Uudised

Tänasest kuni 24. jaanuarini 2018 saab esitada taotlusi projektidele, millega luuakse psüühika- või intellektihäirega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Algavas taotlusvoorus toetatakse senisest enam uute, kogukonna algatusel loodud paindlike teenuste pakkumist. Uuenduskuuri läbivad nii Viljandi Haigla erihoolekandeteenuste taristu kui ka kohtumääruse alusel osutatav teenus. 

„Psüühika- või intellektihäirega inimestel on oma unistused ja vajadused nagu meil kõigil. Meie kohus on luua kaasaegsed tingimused, mis võimaldavad iseseisvust, uute asjade õppimist, tööl käimist ja oma lähedastega suhtlemist – olla võrdväärne ühiskonnaliige,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Läheme ühiselamu sarnastelt lahendustelt üle kodukeskseks ning täitsa uute, kogukonnapõhiste teenuskohtade loomisega saavad inimesed, kes on seni elanud oma perekondade hoole all, edaspidi paindlikuma teenuse.“

Teises taotlusvoorus on kavas luua päris uusi teenusekohti nii ööpäevaringseks erihooldusteenuseks, kogukonnas elamise kui ka toetatud elamise teenusteks; ning korraldada ümber Valkla Kodu ja Viljandi Haigla erihoolekandeteenuste taristu. Kokku on teisele taotlusvoorule Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid ette nähtud 11,8 miljonit eurot.

Uusi teenusekohti luuakse nii korteritesse kui eramutesse, samuti ehitatakse spetsiaalselt erivajadusega inimeste vajaduste järgi projekteeritud peremajasid. „Ootame kogukondadest alguse saanud projekte, mis vastavad just selle kogukonna ja nende keskel elavate psüühika- või intellektihäirega inimeste vajadustele. Kõigi projektide keskmes on inimene – et tal oleks arendav keskkond ning nii temal endal kui ka ümbritsevatel inimestel hea ja turvaline elada,“ selgitas Iva.

Eelmine taotlusvoor toimus 2016. aastal ning selle tulemusel kaasajastatakse üle Eesti 1312 erihoolekande teenuskohta, sh 201 uut kogukonnapõhist teenuskohta. Toetuse sai 20 projekti kogusummas 43,9 miljonit eurot, sh 35,8 miljonit euro Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning 3,6 miljonit eurot Eesti riigi kaasfinantseeringuna.

2023. aastaks plaanitakse enamik suured ühiselamu tüüpi erihooldekodude teenuskohad asendada väiksemateperetüüpi kodudega. Kokku on olnud plaanis luua vähemalt 1400 kvaliteetset teenuskohta, sh asendada 1200 ning toetada 200 uue kogukondliku teenuskoha loomist. Ministri sõnul jõuti algselt seatud eesmärk täita juba esimese taotlusvooruga ning tänu sellele on nüüd uues voorus võimalik anda suurem osakaal kogukondlikele teenustele, mida ka omastehooldajad on väga oodanud.

Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri määrusega. Näiteks on paika pandud, et ööpäevaringse majutusega teenusekohti võib ühes teenuseüksuses olla kuni 30 ning see peab olema jaotatud kuni 10-liikmelisteks peresarnasteks ja vajadusepõhisteks rühmadeks. Võrreldes varasemaga on oluliselt laiendatud võimalike arendatavate teenuste hulka ning kaotatud piirangud teenuseüksuste asukohale. Samas pööratakse projektide hindamisel enam tähelepanu teenusekohtade ligipääsetavusele ning arvestatakse teenuste piirkondlikku vajadust.

Toetuse taotlemise info

Loe lisaks, kuidas AS Hoolekandeteenustel ja nende klientidel on suurte kodude ümberkujundamisega seni läinud

Lisainfo Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt