Uudised

16-18-aastane noor, kellel on enne 1.01.2016 esitatud taotluse alusel koostatud rehabilitatsiooniplaan, saab Sotsiaalkindlustusameti (SKA) kaudu sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust kuni rehabilitatsiooniplaani kehtivuse lõpuni. Senise praktika kohaselt, kui rehabilitatsiooniplaani kehtivus lõpeb enne  noore 18-aastaseks saamise kalendriaasta 31. detsembrit, koostab teenuse osutaja talle vajadusel uue rehabilitatsiooniplaani teenuse osutamiseks kuni 18-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni. See võib aga tähendada, et selle plaani alusel on võimalik teenuseid osutada suhteliselt lühikest aega.

Alates 1. aprillist ei koosta SKA rehabilitatsiooniplaani kehtivuse lõppedes noorele enam kuni 18-aastaseks saamiseni uut lühiajalist plaani teenuse osutamiseks. Kui 16-18aastane noor, kellel on puue, püsiv töövõimetus või osaline töövõime, õpib või töötab või on töötuna registreeritud, on tal võimalik saada töötukassa kaudu tööalase rehabilitatsiooni teenust. Selleks tuleb ühendust võtta endale sobivaima töötukassa esindusega ning leppida kokku kohtumine juhtumikorraldajaga, kes hindab tööalase rehabilitatsiooni vajadust ning suunab teenusele.

16-18-aastane vähenenud töövõimega noor, kes ei õpi või ei tööta ega otsi tööd (ei ole aktiivne) või kellel töövõime puudub, esitab rehabilitatsiooniplaani kehtivuse lõppedes sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotluse SKAle, kes hindab tema rehabilitatsioonivajadust ning suunab teenusele. Võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga.

NB! Endiselt koostatakse 16-18aastasele kehtiva rehabilitatsiooniplaani lõppedes uus plaan sel juhul, kui ta esitab SKAle psüühikahäirega inimesele osutatava ööpäevaringse erihooldusteenuse taotluse.

Muudatuse eesmärk on vähendada 16-18-aastaste õppivate või töötavate noorte ja nende perede koormust rehabilitatsiooniteenuse taotlemisel. Praegu võib juhtuda, et lühikese aja jooksul tuleb teenuse saamiseks kõigepealt teha sotsiaalse rehabilitatsiooni plaan SKA kaudu ning selle peatsel lõppemisel tööalase rehabilitatsiooni hindamine ja tegevuskava töötukassa kaudu. Töötukassa saab toetada erivajadustega noorte koolist tööle liikumist, tööle asumist või tööl püsimist.

Täiendava info saamiseks palume pöörduda SKA juhtumikorraldaja poole.

Juhtumikorraldajate kontaktandmed