Uudised

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus alustab käesoleval aastal pilootprojektiga, mille eesmärk on ühtlustada sotsiaalse-, tööalase- ja meditsiinilise rehabilitatsiooniga seotud töökorraldust. 

Projekti mõte on oluliselt lihtsustada erivajadustega inimeste elu ja vähendada bürokraatiat, kuna informatsioon inimese terviseseisundi ja toimetuleku kohta ei liigu teenuse osutajate vahel ning kõikidel nimetatud rehabilitatsiooniteenustel on erinevad tööprotsessid. Sellest tingituna tekib dubleerimine, ebaefektiivsus ja süsteem on inimese jaoks väga keeruline.

Eestis on rehabilitatsiooniteenused jaotatud kolme sektori vahel: meditsiinilist rehabilitatsiooni (ehk taastusravi) finantseerib ja korraldab Haigekassa, sotsiaalset rehabilitatsiooni Sotsiaalkindlustusamet ja tööalast rehabilitatsiooni Eesti Töötukassa. Samas on palju inimesi, kes vajavad erinevaid rehabilitatsiooniteenuseid sama-aegselt ning liiguvad ühelt teenuselt teisele.

Olukorra parandamiseks on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ja Sotsiaalministeerium välja töötamas elektroonset töövahendit kõikidele rehabilitatsioonispetsialistidele, kes inimesega erinevates teenuse osutamise etappides kokku puutuvad. Inimese olukorra hindamiseks ja temale vajalike toetusmeetmete planeerimiseks kasutatakse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt väljatöötatud Rahvusvahelist funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsiooni (inglise keeles International Classification of Functioning, Disability and Health), mis on ühetaoliselt mõistetav nii tervishoiu- kui sotsiaalvaldkonna spetsialistidele. Kogu rehabilitatsiooniga seotud info dokumenteeritakse ühtsesse keskkonda. Samuti on teenuse osutamise protsess ja tulemused jälgitavad teenuse rahastajatele Sotsiaalkindlustusametis ja Eesti Töötukassas, hõlbustades nii otsuste langetamist riigi poolt rahastatavate teenuste osas.

Pilootprojekti elluviimiseks kaasatakse partnerid erinevatest Eesti piirkondadest tervishoiu-, sotsiaal- ja tööturuvaldkonnas.  Partnerite leidmiseks kuulutas Astangu keskus välja ka hanke, millega otsitakse rehabilitatsiooniteenuse osutajaid, kes hakkavad pilootkeskkonda 11 kuu jooksul kasutama. Kaasalööjatelt oodatakse innovatiivset meelt ja valmidust arendusse panustada ning piloteerimispartneritele tehakse enne ka vastav koolitus.

Lisainfo: www.astangu.ee