Töövõime

Mis on töövõime?

Tööealise inimese töövõime ulatus võib pikaajalise tervisekahjustuse tõttu olla vähenenud või puududa. Töövõime hindamisel võetakse arvesse isiku terviseseisundit ning sellest tulenevaid tegutsemise ja osalemise piiranguid, nende prognoosi ja eeldatavat kestust.

Alates 01.07.2016 käivitub Eestis  töövõimereformi teine etapp ja minnakse töövõimetuse hindamise süsteemilt üle töövõime hindamise süsteemile. Üleminekuperioodil kehtivad kaks süsteemi korraga. See on nii sellepärast, et senised töövõimetuspensionärid sisenevad uude süsteemi järk-järgult ehk alles siis kui senise otsuse tähtaeg saabub.

Töövõimereformi esimene etapp algas 01.01.2016 ja see tähendab, et Töötukassa hakkas vähenenud või puuduva töövõimega inimestele osutama hulka uusi teenuseid. Samuti osutatakse senisest rohkem ja uusi teenuseid tööandjatele, kes on juba palganud või kavandavad palgata vähenenud või puuduva töövõimega inimesi.

Selle kohta leiate info Töötukassa koduleheküljelt: https://www.tootukassa.ee/toovoimereform

Inimesed, kellel on praegu kehtiv töövõimetus, mille tähtaeg saabub 2016 jooksul, pöörduvad ka uueks hindamiseks Sotsiaalkindlustusametisse (SKA) ja neil hinnatakse töövõimetuse protsenti nagu seni.

Inimesed, kellel praegu kehtiv töövõimetus lõppeb 01.01.2017 või hiljem, pöörduvad uueks hindamiseks Töötukassasse.

Tööealised inimesed, kellel ei ole seni määratud töövõimetust, kuid kellel tekib vajadus, pöörduvad kuni 30.06.2016 Sotsiaalkindlustusametisse (SKA) töövõimetuse määramiseks, peale 01.07.2016 aga Töötukassasse. Samuti pöörduvad Töötukassasse näiteks puudega laste esindajad, kelle lapsel täitub 16 eluaastat peale 01.07.16 ja kes vajavad töövõime hindamist. Neil hinnatakse töövõimet uue metoodika alusel ning hindamise tulemusena määratakse – töövõime, mis ei ole vähenenud, osaline töövõime või puuduv töövõime:

  1. Puuduv töövõime, kui ta ei ole võimeline käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaolusid arvesse võttes töötama.
  2. Osaline töövõime, kui tema töötamine on käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaolusid arvesse võttes osaliselt takistatud;
  3. Töövõime ei ole vähenenud, kui tema töötamine ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaolusid arvesse võttes takistatud.

Töövõimetoetusi senise töövõimetuspensioni asemel hakkab uue süsteemi järgi maksma Töötukassa nendele, kellel on töövõimet hinnatud uue metoodika järgi. Osalise töövõimega on toetus 192 eurot ja puuduvaga 337 eurot kuus. Vanasse süsteemi jääjad saavad senist töövõimetuspensioni edasi kuni töövõimetuse tähtaeg saabub.

Juhised töövõime ja puude hindamiseks alates 01.07.2016

Töövõimereformi teine etapp ehk uue metoodika põhjal töövõime ja puude hindamine uutele tööealistele taotlejatele käivitus alates 1. juulist 2016. Töövõime ja puude hindamist saab taotleda ühistaotlusega, mille kommenteeritud näidis avaneb SIIT
Ühistaotluse täitmiseks ja esitamiseks võib pöörduda nii Sotsiaalkindlustusametisse kui Eesti Töötukassasse. Enne taotluse esitamist peab taotleja viimase kuue kuu jooksul olema käinud oma pere- või eriarsti juures ja informeerinud arsti, et planeerib taotleda töövõime ja puude hindamist.Taotluse vorm ja taotlemise viisid on leitavad mõlema asutuse koduleheküljel.

Sotsiaalkindlustusamet: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/Tooreform/Puude_tuvastamise_vorm_A4.pdf
Töötukassa: https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoime-hindamine

Alates 01.01.2017 laineneb just see taotluse vorm ka kõigile korduvtaotlejatele, kui nende korduvekspertiisi tähtaeg kätte jõuab.

Kergendamaks taotluse täitmist venekeelsele elanikkonnale on taotluse vorm tõlgitud vene keelde, kuid täita saab seda vaid eesti keeles. Venekeelne taotluse vormi tõlge asub Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/blanketid/ekspertiisi_blanketid/uusvormvene2.pdf

Töövõime hindamise lihtsas keeles selgitused töövõime hindamise taotlemisest ja taotlusvormi täitmise juhised:
Lihtsas keeles selgitused töövõime hindamise taotlemisest ja taotlusvormi täitmise juhised

Lisainfot ja -materjale: