Kõrgharidus

Eestis tegutseb 6 avalik-õiguslikku ülikooli (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), 12 riiklikku rakenduskõrgkooli ja veel mitmeid erakõrgkoole. Kõige tähtsam on leida endale õige eriala; seejärel uurida, kas lisaks huvipakkuvale erialale on koolis olemas ka võimalikud tugisüsteemid, füüsiline juurdepääsetavus ning valmisolek.

Kuna kõrgkoole on mitmeid ning soodustusi-toetusi muudetakse tihti, on kõige kindlam järgi uurida konkreetse kõrgkooli koduleheküljelt, milliseid võimalusi erivajadustega tudengitele pakutakse. Mõned kõrgkoolid (näiteks Tallinna Ülikool või Tehnika Ülikool) pakuvad erivajadustega tudengitele tasuta õppekohti või konkursiväliseid sisseastumisvõimalusi. Samuti korraldavad kõrgkoolid avatud uste päevi koos spetsiaalse infotunniga erivajadusega huvilistele.  Sobiva eriala valimiseks pakutakse nõustamist.

Stipendiumid puudest tingitud erivajadustega üliõpilastele

Erivajadustega noortel võimalik taotleda stipendiumi kõrgharidusõpingutes osalemiseks. Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus (vt tabel allpool). Stipendiumi maksmine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused kehtestatud tingimustel.

Tabel. Erivajadustega tudengite stipendiumite suurus

Puudeliik Keskmine puudeaste Raske või sügav puudeaste
Kuulmispuue 325 € kuus 510 € kuus
Liikumispuue või nägemispuue 68 € kuus 148 € kuus
Muu puue 60 € kuus 80 € kuus

 

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kui ta vastab järgmistele tingimustele:

1) ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
2) ta õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.

Stipendiumi taotlemise eelduseks on, et üliõpilane teavitab kõrgkooli oma erivajadusest enne taotluse esitamist. Kõrgkool teeb märke üliõpilase erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Täpsem info:

Rohkem informatsiooni taotlemise tingimuste kohta:

http://haridus.archimedes.ee/erivajadustega-uliopilaste-stipendium

Taotlus esitatakse läbi elektroonilise taotluskeskkonna http://taotlused.archimedes.ee.

Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb sihtasutus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Riikliku erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Liis Uulman (e-mail: liis.uulman@archimedes.ee, telefon  699 9395).

Üldised soovitused õppijale:

  • Võta kindlasti ühendust huvipakkuvat eriala õpetava kõrgkooliga (kui kõrgkoolis on, siis kindlasti erivajadustega tudengite koordinaatoriga) ning küsi üle kõik sind huvitavad aspektid (sh ligipääs)
  • Anna aegsasti märku enda konkreetsetest vajadustest (nii sisseastumiskatseid tegema minnes, eksamit sooritades kui ka lihtsalt ainet kuulates). Kuna isikuandmete kaitse seadus ei luba koguda konfidentsiaalset infot, siis just sinu valmisolek enda vajadustest vajalikke inimesi informeerida on abiks kõrgkoolil sulle parimate lahenduste pakkumisel.
  • Uuri kõrgkoolist erivajadustega tudengite koordinaatorilt (või konkreetse kõrgkooli üliõpilaskülalt), millised on kõrgkooli üliõpilaselamutes majutustingimused erivajadustega tudengitele. Näiteks on ligipääsetavad toad olemas TTÜ Üliõpilaselamus (www.yliopilaskyla.ee)
  • Tihti korraldatakse erivajadustega noortele eraldi infotunde, kus tutvustatakse konkreetse kõrgkooli tugiteenuseid ja –toetuseid. Lisainfot saab kõrgkoolide kodulehekülgedelt
  • Kõrgkoolid korraldavad ka erivajadustega tudengitele ühiseid kohtumisi-ümarlaudu, kust kindlasti tasub osa võtta.
  • Kui vähegi võimalik, teavita enda instituudi/teaduskonna/osakonna õppekoordinaatorit vmt. oma vajadustest ning soovitavalt ka õppejõudu. Kui loengus on mitu sada tudengit, siis õppejõud paratamatult ei pruugi teada sinu soovidest või vajadustest (näiteks kui tudeng on vaegkuulja ning õppejõud ei soovi mikrofoni kasutada, kuid kui tudeng õppejõudu sellest teavitab, saab asja lahendatud).
  • Tihti tuleb olla järjekindel ja valmis oma õiguseid kaitsma. Kõrgkoolides tegutsevad tuutorid ja mitmetes kõrgkoolides ka tugitudengid, kes on valmis sind igati toetama, kuid kui sa endast märku ei anna, siis nad ei saa ka sind aidata.
  • Ole aktiivne ja julge ning võta osa aktiivselt ka üliõpilaselust- tudengiaeg on imetore!

Lisalugemist:

Kõrgkoolid Eestis