Kojast

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine.

Eesti Puuetega Inimeste Koda on:

 • avalikes huvides tegutsev vabaühendus;
 • katusorganisatsioon Eestis tegutsevatele puuetega inimeste organisatsioonidele;
 • võrgustik, kuhu kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 34 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust. Kokku esindame umbes 420 organisatsiooni üle Eesti;
 • puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostööorgan;
 • arvamusliider puuetega inimeste küsimustes;
 • partner riigile, kohalikele omavalitsustele ja teistele vabaühendustele puuetega inimestega seonduvates teemades.

Oma eesmärkide elluviimiseks:

 • edastame informatsiooni meie liikmesorganisatsioonidele, puuetega inimestele ja partneritele;
 • korraldame koolitusi, seminar ja teabepäevasid;
 • osaleme puuetega inimesi puudutavate poliitikate kujundamise protsessis;
 • kujundame ja edastame arvamusi ja seisukohti puuetega inimesi puudutavates küsimustes;
 • parandame ühiskonna teadlikkust puuetega inimeste vajadustest ja õigustest;
 • kujundame ühiskonna hoiakuid puuetega inimestesse;
 • vahendame puuetega inimeste alast teavet siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Visioon:

Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.

Missioon:

Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

EPIKoda lähtub oma töös Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

Vabaühenduste eetikakoodeks

KAASAVA ÜHISKONNA POOLE!

Vaata ka EPIKoja infovoldikut