Uudised

Saue Linna Invaühingu võrratut esimeest autasustati märkimisväärse panuse eest Saue linna kultuurielus. Saue Linnavolikogu autasustas linna teenetemärgiga Elena Kalbust kui rahvakultuuri hoidjat ja edasikandjat, kes on toonud paljusid sauelasi rahvatantsu juurde, algatanud Saue linna laulu- ja tantsupeo traditsiooni ning 25 aasta jooksul olnud Saue linna laulu- ja tantsupidude ning Saue Sõle lavastaja ja tantsude looja.

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojaga korraldavad 4. aprillil kell 12.00- 15.30 infopäeva puudega ja vähenenud töövõimega inimestele.

Infopäev toimub Hiiu Maavalitsuses, Leigri väljak 5, Kärdla.

Päevakava:

12.00- 12.10 Avasõnad
12.10- 13.10 Ülevaade Sotsiaalkindlustusameti haldusalasse kuuluvatest teemadest (sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimused ja korraldus, riiklikud toetused puudega ja vähenenud töövõimega inimestele, abivahendite korraldus, kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud tervisekahju hüvitised)
Olga Margulis ja Ekaterina Ossipova, Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste osakonna spetsialistid
Kateriin Sinka, Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste osakonna abivahendite talituse peaspetsialist
13.10– 13.30 Kohaliku omavalitsuse kohustused sotsiaalteenuste korraldamisel puuetega inimestele
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

13.30- 14.00 Kohvipaus 

14.00– 15.00 Töövõimereform – töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja tingimused, teenused vähenenud töövõimega inimestele
Ere Vaidla, Eesti Töötukassa Hiiumaa osakonna juhtumikorraldaja
15.00– 15.15 Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist
15.15- 15.30 Päeva kokkuvõte

Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi tellitud ning Praxise poolt läbiviidud analüüsist selgub, et Eesti tervisepoliitika peamiste eesmärkide täitmine on takerdunud. Eesti inimeste keskmise eluea tõus on aeglustunud ja tervena elatud eluaastad on kasvu asemel hoopis vähenenud. Aastatel 2009-2016 vähenes tervelt elatud eluiga meestel 1,4 ja naistel 3 aastat.

Eesti tervisepoliitikale seatud eesmärk on suurendada nii keskmist kui ka tervelt elatud eluiga. Kui 2009. aastal elasid Eesti naised ilma terviseprobleemideta keskmiselt 59 ja mehed 55 eluaastani, siis tänaseks on näitajad langenud naistel 56 ja meestel 53,6 eluaastani. Keskmine oodatav eluiga on naistel 82 ja meestel 73 aastat, mis on tõusnud tänu vähenenud suremusele – eluiga ei pikenda mitte niivõrd parem tervis, vaid asjaolu, et paranenud ravimeetodite toel elatakse haigena kauem.

„Tervena elatud eluea lühenemine on kindlasti ohumärk töökäte puuduse käes kannatava ja vananeva elanikkonnaga Eesti jaoks. On oluline, et meie inimesed elaksid tervena võimalikult kaua, et säilitada oma töövõime ja elukvaliteet ning püsida tööturul ka kõrgemas eas,“ tõdeb Praxise tervisepoliitika analüütik Laura Aaben. Tõsistele terviseprobleemidele viitab ka asjaolu, et tööturg kaotab igal aastal ligikaudu 14 000 tööealist vanuses 16-59, kellele määratakse esmane püsiv töövõimetus. Loe edasi »

Praxise poolt tehtud tervishoiu analüüs näitas rahva tervise seisu halvenemist ja ka rahulolematuse kasvu arstiabi kättesaadavusega.

Analüüsi eesmärgiks oli hinnata perioodil 2009–2016 ellu viidud Rahvastiku (RTA) tervise arengukava meetmete ja tegevuste tulemuslikkust strateegia eesmärkide saavutamisel ning anda sisend RTA edasiste meetmete ja tegevuste planeerimiseks.

Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 (RTA) on Eesti tervisepoliitika võtmedokument, milles püstitatud strateegilised eesmärgid on erinevate tervisepoliitiliste otsuste lähtekohaks. Tänaseks on arengukava valmimisest möödunud üle kuue aasta ning käes on aeg teha vahekokkuvõtteid. Praxise ülesanne oli hinnata, kuivõrd on perioodil 2009–2016 ellu viidud tegevused olnud tulemuslikud ja aidanud kaasa arengukava eesmärkide saavutamisele.

Analüüsi fookuses olid 10 valdkonda – vaimne tervis, vähk, südame- ja veresoonkonnahaigused, diabeet, välisõhu kvaliteet, toidutekkelised nakkused, laste vaktsineerimine, tervishoiutöötajad, kiirabi, arstiabi kvaliteet ja kättesaadavus. Lisaks analüüsiti põhjalikult arengukava juhtimismudelit. Loe edasi »

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse on kord aastas makstav toetus, mille eesmärk on täistööajaga töötava madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel.

Tingimused toetuse taotlemiseks
Kuidas taotlust esitada
Toetuse taotlemine
Toetuse arvutamine
Toetuse arvutuskäik
Taotluse esitamise tähtaja ennistamine
Toetuse maksmine
Toetuse tagasinõudmine
Tähtajad

Tingimused toetuse taotlemiseks

Kõik taotlemise tingimused peavad olema täidetud 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul.

Seega taotlemisel kontrollitakse, kas isik oli 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul:

  • Eesti resident,
  • vähemalt 18-aastane,
  • vähemalt ühe töölepingu alusel töötanud või olnud teenistussuhtes kogu kalendrikuu vältel ning töötamine ei olnud peatatud,
  • vähemalt ühe tööandja juures töötanud täistööajaga või mitme tööandja juures töötanud kokku täistööajaga. Täistööaja tingimus ei kehti töövõimetuspensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele.

Loe edasi »

Loe edasi »

Pressiteated, Sotsiaalkomisjon
06.03.2017

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas täna riigiasutuste ja huvigruppidega töövõimereformi esimesi kogemusi uute teenuste käivitamisel, töövõime hindamisel ning töövõimetoetuse määramisel.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti hinnangul pidas komisjon üheks suurimaks probleemiks seda, et pooltel juhtudel puuduvad terviseinfosüsteemis vajalikud terviseandmed töövõime hindamiseks. „Kuna probleemi tõid esile nii töötukassa kui sotsiaalkindlustusameti juhid, siis sotsiaalkomisjon palus sotsiaalministeeriumil kutsuda kokku nõupidamise, et parandada terviseandmete kvaliteeti. Samuti soovib sotsiaalkomisjoni kuulda põhjendusi, miks perearstid ja eriarstid terviseandmeid digitaalseid ei täida, kuigi kehtiv seadus neid selleks kohustab,“ ütles Kütt. „Kui töötukassa peab terviseseisundi kohta küsima ise andmeid ravivalt arstilt, siis see pikendab inimese jaoks töövõime hindamist ja töövõimetoetuse maksmine viibib,“ lisas Kütt. Loe edasi »

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub osalema infopäeval: Riigikontrolli audit: „Riigi tegevused töövõimereformi ettevalmistamisel“ ning peale seda tutvustab Töötukassa teenuseid vähenenud töövõimega inimestele

15. märtsil 2017 kell 15:00

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59

Kava:

  • 14:45 – 15:00  Tervituskohv
  • 15:00 – 15:45 „Riigi tegevus töövõimereformi ettevalmistamisel“, Mart Vain, Riigikontroll, auditijuht.
  • 15:45 – 16:45 „Teenused vähenenud töövõimega inimestele“, Maarja Reinsalu ja Janne Liik, Töötukassa.

Infopäeva eesmärk on anda ülevaade Riigikontrolli auditi tulemustest, mis uuris riigi tegevust töövõimereformi ettevalmistamisel ning tutvustada Töötukassa teenuseid vähenenud töövõimega inimestele.

Osalema on oodatud: puudega inimesed ja nende pereliikmed, sotsiaaltöötajad, puuetega inimeste organisatsioonide esindajad, üliõpilased jne.

EELREGISTEERIMINE SIIN: https://goo.gl/7i1shx  või tel. 65 640 48.

(Registreerimine kuni 14.03.2017)

5 tasuta stipendiumi liikumislaboratooriumisse KAASAEGNE KEHA.
Ootame kõiki füüsilise erivajadusega inimesi, kes on huvitatud ennast väljendama liikumise, tantsu ja keha kaudu.

Laboratooriumi läbiviijad, koreograaf Liis Vares ja kunstnik Pavel Semjonov kutsuvad osalejaid kaasa liikuma ja praktiseerima järgmistel teemadel:

Tuttava ja tundmatu liikumiskvaliteedi tabamine ning sellega suhestumine.

Kehastumine.

Kehade erinevus ja samasus.

Võime ja võimetus.

Kontakt.

Koreograafia loomine, õpetamine, omandamine ja kohandamine eri v õimekusega kehadele.

Performatiivne keha.

Tund põhineb improvisatsioonitehnikal, mis koosneb iga osaleja isiklikust kogemusest ja huvist. Selga panna mugavad riided, mis lubavad vabalt koos teistega liikuda. Liigume üksi, paaris, suuremates ja väiksemates gruppides. Eelnev liikumiskogemus ei ole oluline.

AEG:              25. märts

KOHT:           Telliskivi Loomelinnak, Sõltumatu Tantsu Lava, Telliskivi 60A, C1 Loe edasi »