese, kelle seas on erineva tausta, probleemide ning toimetulekuga isikuid. Viimasel ajal on tõstatatud avalikkuses mitmed keerulised puudega inimesi puudutavad probleemid, kuid käsitlemata on jäänud mitmeid olulisi küsimusi nagu puuetega inimestele vajalike teenuse ebapiisav kättesaadavus, puuetega laste hariduse omandamine, puuetega inimeste tööhõive ning juurdepääs kui nimetada vaid mõnda“ selgitas juhatuse esimees Monika Haukanõmm päeva olulisust. „Lisaks teemade tõstatamisele on täna Tallinnas ning nädala pärast Tartus võimalus tutvuda puudega inimestega tegelevate asutuste ning organisatsioonide tegevusega“ lisas ta.

Täna, 12. septembril on avatud uste päev töökeskuses Juks, Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Haabersti klubimajas, Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, Tallinna Tondi Põhikoolis. Lisaks algusega kell 12.00 korraldatakse infotund meedia esindajatele Eesti Puuetega Inimeste Kojas ning noortele suunatud koolitus Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskuses. 19. septembril on Tartus võimalik tutvuda Tartu Emajõe Kooli, Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse ja Tartu Puuetega Inimeste Kojaga.

 

PRESSITEADE

06.06.2012

Haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid vajavad kvaliteetset tasemeõpet ning seda toetavat süsteemset täiendkoolitust puudega inimeste parimaks kaasamiseks ühiskonda.

Täna, 6. juunil Tallinnas Nordic Hotel Forum´is, toimunud konverentsil „Sotsiaal- ning haridusvaldkonna spetsialistide ettevalmistus kui võtmetegur erivajadusega inimeste kaasamisel“ oli tähelepanu all tõhusama võrgustikutöö vajadus sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistide vahel ning spetsialistide erialase ettevalmistuse tase igapäevaseks tööks puudega inimestega. „Puudega inimestele ja nende peredele vajalike toetusmeetmete pakkumiseks tuleb tõhustada erinevate spetsialistide omavahelist koostööd, et iga ühiskonna liige saaks talle vajalikke teenuseid, toetuseid või muud abi. Tihti jääb mulje, et formaalselt on reeglid olemas, kuid vastutuse võtmise asemel on abivajaja kui pall erinevate valdkondade vahel“ kinnitas konverentsi fookuse tähtsust EPI Koja tegevjuht Karin Hanga. „Erinevates ettekannetes ning paneeldiskussioonis tõstatati ka süsteemse ning praktilise suunitlusega täiendkoolitussüsteemi vajadus, sest kõrgkool loob baasteadmisi, kuid edukalt igapäeva töö tegemiseks on vaja täiendkoolitusi omandamaks teadmisi ja oskuseid, mis vastaksid spetsialistide vajadustele“ lisas ta.

Konverentsil tutvustati ka projekti raames valminud headest näidetest koosnevat „Parimate praktikate kogumikku“ ning läbi viidud haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide täiendkoolitusvajaduse uuringut. Konverentsi korraldas Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudiga.

Konverents viidi läbi Eesti Puuetega Inimeste Koja projekti  “Täiendkoolitusprogrammi väljatöötamine ja piloteerimine  sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistidele puudega inimeste edukaks kaasamiseks ühiskonda“ nr 1.1.0801.10-0124 raames. Konverentsi läbiviimist rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 

PRESSITEADE

26.04.2012

Eesti Puuetega Inimeste Koda ja sotsiaalminister: Koostöö ja kaasamiseta ei jõua kaasavasse ühiskonda

Täna, 26. aprillil toimunud konverentsil „Koostöö jõud“ arutasid puudega inimeste esindusorganisatsioonid ja partnerid koostöö võimaluste, tähtsuste ja tulemuste üle.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toetatud projekti„Koostöö jõud“ lõpukonverentsil olid käsitlusel puudega inimeste arendamise küsimused, arutelu tugeva katuseorganisatsiooni kui võrgustikukoostöö edendaja rolli ja koostöö kui eduka poliitika aluse üle.

„Katuseorganisatsioon peab üha enam suutma arendada oma võrgustikku ja liikmeskonda, läbi mille on paremini kaitstud ja esindatud puudega inimeste huvid ning katuseorganisatsioon tugev“ kinnitas juhatuse esimees Monika Haukanõmm arendamisvajaduse tähtsust. „Aktiivne liikmeskond annab esindusorganisatsioonile suurema legitiimsuse ning suudetakse paremini osaleda poliitika kujundamise protsessis ning leida kaasamõtlejaid“ lisas ta.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur täiendas: „Sotsiaalministeeriumi senine koostöö ja partnerlus EPI Kojaga on olnud sisukas. Selle ilmekaks näiteks on nii märtsis ratifitseeritud ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioon kui ka 30. märtsil allkirjastatud Vabariigi Valitsuse ja puudega inimeste esindusorganisatsioonide koostööpõhimõtete memorandum.“ „Lähitulevikus seisavad ees töövõimetuspensioni süsteemi muudatused ja see on kindlasti üks koht, kus EPI Koja ja tema võrgustikuga tihe koostöö jätkub“ lisas ta.

Konverentsil esinesid teistehulgas Agu Laius (KÜSK), Urmo Kübar (Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit), dr. Aune Tamm, Merle Malvet ja Sirlis Sõmer-Kull (Sotsiaalministeerium) ja paljud teised.

 

PRESSITEADE

29.03.2012

Alustatakse puudega inimestele tasuta õigusnõustamisteenuse osutamisega

Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Kurtide Liidu ning advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid koostöös alustatakse puudega inimestele tasuta õigusabi osutamisega. Justiitsministeeriumi poolt finantseeritavat, puudega inimestele  tasuta õigusteenust osutatakse nii Tallinnas, Tartus, Pärnus kui ka Rakveres.

„Eesti Puuetega Inimeste Koda on advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid koostööd teinud  mitu aastat ning varasem kogemus on näidanud, et puudega inimestel on suur vajadus just tasuta kvaliteetse õigusnõustamise järele“ kinnitas Monika Haukanõmm, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees vajadust teenuse järele. „Sel aastal on Justiitsministeeriumi suurema toetuse kaudu võimalik laiendada õigusabi osutamist ka Tallinnast väljapoole ning koostöös oma liikmesorganisatsioonidega, Tartu Puuetega Inimeste Koja, Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja, Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga, osutatakse juristide Alar Salu, Anu Talu ja Siret Saks kaudu õigusabi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres. Kurtidele ligipääsu tagamiseks õigusemõistmisele on Tallinnas võimalik saada teenust ka viipekeeletõlgi abil.“ lisas ta.

Individuaalsete konsultatsioonide täpsed ajad leiad Eesti Puuetega Inimeste Koja koduleheküljelt: www.epikoda.ee

Tasuta õigusnõustamisele on vajalik eelregistreerumine vastavasse puuetega inimeste kotta.

 

PRESSITEADE

22.03.2012

Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustab Riigikogu ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ratifitseerimise eest, juhtides tähelepanu järgnevate sammude vajalikkusele

Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustab Riigikogu ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ratifitseerimise eest, oodates nüüdsest dokumendi igakülgset ellurakendamist kõigil tasanditel. Konventsioon loob ulatuslikuma kaitse puudega inimestele erinevates eluvaldkondades. Samas juhitakse tähelepanu ellurakendamise ning tõhusa järelevalve vajadusele.

“Puudega inimesed ja nende esindusorganisatsioonid Eestis on pikalt oodanud Konventsiooni ratifitseerimist ja oleme väga rahul, et see viimaks teostus. Konventsioon koondab puudega inimeste kaitset ning õigusi pakkuvad sätted nii-öelda ühe katuse alla. Konventsiooni ratifitseerimine on pika tee algus, mitte lõpp-punkt, sest töö põhimõtete rakendamisel alles algab,“ sõnas EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm. „Nüüd tuleb asuda välja töötama riiklikku tegevuskava Konventsiooni rakendamiseks ja järelevalve süsteemi loomiseks, et puudega inimeste õiguste kaitse ei jääks vaid dokumendi tasandile“ lisas ta.

ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioon, kui inimõiguste alase laiapõhjaline rahvusvaheline leping, mille eesmärk on edendada, kaitsta ja tagada kõigi inimõiguste ja põhivabaduste täielikku ja võrdset teostamist kõigi puudega inimeste poolt ning edendada lugupidamist nende loomupärase väärikuse suhtes, kiideti heaks 2006. aasta 13. detsembril ja millele Eesti Vabariik president kirjutas alla  juba 2007. aasta 25. septembril. Riigikogu ratifitseeris Konventsiooni 21. märtsil 2012.

 

PRESSITEADE

02.03.2012

Eesti Puuetega Inimeste Koda avaldab toetust õpetajate üldstreigile

 Eesti Puuetega Inimeste Koda toetab Haridustöötajate Liidu poolt algatatud üleriigilist õpetajate streiki, olles seisukohal, et õpetajate ja haridustöötajate nõudmised töötasu tõstmise osas on õigustatud.

Eesti on omaks võtnud kaasava hariduspoliitika, mis tähendab võimetekohase hariduse kättesaadavuse tagamist kõikidele ning puudega- ja erivajadusega laste paremat kaasamist tavakooli. Eesti haridus- ja infosüsteemi andmetel õpib meie üldhariduskoolides 139 000 õpilast, nendest 24 000 ehk 17% õpilaste koguarvust on hariduslike erivajadustega. „Iga-aastaselt suurenev erivajadustega õpilaste osakaal tõstab ka õpetajate töökoormust ning vajadust spetsiaalse väljaõppega tugispetsialistide järgi, kelle puudumine on praegu paljudes Eesti koolides teravaks probleemiks. Lisaks väärib suuremat tunnustust kõikide ühiskonna liikmete poolt ka erikooli õpetajate suur pühendumine“ sõnas Karin Hanga, EPIKoja tegevjuht.

„Võttes arvesse kaasava hariduse põhimõtteid leiame, et kõikidele õpilastele peavad olema tagatud võrdsed võimalused hariduse omandamisel. Hea haridus saab alguse teotahtelisest ning motiveeritud õpetajast. Seetõttu on äärmiselt oluline kindlustada kõikidele õpetajatele ja haridustöötajatele konkurentsivõimalised töötasud“ lisas ta.

 

PRESSITEADE

12.01.2012

Eesti Puuetega Inimeste Koda: Kõrgharidusreformis tuleb tähelepanu pöörata ka puudega tudengitele

Eesti Puuetega Inimeste Koda esitas omapoolsed arvamused puudega üliõpilaste kõrghariduse omandamist puudutavates küsimustes „Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (89 SE II-1)“ kohta Riigikogu kultuurikomisjonile, kus antud eelnõu täna, 12. jaanuaril arutlusele tuleb.

EPIKoda näeb selget vajadust võimaldada puudega tudengitel osaleda õppetöös ka akadeemilise puhkuse ajal, tehes vastava ettepaneku.  „Kõikidel tudengitel võiks olla võimalus osaleda mingis mahus õppetöös ka akadeemilise puhkuse ajal, kuid eriti oluline on seda võimaldada puudega tudengitele“ sõnas EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm. „Oleme seisukohal, et puudega üliõpilaste kõrghariduse omandamine vajab igakülgset toetamist ja paindlikke lähenemisi, mistõttu taoline jäik keeld kui akadeemilisel puhkusel mitte õppetöös osalemine võib põhjustada haridustee katkemise“ lisas ta.

Lisaks peab EPIKoda oluliseks vabastada puudega üliõpilased õppekulude hüvitamisekohustusest nagu toob välja ka eelnõu § 14. Puudega üliõpilastel võivad esineda erinevad takistused hariduse omandamisel, nt ligipääsematust keskkonnast tulenevad takistused, tugiteenuste ebapiisavus, õppimisega kaasnevad suuremad lisakulud, terviseseisundi ebastabiilsus vm. Eeltoodust lähtuvalt võivad puudega tudengid vajada lisa-aega ning õppimist väiksema koormusega. Seetõttu toetatakse eelnõus väljatoodud sätteid puudega üliõpilaste õppekulude hüvitamise vabastust.