Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. Loe edasi »

EPIKoda Facebookis:


Vaata ka õppefilme EPIKoja Youtube kanalilt:

Uudised

Eesti Puuetega Inimeste Koja tellimisel ja Eesti Puuetega Inimeste Fondi 2015 lisataotluste vooru rahastamisel testis Emotive OÜ EPIKoja veebilehte ja paigaldas kohanduva disaini mooduli.

Testiti veebikeskkonna ligipääsetavust nägemispuudega inimestele, et leida põhilised murekohad ja takistused, miks veebilehe kasutamine on puudega inimestele raskendatud ja mida saaks paremaks teha.

Veebilehe ligipääsetavuse ja kasutatavuse testimiseks moodustati testrühm  kolmest nägemispuudega inimesest, kellega viidi läbi intervjuud. Töös kasutati ligipääsetavuse testimise tööriista „WAVE Web Accessibility Tool“.

Testimise ja intervjuude tulemusena selgus, et põhilised kasutatavuse probleemid tekivad just veebilehe ebapiisavast kirjeldusest nii koodi kui ka sisu tasandil.

Töö tulemusena valmis  25. mail 2016 „Veebilehe ligipääsetavuse raport“.

Rakendus viidi vastavusse tänapäevase seadmetundliku disaini (responsive web design) põhimõtetega, mis on kodulehekülgede loomisel kasutatav kaasaegne disainilahendus kohandades lehe laiuse automaatselt vastavaks ekraani mõõtmetele.

Tänu seadmetundliku disaini mooduli lisamisele muutub optimaalselt kodulehe laotuse laius nii suuremate laua- ja sülearvutite ekraanidel kui ka vähemate mõõtmetega  nutiseadmetes, nagu näiteks mobiiltelefonides ja tahvelarvutites. Seadmetundlik disain muudab laotuse laiust ka juhul kui pöörata tahvelarvuti horisontaalasendist vertikaalseks ehk ta tunneb sõna otseses mõttes ära, millise seadme ja ekraani kaudu lehekülge vaadatakse.

Veebilehtede valmistamisel ja haldamisel soovitame järgida ligipääsetavuse rakendusjuhist:
https://www.mkm.ee/et/wcag-20-rakendusjuhised

Lugupidamisega

Kirke Kuld
EPIKoda

"Puude taga on inimene" festivali kava

Leian, et kultuurivaldkonna laiemad sihid aitavad kaasa sellele, et inimene oskaks olla õnnelik, tal oleksid oma eesmärgid, vaimne ja kultuuriline identiteet, ettekujutus maailmast, et ta tahaks ja julgeks olla loov mitte üksnes olemasoleva keskkonnaga kohanemisel, vaid ka selle paremaks muutmisel – et ta julgeks asjadest ka teisiti mõelda, unistada ja oma unistusi ellu viia. Võime mõelda loovalt ja laiendada tegevusvaldkonda selle põhjal, mis on teada, tuleb mängu siis, kui teel on barjäärid ja takistused. Mida võimekamad on inimesed mõtlema loovalt, seda tõenäolisemalt leiavad nad võimalusi takistuste ületamiseks. See kõik on oluline, sest see on kasulik nii kultuurile kui loomemajandusele. Ja vahel piisab õnnetunde süttimiseks inimese hinges vaid ühestainsast ilusast kultuurilisest elamusest.

Viimasel ajal on palju räägitud kultuuri ja majanduse seostest. Suurepärane on kui ettevõtted kasutavad universaalset disaini oma toodete ja teenuste lisaväärtuste kasvatamisel ja konkurentsivõime tõstmisel. Innovatsiooni toetamine kultuuril põhineva loovuse rollis on jätkuvalt oluline. Veelgi olulisem on aga sõnum, et kultuur ja loovus panustavad palju enam kui ainult tööhõivesse ja ettevõtete arengusse. Kultuur, aitab areneda ühiskonnal tervikuna, tõstes indiviidi täiesti uuele tasemele. Me oskame siis mõtestada paremini oma identiteeti ja leida endas üles andeid, millega olla teistele nähtav ning motiveeriv. Kultuur ei ole ainult väljavalitute privileeg, sest  kultuur on elu ja elu ongi kultuur, haarates endasse kõik inimgrupid sõltumata nende taustast ja füüsilistest omadustest. Samuti tagab inimeste laiem kaasamine kultuuriellu nende parema eneseväljendamise oskuse ja seegi on ju üks eduka toimetulemise pant. Loe edasi »

Sotsiaalministeerium
Pressiteade
31. mai 2016

Tänasel Riigikogu istungil on arutamisel heaolu arengukava aastateks 2016-2023, millest saab riigieelarve planeerimise alus tööhõive, sotsiaalkaitse ja võrdse kohtlemise valdkondades tegevuste kavandamisel. Eesmärkideks on seatud tööhõive kõrge tase, pikk ja kvaliteetne tööelu, sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähendamine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus.

Arengukava paneb riigi tasandil paika sotsiaalkaitse ja tööturu arengusuunad järgmiseks kaheksaks aastaks. „Parim sotsiaalkaitse on selline, mis aitab tagada inimeste iseseisva toimetuleku ja aktiivsuse ühiskonnas ning võimaluse osaleda tööhõives,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Eesti suurimaks väljakutseks on demograafia ja rahvastiku vananemine. Me peame mõistma, et iga inimene on väärtus ja kõikidele peavad olema tagatud võimalused olla ühiskonnaelus aktiivsed osalejad. Selle saavutamiseks tuleb ühiselt pingutada ja võtta ette raskeid ning põhimõttelisi muudatusi.“

Arengukava meetmete ja tegevuste elluviimist rahastatakse riigieelarve ja Euroopa struktuurifondide ning Norra finantsmehhanismi vahenditest. Arengukava maht järgmiseks kaheksaks aastaks on 18,1 miljardit eurot.

Vabariigi Valitsus kiitis 2014. aasta juulis heaks otsuse koostada uus valdkondlik arengukava sotsiaalkaitse ja võrdsete võimaluste poliitikavaldkonnas, et luua terviklik strateegiline lähenemine inimeste iseseisva toimetuleku parendamiseks ja võrdsete võimaluste tagamiseks ühiskonnaelus. Uus arengukava on suunatud ka inimeste majandusliku toimetuleku parandamisele, pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisele, hoolduskoormuse vähendamisele ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisele. Heaolu arengukava vastuvõtmine on aluseks Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks aastani 2020.

Valitsus edastas arengukava Riigikogule arutamiseks tänavu aprillis. Eelnõu jõustub üldises korras.

Lisainfo:

Oskar Lepik
Meediasuhete nõunik
Sotsiaalministeerium
626 9321 / 5333 7341
press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee

Pöördun teie poole palvega seoses ravikvaliteedi edendamise eesmärgil koostatavate ravi- ja patsiendijuhendite koostamisega.

Eesti Haigekasaa toetab erinevate terviseprobleemide ravistandardite väljatöötamist kaasaegse uurimismetoodika järgi aastast 2011, seni koostatud juhendid, koolitusmaterjalid on leitavad kodulehelt http://ravijuhend.ee/

Taoliste juhendite koostamise meeskonna ja sekretariaadi põhilised liikmed on vastava eriala eksperdid, arstid ja õed. Lisaks on jätkuvalt peetud ülioluliseks kõikidesse juhendite koostamise protsessidesse kaasata sihtrühma kuulavaid patsiente.

Siinkohal üleskutse leida oma liikmete seast üles need inimesed, kes oleksid huvitatud oma või lähedase raviküsimustes kaasa rääkima. Seeläbi saab konkreetne patisent või pereliige anda oma panuse vastava ravikorralduse väljatöötamisel ning ühtlasi ka kaasarääkida riigi ravikvaliteedi süsteemi parendamises.

Käesoleval aastal alustatakse juhendite koostamist virvendusarütmia, insuldi, HIV ja unehäirete ravi kohta.

Seega oodatakse töörühmadesse nimetatud tervisehäiret omavaid patsiente või nende lähedasi. Patsiendi esindaja roll on osaleda töörühma koosseisus ravisoovituste väljatöötamisel. Loe edasi »

"puude taga on inimene" festivali kutse

Sotsiaalministeerium
Pressiteade
19. mai 2016

Selleks, et intellektipuudega ja teised inimesed saaksid kergema vaevaga täita uudset töövõime hindamise taotlusvormi, tõlgiti see lihtsasse keelde.

Töövõimereformi tuum on üleminek seniselt töövõimetuse hindamiselt töövõime hindamisele, mida hakkab tegema sotsiaalkindlustusameti asemel töötukassa. Enne töövõime hindamist tuleb täita enda kohta põhjalik küsimustik ning esitada see töötukassale.

Kui sotsiaalministeerium testis eelmisel aastal töövõime hindamist, saadi vaimupuudega inimeste esindajatelt tagasiside, et taotlusvormi võiks tõlkida ka neile sobilikumasse lihtsasse keelde. „Ettepanek tundus mõistlik ning nüüdseks on see edukalt ellu viidud,“ rääkis sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik Lii Pärg, hoides käes juhiste värsket lihtsustud keeles versiooni. Sotsiaalministeeriumi kodulehe vahendusel jagatavast infomaterjalist leiab lihtsas keeles selgitused töövõime hindamise taotlemisest ning taotlusvormi täitmise juhised.

Lihtsas keeles infomaterjali tunnustas erivajadustega inimeste toetusühingu Tugiliisu enese esindaja Vjatšeslav Zagorski. Tal on tihti raske tekstidest aru saada, peab neid mitu korda üle lugema või abi küsima, kuid tänu lihtsamale sõnastusele ja selgitustele on võimalik läbida protsess rutem. „Vähemalt saab enne tutvuda materjalidega või saab keegi inimene lugeda küsimused lihtsas keeles ette ning selgitada, mille jaoks on vaja neid materjale täita,“ kirjeldas Zagorski, kuidas intellektipuudega inimesed materjalist kasu saavad. Loe edasi »

Anname teada, et 11.05.2016 avanes taotlusvoor erihoolekandeasutuste reorganiseerimise meetme investeeringute kava koostamiseks.

Toetust saab taotleda kahele tegevusele:

  • Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutajate teenuseüksuste reorganiseerimine. Toetust saavad taotleda teenuseosutajad, kes 31. detsembri 2014. a seisuga osutasid riigieelarvest rahastatud ööpäevaringset erihooldusteenust ühes hoones enam kui 30 inimesele.
  • Taristu loomine kogukonnapõhistele erihoolekandeteenustele. Toetust saavad taotleda praegused ja tulevased teenuseosutajad, kes soovivad pakkuda kogukonnas elamise või toetatud elamise teenust toetuse andmise tingimustes ettenähtud aja jooksul ning rajada selleks vajalik taristu.

Toetuse andmise tingimused on kehtestatud määrusega „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“, mis on leitav Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.

Taotluse esitamise tähtaeg on 26.08.2016 ja see tuleb digitaalselt allkirjastatuna saata aadressil info@sm.ee. Taotlusvorm jm vajalikud materjalid on leitavad Sotsiaalministeeriumi kodulehel
http://www.sm.ee/et/euroopa-regionaalarengu-fond-0

Lisainformatsioon: tel 626 9231 ja marek.atonen@sm.ee

11. juunil 2016 toimub Tallinna Stroomi rannas kogupere festival “Puude taga on inimene”, mida korraldab samanimeline mittetulundusühing.

Peakorraldajateks on puudega inimesed ning üritus on suunatud kõigile Eesti elanikele – nii täiskasvanutele kui lastele, olenemata puudest või selle puudumisest.

Leidub tegevust nii noortele kui vanadele.
Üritus on TASUTA

Muusikaga astuvad ülesse Metsatöll, Justament, Getter Jaani, Kati Laev, jpt. Filmi- ja etendustelgis saab vaadata filme “Must alpinist” ja “Supilinna salaselts” ning nautida etendust “Pime päev”.

Festivalil on esindatud nii käsitöö ja kunst, muusika, etenduskunstid ja kino, tants ja sport. Lisaks pimekohvik, laste- ja lastemeelsete ala ning Pane oma meeled proovile (POMP).

Koguperefestivali „Puude Taga On Inimene“ ühenduste alal on esindatud järgmised organisatsioonid:

Ajakiri Vaimupuu
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Eesti Autismiühing
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Eesti Pimedate Liit
Eesti Pimedate Raamatukogu
Eesti Psoriaasiliit
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Reumaliit
Eesti Vaegkuuljate Liit
Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit
EIT Tugiliisu
Järvamaa Puuetega Inimeste Koda
MTÜ DUO kirjastus
MTÜ Helpific
MTÜ Kakora
Pärnu Diabeetikute Selts MTÜ
Pärnu Parkinsoni Haiguse Selts
Pärnumaa Vaimsete Puuetega Noorte Ühing
Rapla Hooldekeskuse Tugikeskus “Vahtra”
SA Juht- ja Abikoerte Kool
Tallinna Vaimse Tervise Keskus
Eesti Kurtide Liit

11.05.2016
Pressiteade

Mobiilirakenduse MediKeep uuenenud versioon pakub personaalse ravimikapi analüüsi ravimite koostoimete suhtes

MediKeep 2.0 versioonis ei ole uuenenud mitte ainult rakenduse disain vaid ka mõned olulised funktsioonid. 2015. aastal Bayer Healthcare Grants4Apps Startup kiirendis Berliinis osalenud MediKeep OÜ loodi eesmärgiga lihtsustada peamiselt väikelastega perede ravimihaldust. Tänaseks on äpp tänu kiirendi toetusele saanud uue näo ja teo.

Kõige tähelepanuväärsemaks funktsiooniks võib pidada ravimikapis sisalduvate ravimite vaheliste koostoimete analüüsi, mis põhineb Skandinaavias väljatöötatud ravimite koostoimete andmebaasi SFINX patsiendiversioonil. Ravimite koostoimete esinemissagedus suureneb ühes kasutatavate ravimite arvu kasvuga. Rahvastiku vananemine ja krooniliste haiguste esinemine senisest nooremaealistel inimestel suurendab samaaegselt erinevaid ravimeid tarvitavate inimeste hulka. Kui arstidele ja apteekritele mõeldud koostoimete andmebaas SFINX on olnud Rootsis ja Soomes kasutusel juba üle kümne aasta ning saab peagi läbi digiretsepti kättesaadavaks kõikidele Eesti arstidele, siis patsiendiversiooni näol on tegemist uue andmebaasiga. Loe edasi »

Pressiteade

Sotsiaalministeerium
4. mai 2016

Tänasel ümarlaual osalenud info- ja kommunikatsioonivaldkonna tööandjad julgustavad töövõimetuspensionäre tööle kandideerima, lubades lähtuda otsustamisel eelkõige kandidaadi pädevusest.

Täna Playtechi Tallinna kontoris korraldatud töövõimereformi-teemalises ümarlauas „Eesti oma tööjõud – vähenenud töövõime võimalused, takistused ja innovatsioon“ osalenud ettevõtete esindajad tõdesid, et nende valdkonnas valitseb arvestatav tööjõupuudus.

Seetõttu on mitmed ettevõtted pidevalt valmis värbama uusi töötajaid, sõltumata sellest, kas tegu on töövõimetuspensionäriga või mitte. Reeglina on ettevõtetes korraldatud juba praegu näiteks ratastooliga ligipääsetavus, kohati võimaldatakse kodust töötada, pakutakse tasuta psühholoogi tuge ning ollakse valmis kohandama tööd muul moel konkreetse töötaja vajadustele vastavaks.

„Me julgustame töövõimetuspensionäre endale tööle kandideerima. Kui te leiate meie kodulehelt endale sobiva tööpakkumise, siis pöörduge kindlasti meie poole,“ rääkis ümarlauda võõrustanud Playtech Eesti personalidirektor Kristi Ansberg. Loe edasi »