Seadused ja poliitika

I  SISERIIKLIKUD SEADUSED

Kõik seadused  www.riigiteataja.ee

Rehabilitatsioon:

Abivahendite korraldus:

Määrus (kehtib alates 01.01.2016) Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendite kaardi andmed koos selle juurde kuuluva abivahendite loeteluga:

Ligipääsetavus:

01.07.2015. a kehtima hakanud Ehitusseadustiku paragrahv 7 ja paragrahv 11 lõige 2 punkt 8, kus hea tava näeb ette majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.10.2002.a määrusega nr 14 kinnitatud „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“. Määrus “Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes” kehtis alates 01.01.2003 kuni 30.06.2015. Kuna uut määrust ei ole kinnitatud, kehtib antud määrus uue redaktsiooni vastuvõtmiseni.

Seadustega kaasnevad õigused ja soodustused:

II RAHVUSVAHELISED RAAMDOKUMENDID

III RIIGIKOHTU LAHENDID

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-120-12

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/kohtulahendi_analyys/7081