Koja juhatus

Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib EPIKoja igapäevast tegevust 9-liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse neljaks aastaks.

Juhatuse pädevuses on:

 • EPIKoja tegevuse juhtimine istungite vahelisel ajal ja üldkogu istungite otsuste elluviimine;
 • eelarve kinnitamine, selle täitmise jälgimine;
 • liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustamine; tegevuse aruande kinnitamine istungil;
 • istungite toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine, vajadusel esindatuse kvoodi otsustamine;
 • tegevjuhi ametisse nimetamine ning tegevdirektori ettepanekul tegevaparaadi kinnitamine;
 • EPIKoja esindamine;
 • otsused volituste andmise kohta;
 • muud seadustest tulenevad toimingud.

Juhatuse esimees, keda nimetatakse ka eestseisjaks, valitakse (nimetatakse) üldkogu istungil 4 aastaks. Eestseisja on juhatuse liige ning juhatuse esimees. Eestseisja pädevuses on:

 • juhatuse tegevuse korraldamine;
 • EPIKoja nimel tegutsemine ja esindamine ilma volituseta nii kodu- kui välismaal;
 • suhtlemine riigi ja valitsusasutustega;
 • volikirjade andmine juhatuse otsuste alusel;
 • allkirjaõiguse omamine EPIKoja nimel;
 • lepingute sõlmimine EPIKoja nimel;

Juhatuse esimees ehk eestseisja annab oma tegevusest aru üldkogu istungile ja juhatusele ning vastutab oma tegevuse eest seadustes sätestatud korras. Juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvem kui 6 korda aastas ning kutsutakse kokku eestseisja, tegevjuhi või 3 juhatuse liikme kirjaliku motiveeritud taotluse alusel. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poolte liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

Juhatuse protokollid:

Juhatuse koosoleku protokollid 2017

Juhatuse koosoleku protokollid 2016

Juhatuse koosoleku protokollid 2015

Juhatuse koosoleku protokollid 2014

Juhatuse koosoleku protokollid 2013

Juhatuse koosoleku protokollid 2012

Juhatuse koosoleku protokollid 2011 & vanemad